ทัวร์ กรีซ

 

สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์กรีซ เอเธนส์ มิโคนอส ซานโตรินี by Scoot 8 วัน 5 คืน
HEAVEN : Heaven In Greece เกาสวรรค์ประเทศกรีซ By TR

8 วัน 5 คืน

กรีซ เกาะในฝัน สวรรค์บนดิน เดินทางสู่ดินแดนเทพแห่งสรวงสวรรค์ เปิดตำนานอารยธรรมโลก แหล่งประวัติศาสตร์ความเป็นมาของชนชาติกรีซ เที่ยววิหารโบราณ และพิพิธภัณฑ์ ล่องเรือสู่เกาะในฝันของนักท่องเที่ยวทั่วโลก มิโคนอส และ ซานโตรินี เพลิดเพลินไปกับการช้อปปิ้งที่สามารถคืนภาษีได้สูงสุดในทวีปยุโรป

Day 1 : กรุงเทพฯ   สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินชางงี
Day 2 : สนามบินชางงี - สนามบินเอเธนส์ - อะโครโปลิส - วิหารพาร์เธน่อน -  แหลมซูเนียน - วิหารโพไซดอน - เอเธนส์ 
Day 3 : กรุงเอเธนส์ - เกาะมิโคนอส - ย่านเมืองเก่า 
Day 4 : เกาะซานโตรินี - เมืองฟีร่า 
Day 5 :เกาะซานโตรินี - ชาดหาดแดง/ดำ - ชิมไวน์ – หมู่บ้านเอีย ชมอาทิตย์ตก   
Day 6 : เกาะซานโตรินี - กรุงเอเธนส์ - ช้อปปิ้งเอาท์เลท    
Day 7 : กรุงเอเธนส์ - วิหารโพไซดอน  - ช้อปปิ้งเอาท์เลท - สนามบินเอเธนส์  
Day 8 : สนามบินอิสตันบูล - สนามบินสุวรรณภูมิ 

****อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม****

Day 1 : กรุงเทพฯ   สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินชางงี
14.00 น. พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ R สายการบิน SCOOT (TR) เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน
17.05 น. ออกเดินทางสู่กรุงเอเธนส์ ประเทศกรีซ โดย เที่ยวบินที่ี TR753
20.35 น. ถึงสนามบินชางงี ประเทศสิงค์โปร แวะพักเปลี่ยนเครื่อง

Day 2 : สนามบินชางงี - สนามบินเอเธนส์ - อะโครโปลิส - วิหารพาร์เธน่อน -  แหลมซูเนียน - วิหารโพไซดอน - เอเธนส์
02.30 น. ออกเดินทางอีกครั้ง โดยเที่ยวบินที่ TR712
09.00 น. เดินทางถึง สนามบินกรุงเอเธนส์ ประเทศกรีซ นำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร เรียบร้อยแล้ว (เวลาที่ประเทศกรีซช้ากว่าประเทศไทย 4 ชั่วโมง )
(กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพื่อความสะดวกในการนัดหมายเวลา)
นำท่านเดินทางสู่อะโครโปลิส (Acropolis) ซึ่งตั้งอยู่บนยอดเขาที่สูงเด่นในกรุงเอเธนส์สูงประมาณ 90 เมตร ชมวิหารพาร์เธน่อน (Parthenon) ซึ่งสร้างขึ้นเมื่อ 447-432 ก่อนคริสตกาล โดยสถาปนิคอิคตินุส และแคลลิเครติส วิหารพาร์เธน่อนนี้สร้างขึ้นเพื่อถวายเทพีอาเธน่า นับว่าเป็นสถาปัตยกรรมที่งดงามและสมบูรณ์ที่สุด ซึ่งเมืองเอเธนส์นี้ตั้งชื่อตามเทพีเอเธนา (Athena) เป็นเมืองที่มีอารยะรรมอันเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกตะวันตกอีกด้วย
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
บ่าย แวะถ่ายภาพกับสนามกีฬาโอลิมปิก (Panathenaic Stadium) เป็นหนึ่งในสนามกีฬาที่มีความเก่าแก่มากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก โดยที่นี่เคยใช้เป็นสถานที่จัดการแข่งขันโอลิมปิกเป็นครั้งแรกในปีค.ศ. 1896
นำท่านเดินทางสู่แหลมซูเนี่ยน (Cape Sounion) ระยะทาง 70 กม.  ในเขตอ่าวซาโรนิค ตลอดริมฝั่งข้างทางท่านจะได้สัมผัสกับบรรยากาศริมชายหาดกายฟาด้า (Beaches of Glyfada) ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลทางตอนใต้ของแหลมซูเนี่ยน จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าชม วิหารเทพโพไซดอน (Temple of Poseidon) ซึ่งชาวกรีกเชื่อว่าเป็นเทพเจ้าที่คอยปกป้องพิทักษ์มหาสมุทรทั้งหมด ซึ่งในอดีตวิหารแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อบูชาเทพเจ้าโพไซดอน และเป็นที่เคารพบูชาเทพเจ้าโพไซดอนก่อนออกเดินทางสู่ท้องทะเล อิสระให้ท่านถ่ายภาพบรรยากาศและความประทับใจบนยอดเขา
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
พักที่ HOTEL BREEZE BOUTIQUE ATHENS ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

Day 3 : กรุงเอเธนส์ - เกาะมิโคนอส - ย่านเมืองเก่า
06.30 น. นำท่านเดินทางสู่ท่าเรือพีราอุซ (Piraeus Port)
รับประทานอาหารเช้าแบบ BOX SET
07.50 น. นั่งเรือ SuperFerry ออกเดินทางสู่ เกาะมิโคนอส (Mykonos) ล่องไปตามทะเลอีเจี้ยน บนเรือเต็มไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกสบายครบครัน เดินทางถึงท่าเรือเกาะมิโคนอส เกาะแห่งไฮโซไซตี้ ที่นักท่องเที่ยวทั่วโลก
12.20 น. ถึงเกาะมิโคนอส
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
บ่าย นำท่านชม “Small Venice” (Mikri Venetia) จุดที่ถูกถ่ายภาพมากที่สุดริมทะเลอีเจี้ยนที่มีบรรยากาสคล้ายคลึงกับนครเวนิส ประเทศอิตาลี มหัศจรรย์กับ Windmills หรือกังหันกลางทะเลที่เรียกว่า Kato Myloi ในอดีตที่มีมากกว่า 20 อันปัจจุบันเหลือเพียง 7 อันเท่านั้น ตั้งเรียงรายอยู่ริมชายฝั่งเป็นซิมโบลิกของภูมิปัญญาชาวบ้านเนื่องจากเกาะนี้มีคลื่นลมแรงเกือบตลอดปีโดยเฉพาะช่วงเดือนกรกฎาคม และสิงหาคม
นำท่านชมย่าน Chora หรือ ย่าน Old Town ที่มีความงดงามประกอบด้วยบ้านเรือนสีขาวทุกหลังตัดกับโบสถ์ และท้องฟ้าระเบียงดอกไม้ที่รายรอบด้วยกลุ่มเรือหลากสีสันอันเป็นภาพพื้นเมืองที่หาชมได้ยาก จากนั้นเป็นเวลาอิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินกับบรรยากาศที่สวยงามของเกาะมิโคนอส และช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองตามอัธยาศัย
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
พักที่ HOTEL ANAMAR BLU MYKONOS ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

Day 4 : เกาะซานโตรินี - เมืองฟีร่า
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
09.30 น. นำท่านเดินทางสู่ท่าเรือเกาะมิโคนอส 
11.40 น. นำท่าน นั่งเรือ SeaJet เดินทางสู่ เกาะซานโตรินี่ (Santorini) เพลิดเพลินกับเกาะที่มีชื่อเสียงเป็นอันดับ 1 ในหมู่เกาะคิคลาดีส (Cyclades) และได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั่วโลก “หากใครไม่ได้มาเกาะนี้ ก็เหมือนยังมาไม่ถึงประเทศกรีซ”   ซานโตรินีเป็น เกาะที่ได้รับการคัดเลือกจากนักเดินทางให้เป็นเกาะที่โรแมนติกที่สุดในโลก โดนเด่นด้วยบ้านเรือนที่ปลูกอยู่ริมหน้าผา ด้วยตัวบ้านสีขาว หลังคาโค้งกลมสีนำเงิน มันช่างงดงามดุจภาพเขียน
13.55 น. ถึงท่าเรือเทียร์ร่า เกาะซานโตรินี 
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
 
จานั้นนำท่านเที่ยวชมเมืองฟิร่า (Fira) เมืองหลวงของเกาะซานโตรินี จากนั้นเป็นเวลาอิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินไปกับบ้านเรือนที่สวยงาม และเลือกซื้อสินค้าที่น่าสนใจ
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง       
พักที่ HOTEL PEARL INN SANTORINI ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า (2 คืน)

Day 5 :เกาะซานโตรินี - ชาดหาดแดง/ดำ - ชิมไวน์ – หมู่บ้านเอีย ชมอาทิตย์ตก  
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่หาดทรายแดง (Red Beach)  เป็นหาดที่เต็มไปด้วยหินก้อนใหญ่ และหินเหล่านั้นเป็นสีแดง เกิดจากหินที่มีแร่ธาตุต่างๆที่ทำให้เป็นสีแดง จากนั้นนำท่านชมรอบเกาะซึ่งแต่งแต้มด้วยสิ่งก่อสร้างทรงเหลี่ยมสีขาวสะอาดตาตัดขอบประตู, หน้าต่างด้วยสีฟ้าเข้ม งดงามจับตาดั่งที่ปรากฏบนโปสเตอร์ และหนังสือท่องเที่ยวต่างๆ จากนั้นเดินทางสู่หาดทรายดำ (Black Beach) ที่ชายหาดเป็นทรายสีดำสนิทเนื่องจากเถ้าลาวาของภูเขาไฟที่เคยระเบิดมาหลายครั้งในอดีต และชม
11.00 น. นำท่านแวะชิมไวน์ ณ Venetsanos winery  ณ สถานที่แห่งนี้จะมีไวน์ให้ท่านได้เลือกชิมหลากหลาย ราคาไม่แพง แถมยังมีรสชาติที่นุ่มลิ้น ท่านไม่ควรพลาดลิ่มลอง และควรค่าแก่การนำกลับมาฝากคนที่ท่านรักที่อยู่ที่เมืองไทยอีกด้วย
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
บ่าย นำท่านเดินทางสู่หมู่บ้านเอีย (Oia) เพลิดเพลินกับทัศนียภาพของท้องทะเลสีฟ้าครามสุดลูกหูลูกตา ร้านค้า 2 ข้างทางตามตรอกในหมู่บ้านดูน่ารัก อิสระให้ท่านได้เดินเล่นช้อปปิ้งสินค้าตามอัธยาศัย อิสระให้ท่านได้พักผ่อนบนเกาะ ซึ่งมีร้านอาหาร และบูติกแบรนด์ศูนย์กลางแสงสีเสียงของเกาะนี้ รวมถึงสินค้าแบรนด์เนมจะกระจัดกระจายอยู่ตามตรอกซอกซอย นำท่านชมพระอาทิตย์ตกดินที่สวยที่สุดของเกาะ อิสระให้ชมภาพพระอาทิตย์สีแสงสด ริ้วสีแดงเจือสีม่วง ส้มของท้องฟ้าเหนือท้องทะเลสีฟ้าครามสุดลูกหูลูกตา ความงามเกินกว่าคำบรรยายใดๆ
อิสระรับประทานอาหารค่ำ เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาส่วนตัว
พักที่ HOTEL PEARL INN SANTORINI ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

Day 6 : เกาะซานโตรินี - กรุงเอเธนส์ - ช้อปปิ้งเอาท์เลท
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
หลังอาหารเช้าเป็นเวลาอิสระให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย หรือชมความงามของเกาะซานโตรินี บริเวณโรงแรมที่พัก ได้เวลาพอสมควรนำท่านเดินทางสู่ท่าเรือเกาะซานโตรินี
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
14.10 น. นำท่านนั่งเรือ SeaJet ออกเดินทางกลับสู่กรุงเอเธนส์                  
18.30 น. ถึงท่าเรือพีราอุซ กรุงเอเธนส์
นำท่านเดินทางสู่ Athens McArthurGlen Designer Outlet  ระยะทาง 50 กม. ศูนย์รวมสินค้าแบรนด์เนม และสินค้านำสมัย โดยเฉพาะสินค้า  แบรนด์ที่ขึ้นชื่อในทวีปยุโรป อาทิ Calvin Klein, Boss,Lacoste, Moschino, Tommy Hilfiger ,Ferragamo, Nike, Adidas และอีกมากมาย เป็นเวลาอิสระให้ท่านเพลิดเพลินไปกับการเลือกซื้อสินค้าและของฝาก
อิสระรับประทานอาหารค่ำภายในเอาท์เลทเพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาช้อปปิ้ง
พักที่ HOTEL BREEZE BOUTIQUE ATHENS ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

Day 7 : กรุงเอเธนส์ - วิหารโพไซดอน  - ช้อปปิ้งเอาท์เลท - สนามบินเอเธนส์ 
เช้า บริการอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารโรงแรม
แวะถ่ายภาพเป็นที่ระลึกบริเวณจัตุรัสชินตักม่า (Syntagma Square) ที่ตั้งของรัฐสภาแห่งชาติ และอนุสรณ์ทหารนิรนาม ให้ท่านแวะถ่ายภาพบริเวณหน้าทำเนียบประธานาธิบดี ซึ่งเดิมเป็นพระราชวังหลวง
ได้เวลาพอสมควรนำท่านออกเดินทางสู่สนามบินกรุงเอเธนส์ ระยะทาง 30 กม.
12.30 น. ออกเดินทางกลับสู่ประเทศไทยโดยสายการบิน SCOOT  เที่ยวบิน TR713

Day 8 : สนามบินอิสตันบูล - สนามบินสุวรรณภูมิ
05.20 น. ถึงสนามบินชางงี ประเทศสิงค์โปร แวะพักเปลี่ยนเครื่อง
08.20 น. ออกเดินทางอีกครั้ง โดยเที่ยวบินที่ TR624
09.50 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ

 ระบบกดจองผ่าน web

** คลิกเลือกพีเรียดแล้วกดปุ่ม "จอง" ทางเราจะติดต่อกลับทันที
Oct 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Nov 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Dec 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jan 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Feb 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Mar 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Apr 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
May 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jun 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jul 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Aug 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Sep 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
 = วันที่ออกเดินทาง
ช่วงวันเดินทาง วัน ราคา จอง
07 – 14 ต.ค 2565 ศุกร์ - ศุกร์ 78,900

ทัวร์กรีซ เอเธนส์ อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมกรีซ ราคาใกล้เคียงกัน