ทัวร์ พม่า

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง สิเรียม เทพทันใจ เจดีย์ชเวดากอง เจดีย์กาบาเอ ทำพิธีครอบเศียร by Thai Lion Air 2 วัน 1 คืน
BT-MMR014-SL : มหัศจรรย์ Myanmar สักการะ 9สิ่งศักดิ์สิทธ์ BY SL

2 วัน 1 คืน

Day 1 : พร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง ออกเดินทางสู่กรุงย่างกุ้ง เดินทางถึงสนามบินมิงกาลาดง กรุงย่างกุ้ง นำท่านแวะสักการะเจดีย์ไจ๊เข้า พิเศษสุด !! ขอพรเทพทันใจไจ๊เข้า ใครอยากได้งานใหญ่เงินใหญ่คนพม่าจะมาขอที่นี้ ทั้งเรื่องงาน เงินและความสำเร็จ ถ้าจะนับแล้วองค์นี้เป็นเทพทันใจที่ใหญ่ที่สุดในย่างกุ้ง จากนั้นเดินทางสู่เมืองสิเรียม ชมพระเจดีย์เยเลพญา นำท่านไหว้สักการะเพื่อขอพรพระจกบาตรหรือพระอุปคุปที่เป็นที่นับถือของชาวพม่า ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางกลับย่างกุ้ง ชมเจดีย์โบตาทาวน์ ในองค์พระเจดีย์นำท่านขอพร นัตโบโบยี หรือพระเทพทันใจ เทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ของชาวพม่าและชาวไทย จากนั้น นำท่านเข้าชม
เจดีย์สุเล เป็นเจดีย์ทรงแปดเหลี่ยม สีเหลืองทองอร่าม ภายในองค์เจดีย์บรรจุเส้นพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า นำท่านชมและนมัสการพระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระเจดีย์ทองคำคู่บ้านคู่เมืองประเทศพม่าอายุกว่าสองพันห้าร้อยกว่าปี

Day 2 : ชมเจดีย์กาบาเอ ร่วมทำพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ครอบเศียร ครอบเกล้า ด้วยพระบรมสารีริกธาตุ เพื่อความเป็นสิริมงคล เดินทางสู่เจดีย์ไจ๊กะส่าน ที่พระธาตุมีอายุสองพันกว่าปีแล้ว นำท่านไปยังเจดีย์เอ่งต่อหย่า ให้ท่านได้ขอพรในเรื่องที่อยู่ ที่ดิน อสังหาริมทรัพย์ นำท่านชมเจดีย์เมียตซอนินเนือง ท่านสามารถขอพรเรื่องการเอาชนะภยันตรายต่างๆ จากนั้นชมตลาดโบโจ๊ก อองซาน ตลาดเก่าแก่ของชาวพม่า สมควรเวลาเดินสู่ สนามบินนานาชาติมิงกาลาดง ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมพม่า ราคาใกล้เคียงกัน