จองทัวร์

รหัสทัวร์ 20347 อลังกา ครูช (Alangka Cruise)


ถ้ายังไม่ระบุ สามารถเว้นว่างไว้ค่ะ
รวมผู้เดินทางทั้งหมด - คน
ราคาเบื้องต้น - บาท
**สำคัญ กรุณาระบุเบอร์ที่ต้องการให้ติดต่อกลับ ให้ถูกต้องค่า
**กรณีไม่มีเมล์ กรุณาแจ้งเมื่อเซลส์ติดต่อมายังท่าน
  1. กรุณาอ่านเงื่อนไขท้ายโปรแกรมอย่างละเอียด เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง
  2. สำหรับโปรโมชั่นรูดบัตรแบบไม่มีค่าธรรมเนียม ถ้าหากกรุ๊ปไม่คอนเฟิร์มการเดินทาง สามารถยก Credit ไปใช้กับพีเรียดอื่นหรือโปรแกรมทัวร์อื่นๆได้ (หากต้องการให้คืนเงิน จะหักค่าธรรมเนียมตามที่ธนาคารเรียกเก็บ 3%) และกรณีลูกค้ายกเลิกการเดินทาง (กรณีสามารถยกเลิกได้) ทางเราขออนุญาต คิดค่าธรรมเนียมตามธนาคารเรียกเก็บ 3% หักจากยอดชำระที่ได้ทำการตัดบัตรชำระเข้ามาา
  3. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
  4. บริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายใดๆ ในกรณีเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ
  5. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ การจราจร ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงิน/ชดเชยใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  6. หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
การจองนี้ยังไม่ใช่การยืนยันที่นั่ง
(เนื่องจากที่ว่างมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา)
จนกว่าท่านจะได้รับการยืนยันจากพนักงานขาย และได้รับ INVOICE แล้ว