Posted on

จอร์เจีย ประเทศที่น่าหลงรัก

จอร์เจีย ประเทศเล็กๆที่ตั้งอยู่บนจุดตัดระหว่างทวีปยุโรปและเอเชีย ทางทิศตะวันออกของทะเลดำในเทือกเขาคอเคซัสตอนใต้ เป็นประเทศที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 2,500 ปี ในอดีตเป็นสาธารณรัฐหนึ่งของสหภาพโซเวียต ทางเหนือติดกับประเทศรัสเซีย ทางใต้ติดกับประเทศตุรกี ประเทศอาร์มีเนีย และประเทศอาเซอร์ไบจาน Continue reading จอร์เจีย ประเทศที่น่าหลงรัก