ทัวร์ เกาหลี

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์เกาหลี โซล นามิ หิมะ by Eastar Jet, Jeju Air, Jin Air, T’way 5 วัน 3 คืน
KRWE55 : Korea Winter's Soul

5 วัน 3 คืน

Day 1: สนามบินสุวรรณภูมิ

Day 2: เกาะนามิ ป่ัน RAIL BIKE สะพานกระจก อิสระเล่นสกี (ไม่รวมค่าเข้าลานสกี ค่าอุปกรณ์และชุดสำหรับเล่นสกี) หรือ ONEMOUNT SNOW PARK (ไม่รวมบัตรเข้า) **กรณีที่สกีกลางแจ้งปิดจะเข้า ONEMOUNT SNOW PARK แทน**

เกาะนามิ
เดินทางถึงสนามบินนานาชาติอินชอนประเทศเกาหลีใต้(กรุณาปรับเวลาของท่านให้เร็วขึ้น 2
ชั่วโมงเพื่อให้ตรงกับเวลาท้องถิ่นของประเทศเกาหลี) หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว นำท่านเดินทางสู่ท่าเรือเฟอร์รี่เพื่อข้ามฟากไปยัง เกาะนามิเกาะบรรยากาศโรแมนติก ขึ้นชื่อเรื่องทัศนียภาพอันงดงาม ตัวเกาะมีลักษณะเป็นรูปพระจันทร์เสี้ยว ตั้งอยู่กลางทะเลสาบซองเพียงบนเกาะจะอุดมสมบูรณ์ไปด้วยธรรมชาติมากมายให้ท่านได้ดื่มด ่า ทั้งทิวสนเรียงรายเป็นทาง อุโมงค์ต้นแปะก๊วย ต้นเกาลัด ต้นเมเปิ้ล ดอกไม้นานาพรรณ และยังความพิเศษคือเป็นสถานที่ถ่ายท าซีรีส์โรแมนติกชื่อดังเรื่อง WINTER SONATA นักท่องเที่ยวจึงนิยมพากันมาถ่ายภาพคู่กับรูปปั้นพระนาง 'เบยองจุนและแชงจีอู' นอกจากนี้มีกิจกรรมอีกมากมายให้ท า มีร้านอาหาร พิพิธภัณฑ์ ร้านขายของที่ระลึก ฯลฯ ให้ท่านเดินเที่ยวชมได้อย่างไม่รู้เบื่อ

ดักคาลบี้(DAKGALBI)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยเมนู ดักคาลบี้ (DAKGALBI) ไก่ผัดเผ็ดบาร์บีคิวเกาหลี อาหารยอดนิยมของคนเกาหลี โดยวิธีการน าเนื้อไก่ที่หั่นเป็นชิ้น ๆ และผักต่าง ๆ มาผัดรวมกันกับซอสบาร์บีคิวในกระทะเหล็กแบนขนาดใหญ่

RAIL BIKE
หลังจากรับประทานอาหารกลางวันเสร็จ น าท่านไปพักผ่อนหย่อนใจโดยการปั่นจักรยานบน
รางรถไฟหรือ 'RAIL BIKE' ซึ่งเป็นกิจกรรมใหม่ล่าสุดที่ชาวเกาหลีก าลังนิยมมากในปัจจุบัน นอกจากจะเป็นการออกก าลังกายแล้ว ท่านยังจะได้อิ่มเอมกับธรรมชาติที่สวยงามตลอดเส้นทางอีกด้วย

สะพานกระจก
จากนั้นพาทุกท่านพบกับประสบการณ์สุดตื่นเต้นในการชมสะพานกระจกแก้ว พร้อมชมวิว
สองข้างทางจากบนสะพาน

ลานสกีรีสอร์ท
จากนั้นพาท่านเดินทางสู่ ลานสกีรีสอร์ท ทุกท่านจะได้สัมผัสหิมะและเก็บบรรยากาศเป็นที่
ระลึกก่อนจะไปสนุกกับการเล่นสกีซึ่งลานสกีแห่งนี้มีความพิเศษด้วยเนินหิมะที่มีความสูงไม่ต ่ากว่า 1 กิโลเมตรขึ้นไป กล่าวกันว่าเป็นสวรรค์ของนักสกีมือใหม่ แต่ในขณะเดียวกันก็มีทางวิ่งส าหรับมืออาชีพ มีเนินรูปตัวเอสเป็นตัวเชื่อมระหว่างยอดเนินและพื้นด้านล่างมาให้ท่านได้โชว์ฝีมือกันเต็มที่ (** ไม่รวมค่าเข้าลานสกี ค่าเช่าชุด+อุปกรณ์สกีและครูฝึก **)
**การเตรียมตัวก่อนเล่นสกี ควรเตรียม เสื้อแจ็คเก็ตกันน ้าหรือผ้าร่ม กางเกงรัดรูป ถุงมือสกี ผ้าพันคอ แว่นกันแดด เป็นต้น ขอค าแนะน าและฝึกวิธีการเล่นจากไกด์ท้องถิ่นก่อนลงสนามจริง เพื่อความปลอดภัยของท่านเอง**
**ในกรณีที่ลานสกีกลางแจ้งปิด เราจะพาท่านสู่ลานสกีในที่ร่ม ONEMOUNT SNOWPARK แหล่งท่องเที่ยวใหม่ล่าสุดใกล้กรุงโซล มีสิ่งอ านวยความสะดวกมากมาย เช่น FITNESS &GOLF, CLUB, WATER PARK, SHOPPING MALL หากท่านใดที่ไม่สนใจเล่น SNOW PARK สามารถเดินช็อปปิ้งได้ตามอัธยาศัย มีทั้ง H&M, ADIDAS และมีแบรนด์ชั้นน าอีกมากมาย นอกจากนี้ยังสามารถเล่นเครื่องเล่นหลากหลายชนิดทั้ง บันจี้จัมพ์, ไม้ลากเลื่อน, ม้าหมุน, สไลเดอร์(ไม่รวมบัตรเข้า)

พุลโกกิ (BULGOGI)
ับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย พุลโกกิ (BULGOGI) ส่วนผสมจะมีเนื้อ
หมู โดยการน าเนื้อสัตว์มาหั่นเป็นชิ้นบาง ๆ แล้วหมักกับเครื่องปรุงต่าง ๆ ก่อนน าไปต้มน ้าขลุกขลิก

หลังจากนั้นน าท่านเข้าสู่ที่พัก BENIKEA SUWON HOTEL หรือเทียบเท่า โรงแรมมาตรฐานเกาหลีใต้

Day 3: สตรอว์เบอรีฟาร์ม I วัดวาวูจองซา I ท าข้าวห่อสาหร่าย+ชุดฮันบก+TRICK
ART I สวนสนุก EVERLAND (รวมบัตรเข้าและเครื่องเล่นไม่จา กัด) I สวนลอย
ฟ้า SEOULLO 7017

Day 4: ศูนยน์ า ้มันสนแดง I ศูนยพ์ ลอยอเมทิส I ศูนยเ์วชสา อาง I ศูนยส์ มุนไพร
I พระราชวังชางด็อก I ศูนยร์วมของวัยรุ่นเกาหลีเมียงดง I LINE FRIENDS
STORE I ศูนยก์ารค้าแฟช่ันแห่งเกาหลีทงแดมุน I DONGDAEMUN
DESIGN PLAZA (DDP) I ชมบรรยากาศดอกไม้ไฟ LED ROSE GARDEN I
น่ังรถชมบรรยากาศของแม่นา ้ฮัน


ระบบกดจองผ่าน web

** คลิกเลือกพีเรียดแล้วกดปุ่ม "จอง" ทางเราจะติดต่อกลับทันที
Jul 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Aug 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Sep 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Oct 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Nov 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Dec 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jan 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Feb 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Mar 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Apr 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
May 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jun 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
 = วันที่ออกเดินทาง
ช่วงวันเดินทาง วัน ราคา จอง
01 – 05 มี.ค 2563 อาทิตย์ - พฤหัส 14,900 -
02 – 06 มี.ค 2563 จันทร์ - ศุกร์ 14,900 -
03 – 07 มี.ค 2563 อังคาร - เสาร์ 15,900 -
04 – 08 มี.ค 2563 พุธ - อาทิตย์ 16,900 -
05 – 09 มี.ค 2563 พฤหัส - จันทร์ 16,900 -
06 – 10 มี.ค 2563 ศุกร์ - อังคาร 16,900 -
07 – 11 มี.ค 2563 เสาร์ - พุธ 15,900 -
08 – 12 มี.ค 2563 อาทิตย์ - พฤหัส 14,900 -
09 – 13 มี.ค 2563 จันทร์ - ศุกร์ 14,900 -
10 – 14 มี.ค 2563 อังคาร - เสาร์ 15,900 -
11 – 15 มี.ค 2563 พุธ - อาทิตย์ 16,900 -
12 – 16 มี.ค 2563 พฤหัส - จันทร์ 16,900 -
13 – 17 มี.ค 2563 ศุกร์ - อังคาร 16,900 -
14 – 18 มี.ค 2563 เสาร์ - พุธ 15,900 -
15 – 19 มี.ค 2563 อาทิตย์ - พฤหัส 14,900 -
16 – 20 มี.ค 2563 จันทร์ - ศุกร์ 13,900 -
17 – 21 มี.ค 2563 อังคาร - เสาร์ 15,900 -
18 – 22 มี.ค 2563 พุธ - อาทิตย์ 16,900 -
19 – 23 มี.ค 2563 พฤหัส - จันทร์ 16,900 -
20 – 24 มี.ค 2563 ศุกร์ - อังคาร 16,900 -
21 – 25 มี.ค 2563 เสาร์ - พุธ 15,900 -
22 – 26 มี.ค 2563 อาทิตย์ - พฤหัส 14,900 -
23 – 27 มี.ค 2563 จันทร์ - ศุกร์ 14,900 -
24 – 28 มี.ค 2563 อังคาร - เสาร์ 15,900 -
25 – 29 มี.ค 2563 พุธ - อาทิตย์ 16,900 -
26 – 30 มี.ค 2563 พฤหัส - จันทร์ 16,900 -
27 – 31 มี.ค 2563 ศุกร์ - อังคาร 16,900 -
28 มี.ค – 01 เม.ย 2563 เสาร์ - พุธ 15,900 -
29 มี.ค – 02 เม.ย 2563 อาทิตย์ - พฤหัส 14,900 -
30 มี.ค – 03 เม.ย 2563 จันทร์ - ศุกร์ 14,900 -
31 มี.ค – 04 เม.ย 2563 อังคาร - เสาร์ 15,900 -

ทัวร์เกาหลี โซล อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมเกาหลี ราคาใกล้เคียงกัน