ทัวร์ ไต้หวัน

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ไต้หวัน ชมหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ล่องเรือชมทะเลสาบ สุริยันจันทรา อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค by Thai Lion Air 5 วัน 3 คืน
BT-TPE02-SL : มหัศจรรย์ Taipei BY SL

5 วัน 3 คืน

Day 1 : พร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง

Day 2 : ออกเดินทางสู่ เมืองไทเป โดยสายการบิน เดินทางถึง สนามบินเถาหยวน ประเทศไต้หวัน นำท่านเดินทางสู่เมือง ไถจง เดินทางสู่หมู่บ้านสายรุ้ง นำท่านเดินทางสู่เมืองหนานโถว ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา นำท่านสักการะอัฐิของพระถังซำจั๋ง ณ วัดพระถังซำจั๋ง หรือ วัดเสวียนกวง นำท่านสักการะเทพเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่หรือ วัดกวนอู นำท่านเดินทางกลับเมืองไถจง นำท่านเดินช็อปปิ้งไถจงไนท์มาเก็ต

Day 3 : นำท่านแวะชม ร้านขนมพายสับปะรด นำท่านชมอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็คนำท่านชมตึกไทเป 101 นำท่านแวะชมของที่ระลึก ผลิตภัณฑ์สร้อย Germanium นำท่านเดินทางสู่ ซีเหมินติง เป็นย่านช้อปปิ้งของวัยรุ่นและวัยทำงานของไต้หวัน

Day 4 : นำท่านชม อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น เดินทางสู่ เส้นทางรถไฟสายเก่าสายผิงซี จากนั้น แวะซื้อสินค้าผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางต่างๆ ที่ศูนย์เครื่องสำอาง เดินทางสู่ ตลาดปลาไทเป เป็นแหล่งรวมอาหารทะเลสดๆ ที่ใหญ่ที่สุดของไต้หวัน สถานที่แลนด์มาร์กอีกหนึ่งแห่งของไต้หวัน

Day 5 : นำท่านเดินทางสู่ สนามบินเถาหยวน เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับสู่ประเทศไทย เดินทางกลับสู่ประเทศไทย เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง

ทัวร์ไต้หวัน ชมหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมไต้หวัน ราคาใกล้เคียงกัน