ทัวร์ พม่า

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ อมรปุระ มิงกุน เจดีย์ชเวสิกอง เจดีย์ชเวซานดอว์ by Bangkok Airways 4 วัน 3 คืน
BT-MMR051 : ทัวร์พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ อมรปุระ มิงกุน BY PG

4 วัน 3 คืน

มัณฑะเลย์ พุกาม โชว์พื้นเมืองหุ่นเชิดพุกาม ทะเลเจดีย์ เจดีย์ชเวซานดอว์ วัดเจดีย์ชเวสิกอง วัดอนันดา วัดมนุหา วัดกุบยางกี วัดติโลมินโล วัดสัญพัญญู วิหารธรรมยันจี เที่ยวเมืองมิงกุน หมู่บ้านมิงกุน เจดีย์มิงกุน ล่องแม่น้ำอิระวดี ระฆังมิงกุน พระราชวังมัณฑะเลย์ พระราชวังไม้สักชเวนานจอง ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี อมรปุระ สะพานไม้อูเบ็ง
Day 1 : พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ออกเดินทางสู่เมืองมัณฑะเลย์ เดินทางถึง สนามบินมัณฑะเลย์ นำท่านเดินทางสู่เมืองพุกาม บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารพร้อมชมโชว์เชิดหุ่นกระบอก

Day 2 : นำท่านชมเมืองทะเลเจดีย์ที่สวยงามและหมู่บ้านเก่าแก่เมืองพุกามที่ยังคงวิถีที่ชีวิตที่เรียบง่าย ณ จุดชมวิวทะเลเจดีย์ นำท่านชม พระเจดีย์ชเวสิกอง เป็นสถูปดั้งเดิมของพม่าโดยแท้ มีลักษณะเป็นสีทองขนาดใหญ่ และเป็นต้นแบบของสถาปัตยกรรมพม่าในยุคต้นของพุกาม จากนั้นพาท่านชม วัดมนุหา ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของหมู่บ้านมยินกะบา นำท่านแวะชมสิ่งของขึ้นชื่อของพุกามก็คือ เครื่องเขิน จากนั้น พาท่านเที่ยว วัดกุบยางกี สิ่งที่โดดเด่นคือ ภาพจิตกรรมฝาผนังที่งดงามที่สุดในพุกาม ที่ยังคงเหลืออยู่ จากนั้นเข้าชมวัดติโลมินโล นมัสการ เจดีย์สัพพัญญูซึ่งเป็นเจดีย์ที่สูงที่สุดในเมืองพุกาม ชมวิหารธรรมยันจี

Day 3 : นำท่านสู่ เมืองมิงกุนโดยการล่องเรือไปตามแม่น้ำอิระวดีสู่มิงกุน จากท่าเรือใกล้เจดีย์ชเวไจยัต เขตเมืองอมรปุระ ทวนน้ำไป หมู่บ้านมิงกุน ซึ้งเป็นส่วนหนึ่งของอมรปุระ แต่อยู่บนเกาะกลางลำน้ำอิรวดีและไปได้ด้วยเส้นทางเรือ นำท่านชม เจดีย์มิงกุน มีสิ่งที่น่าสนใจ ได้แก่ ระฆังมิงกุน เป็นระฆังยักษ์ เจดีย์ชินพิวมิน(เมียะเต็งดาน) ประดิษฐานอยู่เหนือระฆังมิงกุนไม่ไกล ได้รับสมญานามว่า “ทัชมาฮาลแห่งลุ่มอิรวดี” นำท่านชม พระราชวังมัณฑะเลย์พระราชวังที่ส่วนใหญ่ก่อสร้างด้วยไม้สักที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของเอเชีย นำท่านไป พระราชวังไม้สักชเวนานจอง สร้างด้วยไม้สักทั้งหลัง งดงามตามแบบศิลปะพม่าแท้ๆ ชม วัดกุโสดอ

Day 4 : นำท่านนมัสการ พระมหามัยมุนี อันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 แห่งของพม่า เป็นต้นแบบพระพุทธรูปทองคำขนาดใหญ่ทรงเครื่องกษัตริย์ที่ได้รับการขนานนามว่า “พระพุทธรูปทองคำเนื้อนิ่ม” พร้อมทั้ง เชิญทุกท่านร่วมทำบุญบูรณวัดกุสินารา ซึ่งมีอายุหลายร้อยปี ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ นำท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมือง อมรปุระ ชม สะพานไม้อูเบ็ง สะพานไม้ที่ยาวที่สุดในโลก ทอดข้าม ทะเลสาบคองตามัน ไปสู่วัดจอกตอจี ซึ่งมีเจดีย์ที่สร้างตามแบบวัดอนันดาแห่งพุกาม นำชม 'วัดมหากันดายงค์ เป็นวัดใหญ่ที่สุดของพม่าที่เมืองอมรปุระ ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ

ทัวร์พม่า พุกาม อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมพม่า ราคาใกล้เคียงกัน