ทัวร์ ไต้หวัน

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ไต้หวัน เขาอุทยานอาลีซาน อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว ตึกไทเป 101 by Thai Lion Air 5 วัน 3 คืน
BT-TPE03-SL : มหัศจรรย์.. Taipei เที่ยว 2 อุทยาน BY SL

5 วัน 3 คืน

เที่ยว 2 อุทยาน นั่งรถไฟโบราณ ชมอุทยานอาลีซาน อุทยานย์หลิ่ว ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา Taipei 101 อนุสนณ์สถานเจียงโคเช็ค
Day 1 : พร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง

Day 2 : ออกเดินทางสู่ เมืองไทเปโดยสายการบิน เดินทางถึง สนามบินเถาหยวน ประเทศไต้หวัน นำท่านเดินทางสู่เมืองหนานโถวนำท่านสักการะเทพเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่หรือ วัดกวนอู สักการะอัฐิของพระถังซำจั๋ง ณ วัดพระถังซำจั๋ง

Day 3 : จากนั้นเดินทางเดินทางขึ้นเขาอุทยานอาลีซานอุทยานที่มีความสวยงามและมีชื่อเสียงที่สุดในเกาะไต้หวัน นำท่านเดินชมอุทยาน จากนั้นนำท่านสักการะเจ้าพ่อเสือ นำท่านนั่งรถไฟโบราณชมอุทยาน นำท่านชิมชาอู่หลง และ ชมการสาธิตการชงชาแบบต่างๆ นำท่านเดินช็อปปิ้งตลาดกลางคืนที่ใหญ่ที่สุดในไต้หวันฟ่งเจี๋ยไนท์มาเก็ต

Day 4 : นำท่านแวะชมร้านขนมพายสับปะรดนำท่านชม อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว นำท่านแวะชมของที่ระลึก ผลิตภัณฑ์สร้อย Germanium นำท่านชมอนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค (Chiang Kai Shek Memorial Hall) นำท่านถ่ายรูปด้านนอกกับ ตึกไทเป 101นำท่านเดินทางสู่ ซีเหมินติงเป็นย่านช็อปปิ้งของวัยรุ่นและวัยทำงานของไต้หวัน

Day 5 : นำท่านเดินทางสู่สนามบินเถาหยวน เดินทางกลับสู่ประเทศไทย เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง


ระบบกดจองผ่าน web

** คลิกเลือกพีเรียดแล้วกดปุ่ม "จอง" ทางเราจะติดต่อกลับทันที
Sep 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Oct 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Nov 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Dec 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jan 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Feb 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Mar 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Apr 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
May 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jun 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jul 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Aug 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
 = วันที่ออกเดินทาง
ช่วงวันเดินทาง วัน ราคา จอง
01 – 05 พ.ค 2563 ศุกร์ - อังคาร 17,900 -
04 – 08 พ.ค 2563 จันทร์ - ศุกร์ 15,900 -
11 – 15 พ.ค 2563 จันทร์ - ศุกร์ 15,900
14,900
-
15 – 19 พ.ค 2563 ศุกร์ - อังคาร 15,900 -
18 – 22 พ.ค 2563 จันทร์ - ศุกร์ 14,900 -
22 – 26 พ.ค 2563 ศุกร์ - อังคาร 15,900 FULL
25 – 29 พ.ค 2563 จันทร์ - ศุกร์ 14,900 -
29 พ.ค – 02 มิ.ย 2563 ศุกร์ - อังคาร 15,900 -
01 – 05 มิ.ย 2563 จันทร์ - ศุกร์ 15,900 -
04 – 08 มิ.ย 2563 พฤหัส - จันทร์ 14,900 -
08 – 12 มิ.ย 2563 จันทร์ - ศุกร์ 14,900 FULL
12 – 16 มิ.ย 2563 ศุกร์ - อังคาร 15,900 -
15 – 19 มิ.ย 2563 จันทร์ - ศุกร์ 14,900 -
19 – 23 มิ.ย 2563 ศุกร์ - อังคาร 15,900 -
22 – 26 มิ.ย 2563 จันทร์ - ศุกร์ 15,900 -
26 – 30 มิ.ย 2563 ศุกร์ - อังคาร 15,900 FULL
08 – 12 ก.ค 2563 พุธ - อาทิตย์ 14,900 -
09 – 13 ก.ค 2563 พฤหัส - จันทร์ 14,900 -
17 – 21 ก.ค 2563 ศุกร์ - อังคาร 14,900 -
23 – 27 ก.ค 2563 พฤหัส - จันทร์ 14,900 FULL

ทัวร์ไต้หวัน เขาอุทยานอาลีซาน อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมไต้หวัน ราคาใกล้เคียงกัน