ทัวร์ มาเลเซีย สิงคโปร์

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์มาเลเซีย สิงคโปร์ สิงคโปร์ มะละกา by Thai Lion Air, เรือสำราญ 3 วัน 2 คืน
(PKG) Superb Cruise ! Genting Dream สิงคโปร์-มะละกา-สิงคโปร์ BY SL

3 วัน 2 คืน

ราคานี้รวมตั๋วเครื่องบินLIONAIRไป/กลับ+น้ำหนักกระเป๋า20กก./ภาษีสนามบิน+ ห้องพักบนเรือ2คืนตามชนิดห้องที่เลือก ราคานี้ไม่รวม*ไม่รวมค่าภาษีท่าเรือท่านละ1,900บาทชำระพร้อมค่าทัวร์ *ไม่รวมค่าทิป(GRATUITYONBOARD)SGD21ต่อคนต่อคืนสำหรับห้องInside,Oceanview,BalconyและSGD26ต่อคนต่อคืนสำหรับห้องSuiteหรือสูงขึ้นไปชำระตอนCHECKOUT
ราคานี้รวม ตั๋วเครื่องบิน LION AIR ไป/กลับ + น้ำหนักกระเป๋า 20 กก./ภาษีสนามบิน +
ห้องพักบนเรือ 2 คืนตามชนิดห้องที่เลือก

ราคานี้ไม่รวม * ไม่รวมค่าภาษีท่าเรือท่านละ 1,900 บาทชำระพร้อมค่าทัวร์
* ไม่รวมค่าทิป (GRATUITY ON BOARD) SGD 21 ต่อคนต่อคืน สำหรับห้อง Inside, Oceanview, Balcony และ SGD 26 ต่อคนต่อคืน สำหรับห้อง Suite หรือสูงขึ้นไป ชำระตอน CHECK OUT

ทัวร์มาเลเซีย สิงคโปร์ สิงคโปร์ อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมมาเลเซีย สิงคโปร์ ในประเทศ ราคาใกล้เคียงกัน