ทัวร์ ไต้หวัน

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ไต้หวัน เขาอุทยานอาลีซาน อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว ตึกไทเป 101 by Thai Lion Air 5 วัน 3 คืน
BT-TPE03-SL : มหัศจรรย์.. Taipei เที่ยว 2 อุทยาน BY SL

5 วัน 3 คืน

เที่ยว 2 อุทยาน นั่งรถไฟโบราณ ชมอุทยานอาลีซาน อุทยานย์หลิ่ว ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา Taipei 101 อนุสนณ์สถานเจียงโคเช็ค
Day 1 : พร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง

Day 2 : ออกเดินทางสู่ เมืองไทเปโดยสายการบิน เดินทางถึง สนามบินเถาหยวน ประเทศไต้หวัน นำท่านเดินทางสู่เมืองหนานโถวนำท่านสักการะเทพเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่หรือ วัดกวนอู สักการะอัฐิของพระถังซำจั๋ง ณ วัดพระถังซำจั๋ง

Day 3 : จากนั้นเดินทางเดินทางขึ้นเขาอุทยานอาลีซานอุทยานที่มีความสวยงามและมีชื่อเสียงที่สุดในเกาะไต้หวัน นำท่านเดินชมอุทยาน จากนั้นนำท่านสักการะเจ้าพ่อเสือ นำท่านนั่งรถไฟโบราณชมอุทยาน นำท่านชิมชาอู่หลง และ ชมการสาธิตการชงชาแบบต่างๆ นำท่านเดินช็อปปิ้งตลาดกลางคืนที่ใหญ่ที่สุดในไต้หวันฟ่งเจี๋ยไนท์มาเก็ต

Day 4 : นำท่านแวะชมร้านขนมพายสับปะรดนำท่านชม อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว นำท่านแวะชมของที่ระลึก ผลิตภัณฑ์สร้อย Germanium นำท่านชมอนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค (Chiang Kai Shek Memorial Hall) นำท่านถ่ายรูปด้านนอกกับ ตึกไทเป 101นำท่านเดินทางสู่ ซีเหมินติงเป็นย่านช็อปปิ้งของวัยรุ่นและวัยทำงานของไต้หวัน

Day 5 : นำท่านเดินทางสู่สนามบินเถาหยวน เดินทางกลับสู่ประเทศไทย เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง

ทัวร์ไต้หวัน เขาอุทยานอาลีซาน อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมไต้หวัน ราคาใกล้เคียงกัน