ทัวร์ สวิตเซอร์แลนด์ สโลวัก ออสเตรีย เช็ก เยอรมนี

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ สโลวัก ออสเตรีย เช็ก เยอรมนี ปราก เชสกี้ครุมลอฟ ฮัลล์สตัทท์ อินส์บรูค by Oman Air 9 วัน 6 คืน
VWFRAMUCWY02VS : Wow! Fusion Europe BY WY

9 วัน 6 คืน

ช้อปปิ้ง พาร์นดอร์ฟ เอาท์เลท,ถนนคาร์ทเนอร์,ถนนคนเดิน Maximilian Strasse เมนูพิเศษ ขาหมูเยอรมัน ,เป็ดอบซอสส้ม , ปลาเทราต์ #รวมวีซ่าแล้ว #เที่ยวยุโรป

Day 1 : สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินมัสกัต ประเทศโอมาน
Day 2 : สนามบินมัสกัต ประเทศโอมาน - สนามบินแฟรงก์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี - แฟรงก์เฟิร์ต – ไฮเดลเบิร์ก - นูเรมเบิร์ก
Day 3 : นูเรมเบิร์ก - เมืองคาร์โลวี วารี – ปราก - สะพานชาลส์– หอนาฬิกาดาราศาสตร์ –จัตุรัสเมืองเก่า (สาธารณรัฐเช็ก)
Day 4 : ปราก – เชสกี ครุมลอฟ – จัตุรัสเมืองเก่า – บราติสลาวา (สโลวาเกีย)
Day 5 : บราติสลาวา - พาร์นดอร์ฟ เอาท์เลท – เวียนนา - ลินทซ์
Day 6 : ลินซ์ – ฮัลล์สตัทท์ – ซาลซ์บูร์ก - สวนมิราเบล - Altstadt Salzburg - อินส์บรุค
Day 7 : อินส์บรุค - อาร์ธ-โกเดา – เขาริกิ - ลูเซิร์น – ฟีลิงเงิน-ชเวนนิงเงิน
Day 8 : ฟีลิงเงิน-ชเวนนิงเงิน – มิวนิก – จัตุรัสมาเรียนพลาตซ์ - ท่าอากาศยานนานาชาติมิวนิก – ท่าอากาศยานนานาชาติมัสกัต
Day 9 : ท่าอากาศยานนานาชาติมัสกัต - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

---อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม---

Day 1 : สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินมัสกัต ประเทศโอมาน
17.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 6 เคาน์เตอร์ M สายการบิน OMAN AIR (WY) โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารการเดินทาง
20.05 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติมัสกัต ประเทศโอมาน โดยสายการบิน OMAN AIR เที่ยวบินที่ WY816 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)(ใช้เวลาบินประมาณ 6 ชั่วโมง 20 นาที)(เวลาประเทศโอมานช้ากว่าประเทศไทย 3 ชั่วโมง)
23.25 น.เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติมัสกัต ประเทศโอมาน(เวลาท้องถิ่น) นำท่านแวะพักเปลี่ยนเครื่องเพื่อเดินทางสู่แฟรงก์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี (รอแวะเปลี่ยนเครื่องประมาณ 3 ชั่วโมง 20 นาที)

Day 2 : สนามบินมัสกัต ประเทศโอมาน - สนามบินแฟรงก์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี - แฟรงก์เฟิร์ต – ไฮเดลเบิร์ก - นูเรมเบิร์ก
02.45 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติแฟรงก์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี โดยสายการบิน OMAN AIR เที่ยวบินที่ WY115 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) (ใช้เวลาบินประมาณ 7 ชั่วโมง 20 นาที)
07.05 น. ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติแฟรงก์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง,ศุลกากรและรับสัมภาระเรียบร้อย (เวลาประเทศเยอรมันช้ากว่าประเทศไทย 6 ชั่วโมง) นำท่านเดินทางสู่ เมืองแฟรงก์เฟิร์ต (Frankfurt) เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของรัฐเฮ็สเซินและใหญ่เป็นอันดับ 5 ของประเทศเยอรมนี อิสระให้ท่านเดินเล่น จัตุรัสโรเมอร์ (Romerberg) ซึ่งเป็นจัตุรัสที่มีชื่อเสียงเก่าแก่ที่สุดในเมือง อีกทั้งด้านข้างยังมี ศาลาว่าการเมือง (The Romer) หรือ Frankfurt City Hall และ มหาวิหารแฟรงก์เฟิร์ต (Frankfurt Cathedral) มีอีกชื่อนึงว่า “มหาวิหารเซนต์บาร์โธโลมิว” มหาวิหารแห่งนี้นับว่าเป็นแลนด์มาร์กสำคัญของเมือง มีรูปแบบสถาปัตยกรรมโกธิก ที่มีความสูง 95 เมตร มหาวิหารนี้เป็นดั่งศูนย์รวมใจของคนในชาติเยอรมนี และเป็นโบสถ์ที่ใหญ่ที่สุดในเมือง
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองไฮเดลเบิร์ก (Heidelberg) เมืองเก่าแก่อายุนับพันปี  ได้ชื่อว่าโรแมนติกที่สุดในเยอรมนีตั้งอยู่บริเวณฝั่งแม่น้ำเน็กคาร์ เป็นเมืองศูนย์กลางการศึกษาที่สำคัญของเยอรมนี เนื่องจากเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยไฮเดลเบิร์ก มหาวิทยาลัยแห่งแรกของเยอรมนี ผ่านชม ปราสาทไฮเดลเบิร์ก (Heidelberg Castle) ที่มีเอกลักษณ์โดยตัวปราสาทสร้างด้วยหินทรายสีแดงซึ่งมีอายุกว่า 900 ปี
จากนั้น เดินทางไปเมือง นูเรมเบิร์ก (Nuremberg) เมืองแห่งประวัติศาสตร์ในแคว้นบาวาเรียของเยอรมนี ชมย่านเมืองเก่าของเมือง ถนน Weissgerbergasse ในตัวเมืองเป็นทางเดินหินแบบยุคกลางสุดแสนคลาสสิค สองข้างถนนรายล้อมไปด้วยสิ่งก่อสร้างแบบสถาปัตยกรรมโกธิคและอาคารบ้านเรือนแบบ half-timber house (โครงสร้างไม้ ผนังปูน) ชม น้ำพุเชินเนอร์บรุนเนิน (Schoner Brunnen) หรือ Beautiful Fountain น้ำพุขอพรที่สูงถึง 19 เมตร วิธีขอพรคือให้หมุนแหวนทองตรงน้ำพุเป็นจำนวน 3 รอบ ระหว่างที่หมุนแหวนก็ให้อธิษฐานสิ่งที่ต้องการ
เย็น บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร – ****ลิ้มรสเมนูเลื่องชื่อ ขาหมูเยอรมัน****
ที่พัก Congress Hotel Mercure Nuremberg an der Messe หรือเทียบเท่า

Day 3 : นูเรมเบิร์ก - เมืองคาร์โลวี วารี – ปราก - สะพานชาลส์– หอนาฬิกาดาราศาสตร์ –จัตุรัสเมืองเก่า (สาธารณรัฐเช็ก)
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่เมือง คาร์โลวี วารี (Karlovy Vary) สาธารณรัฐเช็ก เมืองแห่งสปาน้ำพุร้อน ตัวอาคารบ้านเรือนแต่ละหลังจะมีสีสันฉูดฉาดเหมือนสีลูกกวาด ให้บรรยากาศเหมือนเที่ยวชมเมืองตุ๊กตา ให้ท่านแวะถ่ายรูปกับ พิพิธภัณฑ์ประจำเมืองอาคารมิลโคโลนเนด (Mill Colonnade) อาคารสถาปัตยกรรมเก่าแก่คลาสสิค ที่ถูกออกแบมาเพื่อเป็นสถานที่รักการดูแลรักษาสุขภาพเพื่อผ่อนคลาย โบสถ์แห่งเซนต์มารี มากดาเลเน่ (St Mary Magdalene's Church)โบสถ์ที่มีสถาปัตยกรรมสไตล์บาโรกมียอดหอคอยทรงโค้งปลายแหลมโดดเด่น นอกจากนี้ยังมีจุดให้ท่านชมวิวและถ่ายรูปภาพอยู่หลากหลายมุม
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้น เดินทางเข้าสู่ กรุงปราก (Prague) เมืองหลวงและเมืองใหญ่ที่สุดของสาธารณรัฐเช็ก เมืองหลวงแห่งประวัติศาสตร์ของโบฮีเมีย เป็นเมืองที่มีเสน่ห์แบบโบฮีเมียนและเทพนิยาย สัมผัสกับรรยากาศ 2 ข้างทาง มีแม่น้ำวัลตาวา (Vtava) เป็นแม่น้ำสายสำคัญที่หล่อเลี้ยงชาวเมืองมาแต่โบราณ ด้วยความสวยงาม และเงียบสงบ จึงทำให้ได้รับสมญานามว่าเป็นดินแดนของ 'มงกุฎแห่งยุโรป (Crown of Europe)' เดินชมย่านเมืองเก่า (Old Prague) โดยผ่านสะพานชาร์ล (Charles Bridge) เป็นสะพานที่ทำหน้าที่เชื่อมระหว่างฝั่งตะวันออกกับฝั่งตะวันตกของเมืองปราก ในอดีตใช้สัญจรไปมาสำหรับพระราชวงศ์เท่านั้น ปัจจุบันสะพานแห่งนี้ถือเป็นแลนด์มาร์กสำคัญ ยังเป็นจุดชมวิวที่สวยงามของเมืองปราก ชม จตุรัสเมืองเก่า ศาลาว่าการเมืองหลังเก่า (Old Town Hall of Prague) ที่สร้างมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1338 เป็นที่ตั้งของ หอนาฬิกาดาราศาสตร์ (Astronomical Clock) ที่สวยงามและยังคงตีบอกเวลาทุกๆชั่วโมง อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าต่างๆมากมายในย่านเมืองเก่า มีทั้งสินค้าของฝาก ของที่ระลึก เครื่องแก้วคริสตัลโบฮีเมียน รวมทั้งร้านค้าแฟชั่นแบรนด์เนม เช่น Louis Vuitton, Hermes, Dior, Dolce & Gabbana, Prada, Gucci etc.
เย็น บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร *** ลิ้มรสเมนูเลื่องชื่อ เมนูเป็ดอบซอสส้ม ***
ที่พัก Plaza Prague Hotel หรือเทียบเท่า

Day 4 : ปราก – เชสกี ครุมลอฟ – จัตุรัสเมืองเก่า – บราติสลาวา (สโลวาเกีย)
เช้า
บริหารอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่เมือง เชสกี้ ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) เมืองมรดกโลกแสนโรแมนติกแห่งสาธารณรัฐเช็ก ที่ได้รับการขนานนามว่า “ไข่มุกแห่งโบฮีเมีย” เนื่องจากยังคงรักษาสภาพบ้านเมืองเอาไว้ได้อย่างสวยงามเหมือนในอดีต และตัวเมืองมีพื้นที่ไม่กว้างมาก นำท่านถ่ายรูปกับ ปราสาทเชสกี้ครุมลอฟ ที่มีหอคอยสีชมพูอ่อนหวานๆ ราวกับปราสาทเจ้าหญิงในนิยายและจัตุรัสเมืองเก่า หรือ Old Town Square เป็นจุดศูนย์กลางของเมือง ใช้ในการจัดงานเทศกาลรื่นเริงต่างๆ ให้ท่านเดินเล่นในเมืองเก่าเที่ยวชมโบสถ์สไตล์โกธิคที่ได้รับการอนุรักษ์ซึ่งตั้งอยู่ริมแม่น้ำวัลตาวา
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย จากนั้นเดินทางสู่เมือง บราติสลาวา (Bratislava)  เมืองหลวงของสาธารณรัฐสโลวาเกีย หรือที่เรียกกันว่าความงามบนแม่น้ำดานูบ บราติสลาวาเป็นเมืองแห่งประวัติศาสตร์ ในอดีตเคยรวมกันเป็นประเทศประเทศเชโกสโลวาเกีย
เย็น บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
ที่พัก  Hotel Tatra หรือเทียบเท่า

Day 5 : บราติสลาวา - พาร์นดอร์ฟ เอาท์เลท – เวียนนา - ลินทซ์
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเที่ยวชมย่านเมืองเก่าบราติสลาวา (Old Town) เป็นเมืองแห่งประวัติศาสตร์ ประกอบไปด้วยอาคารสไตล์เรอเนสซองส์สวยๆ โบสถ์ St. Elizabeth หรือ Blue Church สีฟ้าพาสเทลตัดกับลวดลายสีขาว และสัญลักษณ์ที่ทำให้เมืองนี้เป็นที่รู้จัก ก็คือรูปปั้นคูมิล Cumil Man at work (Peeping Tom) ผู้ชายยิ้มหวาน ที่โผล่ศีรษะออกมาจากท่อระบายน้ำทักทายนักท่องเที่ยว ชมปราสาทบราติสลาวา (Bratislava Castle) (ด้านนอก)ตั้งตระหง่านอยู่บนเนินเขา Little Carpathians ริมฝั่งแม่น้ำดานูบ สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 9 – 18 ผสมผสานสถาปัตยกรรมแบบโกธิค เรอเนสซองส์ และบารอกได้อย่างลงตัว ให้ความรู้สึกถึงความหรูหรางดงาม 
ออกเดินทางสู่เมืองพาร์นดอร์ฟ (Parndorf) ประเทศออสเตรีย นำท่านสู่ พาร์นดอร์ฟ เอาท์เลท Designer Outlet Parndorf (ระยะทาง 36 กม. ประมาณ 30 นาที)  แหล่งช้อปปิ้งใหญ่ของประเทศออสเตรีย ที่มีร้านค้ามากกว่า 120 ร้าน สินค้าแบรนด์ชื่อดังต่างๆจากทุกมุมโลก ให้เลือกมากมายอย่างจุใจ ให้ท่านอิสระในการชอปปิ้งตามอัธยาศัย
เที่ยง อิสระอาหารกลางวันเพื่อให้ท่านสะดวกต่อการช้อปปิ้ง
บ่าย นำท่านเดินทางสู่กรุงเวียนนา (Vienna) (ระยะทาง 50 กม.ประมาณ 1 ชม.)  เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย ศูนย์กลางวัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการเมือง เมืองนี้ยังคงมนต์เสน่ห์แห่งเมืองหลวงของจักรวรรดิดอสเตรียในอดีต โดยยังคงร่องรอยของศิลปะ ดนตรีคลาสสิก สถาปัตยกรรม ประวัติศาสตร์ แหล่งอุดมวัฒนธรรม จนขึ้นชื่อว่าโรแมนติกที่สุดอีกเมืองของโลก ผ่านชม ถนนสายวงแหวน (Ring Strasse) เส้นทางท่องเที่ยวสายหลักของเมืองเวียนนา ซึ่งแวดล้อมไปด้วยอาคารที่สำคัญต่างๆ เช่น รัฐสภา ศาลาว่าการเมือง มหาวิทยาลัย พิพิธภัณฑ์ โรงละคร โรงอุปรากร เดินทางสู่ สวนสาธารณะสตัดปาร์ค (Stadtpark) สวนสาธารณะอันร่มรื่นใจกลางเมือง ชม อนุสาวรีย์โยฮันสเตร้าส์ จูเนียร์ Johann Strauss ศิลปินที่มีชื่อเสียงก้องโลก อิสระเดินเล่นถนนคาร์ทเนอร์ (Karntner Strasse) เป็นถนนคนเดินและช้อปปิ้งสายสำคัญแห่งกรุงเวียนนา มีห้างสรรพสินค้า ร้านค้าต่างๆ เรียงรายตลอดสองข้างถนน ที่จะต้องถูกใจขาช้อปเพราะมีสินค้าแบรนด์เนมยอดนิยมให้เลือกมากมาย เช่น Chopard, Dolce & Gabbana,  Dior, Burberry, Gucci, Fendi, Chanel
จากนั้น ออกเดินทางสู่เมืองลินซ์ (Linz) (ระยะทาง 184 กม. ประมาณ 3 ชม.) เมืองเก่าที่มีบ้านสไตล์บาร็อคจำนวนมากได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี และยังเป็นเมืองหลวงแห่งวัฒนธรรมยุโรปใน ค.ศ. 2009
เย็น บริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
ที่พัก Courtyard by Marriott Linz หรือเทียบเท่า

Day 6 : ลินซ์ – ฮัลล์สตัทท์ – ซาลซ์บูร์ก - สวนมิราเบล - Altstadt Salzburg - อินส์บรุค
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เมืองฮัลล์สตัทท์ (Hallstatt) (ระยะทางประมาณ 125 กม./2 ชม.) มีอายุเก่าแก่กว่า 7,000 ปี นำท่านเดินชมหมู่บ้าน Hallstatt หมู่บ้านเล็กๆ ริมทะเลสาบหนึ่งในหมู่บ้านที่สวยที่สุดในโลก เต็มไปด้วยเสน่ห์และมีสีสันราวกับเทพนิยาย รายล้อมไปด้วยภูเขาสูงตระหง่าน ติดอยู่กับแนวชายฝั่งของ Hallstättersee ชาวออสเตรียนให้ฉายาเมืองนี้ว่าเป็น 'ไข่มุกแห่งออสเตรีย'
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร - เมนูพิเศษ ปลาเทราต์ อาหารเลื่องชื่อแห่งเมืองฮัลล์สตัทท์ 
ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางเข้าสู่เมืองซาลซ์บูร์ก (Salzburg) (ระยะทางประมาณ 185 กม./ 3 ชม.) เสน่ห์แห่งเมืองมรดกโลก เต็มไปด้วยศิลปะสไตล์บารอก เมืองที่ถูกล้อมรอบโดยภูเขาบ้านเมืองจึงดูสวยงามไปทุกแห่งมีแม่น้ำ    ทะเลสาบเล็กๆ หลายแห่ง นำท่านเก็บภาพความสวยงามกับ สวนมิราเบล (Mirabel Garten) เป็นสวนสาธารณะที่ประดับประดาด้วยดอกไม้หลากหลายชนิด ส่วนหนึ่งที่ทำให้ที่สวนนี้มีชื่อเสียงก็เนื่องมาจากเป็นสถานที่ถ่ายทำฉากหนึ่งของภาพยนตร์เพลง The Sound of Music ที่โด่งดังไปทั่วโลก ผ่านชมป้อมปราการ Hohensalzburg เป็นป้อมปราการอันโดดเด่นตั้งอยู่บนเขาเฟ็สทุงส์แบร์ค ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับบ้านเกิดโมสาร์ท (House of Wolfgang Amadeus Mozart) ที่สร้างผลงานทางด้านดนตรีไว้อย่างมากมาย ชมมหาวิหารประจำเมือง มหาวิหารแห่งซาลส์บวร์ก ที่สร้างขึ้นจากความร่ำรวยที่เกิดจากการทำเหมืองเกลือ อิสระให้ท่านเดินเล่นย่านเมืองเก่า (Altstadt Salzburg) และถนนช้อปปิ้งเกรไทเด้ (Getreidestraße) ถนนช้อปปิ้งที่มีการตกแต่งไว้อย่างงดงาม โดยมีจุดเด่นอยู่ที่ป้ายชื่อเหล็กดัดและขอบหน้าต่างของแต่ละร้านค้า ที่นี่มีทั้งร้านค้าแบรนด์เนม คาเฟ่ ร้านกาแฟ และร้านขายของที่ระลึกให้ท่านได้เลือกชม
ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่เมือง อินส์บรูค (Innsbruck) (ระยะทางประมาณ 187 กม./ 3 ชม.) เมืองที่มีการผสมผสานระหว่างธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมอย่างมีเอกลักษณ์ นำท่านชมทัศนียภาพอันงดงามของเมืองริมแม่น้ำอินส์แห่งเทือกเขาแอลป์แห่งนี้ นอกจากนี้อินส์บรูคยังเป็นเมืองต้นกำเนิดของเครื่องแก้วคริสตัลชื่อดังที่สุดในโลกอย่างชวารอฟสกี้ 
เย็น บริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ที่พัก Hotel Sailer หรือเทียบเท่า

Day 7 : อินส์บรุค - อาร์ธ-โกเดา – เขาริกิ - ลูเซิร์น – ฟีลิงเงิน-ชเวนนิงเงิน
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่เมือง “อาร์ธ-โกเดา' (Arth-Goldau) เพื่อขึ้นสู่ยอดเขาริกิ ราชินีแห่งเทือกเขา (MT.RIGI QUEEN OF THE MOUNTAINS) ตั้งอยู่ทางตอนกลางของสวิตเซอร์แลนด์ เทือกเขาทั้งหมดถูกล้อมรอบด้วยน้ำจากแหล่งน้ำสามแห่งเกือบทั้งหมด: ทะเลสาบลูเซิร์น ทะเลสาบซุก และทะเลสาบเลาเออร์ซ ให้ท่านสัมผัสประสบการณ์ขึ้นสู่ยอดเขาโดยรถไฟฟันเฟือง ซึ่งเป็นรถไฟฟันเฟืองที่สามารถขึ้นยอดเขาได้แห่งแรกของยุโรป 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนเขา
บ่าย นำท่านเดินทางสู่เมือง ลูเซิร์น (Lucerne) (ระยะทางประมาณ 131 กม./ 2 ชม.) เมืองแสนสวยระดับโลกเป็นหัวเมืองโบราณของสวิตเซอร์แลนด์ ดินแดนที่ได้รับสมญานามว่า หลังคาแห่งทวีปยุโรป (The Roof of Europe) นำท่านถ่ายรูปกับ สิงโตแห่งลูเซิร์น (Lion Monument) อนุสรณ์รำลึกถึงการเสียชีวิตของทหารรับจ้างสวิสฯผู้ที่มีความกล้าหาญจนเป็นที่ยอมรับไปทั่ว ชมสะพานไม้ชาแปล(Chapel Bridge) เป็นสะพานไม้ที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งมีอายุหลายร้อยปี ภายหลังได้มีการบูรณะขึ้นมาใหม่หลังจากถูกไฟไหม้
จากนั้น นำท่านเดินทางเข้าพักที่เมืองฟิลลิงเงิน-ชเว็นนิงเงิน (Villingen-Schwenningen) เป็นเมืองทางใต้ของรัฐบาเดิน-เวือร์ทเทิมแบร์ค ประเทศเยอรมนี ในอดีตชเว็นนิงเงินเป็นเพียงหมู่บ้านเล็ก ๆ จนกระทั่งเมื่อมีโรงงานผลิตนาฬิกาในปี ค.ศ. 1858 หมู่บ้านนี้จึงกลายเป็นศูนย์กลางของการผลิตนาฬิกาในบาเดิน ต่อมาได้รวมเข้ากับเมืองฟิลลิงเงินใน ค.ศ. 1972 และกลายเป็นเมืองฟิลลิงเงิน-ชเว็นนิงเงินในปัจจุบัน
เย็น บริหารอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ที่พัก Dormero Hotel Villingen-Schwenningen หรือเทียบเท่า

Day 8 : ฟีลิงเงิน-ชเวนนิงเงิน – มิวนิก – จัตุรัสมาเรียนพลาตซ์ - ท่าอากาศยานนานาชาติมิวนิก – ท่าอากาศยานนานาชาติมัสกัต
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ เมืองมิวนิก (ระยะทางประมาณ 335 กม./ 5 ชม.)  ย่านจตุรัสมาเรียนพลัทซ์ (Marienplatz) หรือ จัตุรัสมารี (Mary) แลนด์มาร์คใจกลางเมือง ให้ท่านถ่ายรูป ศาลาว่าการเมืองใหม่ (Neues Rathaus) ที่มีจุดเด่นอยู่ที่ หอนาฬิกา Glockenspiel ที่มีตุ๊กตาออกมาเต้นระบํา ทุกวัน ตอน 11 โมงเช้า และจะเพิ่มรอบในช่วงหน้าร้อน ตอน 5 โมงเย็นโดยตุ๊กตาจะมี 2 ชั้น ชั้นบนเป็นเรื่องราวการแต่งงาน ชั้นล่างเป็นการเต้นรำแบบพื้นเมือง ถ่ายรูปกับโบสถ์แม่พระมิวนิก (Frauenkirche) เป็นโบสถ์คริสต์ระดับอาสนวิหารของนิกายโรมันคาทอลิกในนครมิวนิก จุดเด่นของโบสถ์แห่งนี้คือ หอคอยหัวหอมคู่ โดมหอมหัวใหญ่สีฟ้าเขียว 2 โดม ซึ่งเป็นหอคอยที่มีความสูงถึง 99 เมตร ใกล้กันมี โบสถ์เซนต์ไมเคิล (St. Michael Church) แต่เดิมเป็นโบสถ์พระเยซูอิตซึ่งเป็นนิกายเก่าแก่นิกายหนึ่งของศาสนาคริสต์ ปัจจุบันเป็นโบสถ์คาทอลิค 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
อิสระให้ท่านเดินเล่นช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ย่านถนนคนเดิน Maximilian Strasse เป็นอีกหนึ่งถนนช้อปปิ้งมิวนิก ที่มีชื่อเสียง เหมาะสำหรับผู้ที่หลงรักแฟชั่น ตลอดทางเดินของถนนสายนี้ เต็มไปด้วยร้านเสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า น้ำหอม จากแบรนด์ดังมากมาย ตั้งแต่แบรนด์ไฮเอนด์อย่าง Cartier, Montblanc, Dolce & Gabbana, Valentino, Gucci ไปจนถึงแบรนด์ดังของเยอรมันในราคาคุ้มค่ากับการเป็นเจ้าของ
เย็น อิสระตามอัธยาศัย เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาอย่างเต็มที่กับเมืองใหญ่แห่งแคว้นบาวาเรีย
ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางไปยัง ท่าอากาศยานนานาชาติมิวนิก
21.45 น. ออกเดินทางสู่ ประเทศโอมาน โดย สายการบิน OMAN AIR (WY) เที่ยวบินที่ WY124 (ใช้เวลาบินประมาณ 6 ชั่วโมง)

Day 9 : ท่าอากาศยานนานาชาติมัสกัต - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
06.50 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติมัสกัต ประเทศโอมาน นำท่านแวะพักเปลี่ยนเครื่อง เพื่อเดินทางสู่ประเทศไทย
(รอแวะเปลี่ยนเครื่องประมาณ 2 ชั่วโมง)
09.00 น. ออกเดินทางสู่ ประเทศไทย โดย สายการบิน OMAN AIR (WY) เที่ยวบินที่ WY815
(ใช้เวลาบินประมาณ 5 ชั่วโมง 45 นาที)
17.45 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ

 


ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ สโลวัก ออสเตรีย เช็ก เยอรมนี ปราก อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมสวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี เยอรมนี ราคาใกล้เคียงกัน