ทัวร์ สวิตเซอร์แลนด์ ออสเตรีย อิตาลี เยอรมนี

 

สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ ออสเตรีย อิตาลี เยอรมนี เวนิส มิลาน ลูเซิร์น อินน์สบรูค ชาฟฮาวเซ่น โฮเฮนชวานเกา ปราสาทนอยชวานสไตน์ by Qatar Airways 8 วัน 5 คืน
EUROPELOVELY : EUROPELOVELY By QR

8 วัน 5 คืน

ยุโรปเลิฟลี่ - 4 ประเทศท้าทายนักเที่ยวสายชิลล์ - นั่งรถม้าขึ้นปราสาทนอยชวานสไตน์ - ล่องเรือเกาะเวนิส - เช็คอินลูเซิร์น - เดินเพลินน้ำตกไรน์ - ช้อปปิ้งอย่างเพลิดเพลิน

Day 1 : สนามบินสุวรรณภูมิ-โดฮา (กาต้าร์)
Day 2 : โดฮา (กาต้าร์)-ซูริค-ชาฟฮาวเซ่น-น้ำตกไรน์-ลูเซิร์น (สวิตเซอร์แลนด์)
Day 3 : ลูเซิร์น (สวิตเซอร์แลนด์)-โฮเฮนชวานเกา-นั่งรถม้าขึ้นปราสาทนอยชวานสไตน์-ฟุสเซ่น (เยอรมัน)-อินน์สบรูค (ออสเตรีย)
Day 4 : อินน์สบรูค (ออสเตรีย)-ออร์ทิเซ่-อทุยานแห่งชาติโดโลไมท์-ทะเลสาบมิซูริน่า- คอร์ติน่า (อิตาลี)
Day 5 : คอร์ติน่า-เวนิสเมสเทร่ (อิตาลี)
Day 6 : เวนิสเมสเทร่-ช้อปปิ้ง Fidenza Village-มิลาน (อิตาลี)
Day 7 : มิลาน-ชมเมือง-ช้อปปิ้ง-สนามบินมาร์เพนซ่า (อิตาลี)-โดฮา (กาต้าร์)
Day 8 : โดฮา (กาต้าร์)-สนามบินสุวรรณภูมิ

****อ่านรายละเอียด****

Day 1 : สนามบินสุวรรณภูมิ-โดฮา (กาต้าร์)
17.30 น.  นัดคณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ  ชั้น 4 ประตูหมายเลข 8 เคาน์เตอร์ Q สายการบิน Qatar Airways เจ้าหน้าที่พร้อมคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระ
**กรณีที่บางท่านเดินทางมาจากต่างประเทศหรือต่างจังหวัดกรุณาตรวจสอบเวลาการเดินทางแต่ละกำหนดการเดินทางอีกครั้งก่อนทำการจองตั๋วโดยสารส่วนตัวของท่าน เนื่องจากรายการทัวร์เป็นรายการซีรี่และได้มีการดำเนินการไว้ล่วงหน้าหลายเดือน เมื่อเปลี่ยนฤดูกาล เวลาการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย**
20.25 น.   ออกเดินทางสู่กรุงโดฮา โดยสายการบิน Qatar Airways เที่ยวบินที่ QR833
23.40 น.  เดินทางถึงสนามบินกรุงโดฮา ประเทศกาต้าร์ เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง

Day 2 : โดฮา (กาต้าร์)-ซูริค-ชาฟฮาวเซ่น-น้ำตกไรน์-ลูเซิร์น (สวิตเซอร์แลนด์)
01.50 น.   นำท่านออกเดินทางจากสนามบินโดฮา โดยสายการบิน Qatar Airways ที่ยวบินที่ QR093
07.05 น.  เดินทางถึงสนามบินนครซูริค Zurich เมืองเศรษฐกิจสำคัญที่สุดของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ที่มีชื่อเสียงระดับโลกและเป็นเมืองศูนย์กลางทางธุรกิจ ธนาคาร และวัฒนธรรมของประเทศ นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร รับกระเป๋าและสัมภาระ รถโค้ชรอรับและนำท่านเดินทางสู่ ชาฟฮาวเซ่น Schaffhausen ที่ตั้งของน้ำตกไรน์ Rhine Falls (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที) ให้ท่านแวะชมความสวยงามของน้ำตกไรน์ น้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในทวีปยุโรป เกิดจากการที่แม่น้ำไรน์ ซึ่งเป็นแม่น้ำนานาชาติที่ใหญ่ที่สุดของยุโรปไหลจากต้นน้ำในเทือกเขาแอลป์ มาบรรจบบริเวณที่พื้นที่โลกเปลี่ยนระดับจึงกลายเป็นน้ำตกที่สวยงามมาก ตัวน้ำตกมีความสูง 25 เมตร กว้าง 150 เมตร มีอายุราว 14,000 - 17,000 ปี อิสระให้ท่านได้ชื่นชมธรรมชาติและถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึก จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่นครซูริค (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) ให้ท่าน ชมเมืองซูริค Zurich เมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในสวิสและมีแม่น้ำลิมมัตเป็นแม่น้ำที่ใหญ่ที่สุด เมืองซูริคไม่ใช่เมืองหลวงของประเทศ แต่มีชื่อเสียงระดับโลกและเป็นเมืองศูนย์กลางทางธุรกิจ ธนาคาร และวัฒนธรรมของประเทศอีกด้วย ผ่านชมย่านเมืองเก่าลินเดอร์ฮอฟ ประกอบไปด้วยโบสถ์ในสมัยกลาง สถานที่โดดเด่นเห็นจะเป็นมหาวิหารคู่บ้านคู่เมืองโบสถ์กรอสมุนเตอร์ Grossmunster Church ซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์ของเมืองซูริค ริมฝั่งแม่น้ำลิมมัต ปัจจุบันกลายเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวของซูริค นำท่านถ่ายรูปกับโบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ สร้างขึ้นในปี ค.ศ.853 โดยกษัตริย์เยอรมันหลุยส์ ใช้เป็นสำนักแม่ชีที่มีกลุ่มหญิงสาวชนชั้นสูงจากทางตอนใต้ของเยอรมันอาศัยอยู่ นำท่านสู่จัตุรัสปาราเดพลาทซ์ เป็นจัตุรัสเก่าแก่ที่มีมาตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 17 ปัจจุบันเป็นชุมทางรถรางที่สำคัญของเมืองและยังเป็นศูนย์กลางการค้าของย่านธุรกิจ ธนาคาร สถาบันการเงินที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ อิสระให้ท่านได้เดินชมเมือง ถ่ายรูปทะเลสาบซูริค รวมถึงเลือกซื้อสินค้าแบรนด์แนมของที่ระลึกตามอัธยาศัยจากย่านถนนคนเดินบาห์นฮอฟสตราสเซ่ ที่ทอดยาวจากตัวเมืองเก่าจนถึงทะเลสาบซูริค
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
บ่าย  นำท่านเดินทางสู่เมืองลูเซิร์น Lucerne (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) เมืองท่องเที่ยวอันดับหนึ่งของสวิสที่หลายท่านอาจจะเคยไปเยือนมาแล้ว แต่ลูเซิร์นก็ยังคงมีความสวยงามเหมือนเดิม ด้วยความที่เมืองลูเซิร์นเป็นเมืองใหญ่ที่สุดในภาคกลางของประเทศ ทำให้เมืองลูเซิร์นกลายเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ, การคมนาคมและวัฒนธรรมของภาคกลาง มีแม่น้ำร็อยส์ไหลผ่านกลางเมืองและสามารถมองเห็นทัศนียภาพของเขตเทือกเขาแอลป์ เขาพิลาทุสและเขาริกิได้อีกด้วย นำท่านชม อนุสาวรีย์สิงโต Lion Monument และถ่ายรูปกับสะพานไม้ชาเพล Chapel Bridge สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 14 ประดับตกแต่งบนโครงหลังคาหน้าจั่วด้วยภาพวาดในศตวรรษที่ 17 ซึ่งภาพเขียนเหล่านี้เป็นการเล่าเรื่องราวประวัติความเป็นมาของเมืองลูเซิร์น โดยมีหอคอยน้ำ Wasserturm ซึ่งเดิมใช้เป็นที่คุมขังนักโทษและเก็บเอกสารรวมทั้งของมีค่าของเมืองไว้ หอคอยนี้มีลักษณะเป็นรูปทรงแปดเหลี่ยมที่มีฐานเชื่อมติดอยู่กับสะพานสร้างขึ้นราวปี ค.ศ.1300 สะพานแห่งนี้เคยถูกไฟไหม้ไปเมื่อปี ค.ศ.1993 แล้วก็มีการบูรณะใหม่จนมีสภาพใกล้เคียงของเดิม (ภาพวาดดั้งเดิมถูกไฟไหม้ไปเยอะ) สะพานชาเพลนี้ถือเป็นสะพานไม้ที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรป นอกจากนี้ยังให้ท่านได้เดินชมและถ่ายรูปกับสะพานไม้ดั้งเดิมขอเมืองลูเซิร์น อย่างสะพานสปรอยเออร์ Spreuer Brige หรือในภาษาเยอรมันเรียกว่า Spreuerbrucke หนึ่งในสองสะพานไม้ที่มีหลังคาคลุมที่ยังคงหลงเหลืออยู่ในเมืองลูเซิร์น ซึ่งได้รับการอนุรักษ์เป็นอย่างดี ด้วยรูปแบบที่มีหน้าจั่วและมีภาพวาดอยู่ในกรอบสามเหลี่ยมด้านในของสะพานไม้ และอิสระให้ท่านได้เดินเล่นชมเมืองลูเซิร์นหรือเลือกซื้อของฝากของที่ระลึก  
ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
จากนั้น  นำท่านเข้าสู่ที่พัก Holiday Inn Express Luzern - Krienz หรือระดับเทียบเท่า

Day 3 : ลูเซิร์น (สวิตเซอร์แลนด์)-โฮเฮนชวานเกา-นั่งรถม้าขึ้นปราสาทนอยชวานสไตน์-ฟุสเซ่น (เยอรมัน)-อินน์สบรูค (ออสเตรีย)
เช้า  รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม  
นำท่าน  เดินทางข้ามพรมแดนสู่ประเทศเยอรมัน ให้ท่านเดินทางเข้าสู่ โฮเฮนชวานเกา Hohenschwangau เมืองที่ตั้งอยู่ในเขตแคว้นบาวาเรียตอนใต้ของประเทศเยอรมนีติดกับชายแดนประเทศออสเตรีย เป็นเมืองเก่ามาตั้งแต่ครั้งจักรวรรดิโรมันและเป็นที่ตั้งของปราสาทของกษัตริย์บาวาเรียและยังแวดล้อมไปด้วยทะเลสาบน้อยใหญ่ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง)
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมืองร้านดังในเขตชวานเกา Schlossbrauhaus Schwangau
บ่าย  นำท่านเดินทางขึ้นสู่เนินเขาที่ตั้งปราสาทนอยชวานสไตน์ด้วยรถม้า Horse Carriage จากนั้นนำท่านเข้าชม ปราสาทนอยชวานสไตน์ Neuschwanstein Castle ซึ่งอยู่บนเนินเขาสูงที่สร้างจากบัญชาของกษัตริย์ลุดวิคที่ 2 ที่ต้องการสร้างปราสาทตามเทพนิยายของริชาร์ด วากเนอร์ ศิลปินคนโปรดของพระองค์ นำท่านชมวิวสวยจากสะพานแมรี่ จุดที่ถ่ายรูปกับปราสาทนี้ได้ดีที่สุด ดั่งรูปโปสเตอร์ โปสการ์ดต่างๆ ซึ่งความงามนี้ยังทำให้ปราสาทแห่งนี้เป็นปราสาทต้นแบบที่วอลท์ดีสนีย์ได้นำมาสร้างเป็นปราสาทในภาพยนตร์การ์ตูนและเป็นสัญลักษณ์ของบริษัทดิสนีย์ด้วย (การเดินทางไปสู่ปราสาทบริการด้วยรถม้า ค่าบริการรถม้ารวมอยู่ในค่าบริการทัวร์ เป็นรถม้าขาขึ้น ขาลงมีรถชัทเทิลให้บริการ หรือสามารถเดินลงได้กรณีที่รถชัทเทิลบัสปิดให้บริการ หากต้องการโดยสารลงจากปราสาทด้วยรถม้าชำระเพิ่มท่านละประมาณ 5-6 ยูโร)
จากนั้น  สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ เมืองฟุสเซ่น Fussen เมืองที่มีอายุมากกว่า 700 ปี และเป็นเมืองสุดท้ายบนถนนสายโรแมนติก ที่เคยมีความรุ่งเรืองในอดีตตั้งแต่ยุคโรมันซึ่งใช้เมืองฟุสเซ่นนี้เป็นจุดแวะพักขนถ่ายสินค้าและซื้อขายเกลือมาแต่โบราณ นอกจากนี้เมืองฟุสเซ่นยังเป็นเมืองที่มีความน่ารักและตกแต่งไปด้วยสีสันที่สวยงามของบ้านเรือนด้วยเอกลักษณ์เฉพาะตัว ซึ่งปัจจุบันเต็มไปด้วยร้านอาหาร โรงแรมที่พัก และร้านค้าที่ตกแต่งอย่างมีสไตล์ ให้ท่านเดินเล่นถ่ายรูปกับเมืองน่ารักแห่งนี้ สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางข้ามพรมแดนสู่ประเทศออสเตรีย ให้ท่านเดินทางสู่ เมืองอินน์สบรูค Innsbruck ประเทศออสเตรีย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) เมืองหลวงและเมืองท่องเที่ยวดังแห่งแคว้นทิโรล โอบล้อมด้วยเทือกเขาสูงงดงาม บนที่ราบลุ่มแม่น้ำอินส์ ท่ามกลางของหุบเขาของเทือกเขาแอลป์ อินน์สบรูค แปลว่าสะพานแห่งแม่น้ำอินส์ และยังเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงในด้านเป็นศูนย์กลางของการแข่งขันกีฬาฤดูหนาว ทั้งยังเคยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาฤดูหนาวหลายครั้ง ได้แก่ โอลิมปิกฤดูหนาวปี 1964 และ ปี 1976  พาราลิมปิกฤดูหนาว ปี 1984 และปี 1988 รวมถึงโอลิมปิกเยาวชนฤดูหนาวที่จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในปี ค.ศ.2012 ทำให้อินน์สบรูค เป็นเมืองแรกของโลกที่ได้จัดกีฬาโอลิมปิกถึง 3 ครั้ง
ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน
จากนั้น  นำท่านเข้าสู่ที่พัก Grauer Baer หรือระดับเทียบเท่า

Day 4 : อินน์สบรูค (ออสเตรีย)-ออร์ทิเซ่-อทุยานแห่งชาติโดโลไมท์-ทะเลสาบมิซูริน่า- คอร์ติน่า (อิตาลี)
เช้า  รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม  
นำท่าน  เดินเล่นบริเวณจัตุรัสเมืองเก่าที่มี ตำหนักหลังคาทองคำ ที่มีอายุร่วม 450 ปี ในอดีตเคยเป็นที่ประทับของกษัตริย์ทิโรลสมัยของกษัตริย์แม็กซิมิเลี่ยนที่ 1 กับพระนางมาเรียเทเรซ่า เชื่อกันว่าหลังคากำแพงนี้ประดับด้วยโลหะหุ้มทองแดงจำนวนกว่า 3,450 แผ่น ตามขอบประตูและหน้าต่างประดับด้วยภาพเขียนสวยงาม ถือเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญของเมืองและมีอาคารบ้านเรือนหลากหลายสีที่ปัจจุบันเป็นร้านค้าหลากหลายประเภท ถ่ายรูปกับซิตี้ทาวเวอร์ จุดนัดพบของชาวเมือง รวมถึงจัตุรัสเมืองที่มีเสาอันนาเซาเลอตั้งอยู่ ถือเป็นจุดศูนย์กลางของเมืองที่มีผู้คนแวะเวียนมาถ่ายภาพกันมากที่สุด ให้เวลาท่านเดินเล่นและเลือกซื้อสินค้าจากจัตุรัสแห่งนี้ สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางข้ามพรมแดนสู่ประเทศอิตาลี เดินทางสู่เมืองออร์ทิเซ่ Ortisei หรือ Urtijei เมืองที่เป็นที่ตั้งของทางเข้าอุทยานที่มีชื่อเสียงโด่งดังได้แก่อุทยานแห่งชาติโดโลไมท์ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง)
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
บ่าย  นำท่านเดินทางเข้าไปสู่เขตอุทยานแห่งชาติโดโลไมท์ Dolomite National Park อุทยานในเขตโดโลเมทเต้หรือโดโลไมท์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาแอลป์ที่ทอดตัวอยู่ในเขตทางอิตาลีตอนเหนือ มียอดเขารวมกัน 18 ยอด ที่มีความสูงกว่า 3,000 เมตรและครอบคลุมอาณาบริเวณกว้างใหญ่ครอบคลุมพื้นที่กว่า 142,000 เฮกตาร์ ในเขตของแคว้นทิโรลใต้และแคว้นเวเนโต้ เป็นเทือกเขาหินปูนชนิดพิเศษที่มีแร่แมกนีเซียมปนอยู่ชื่อว่าโดโลไมท์หรือโดโลเมทเต้ในภาษาอิตาเลี่ยน มีคุณสมบัติพิเศษคือในเวลากลางวันแสงสีจะไล่กันไปตั้งแต่เทาอ่อนถึงเกือบขาว แต่ยามพระอาทิตย์ตกดิน ผิวหน้าของหินเหล่านี้จะอาบไปด้วยสีส้มและชมพู เกิดเป็นทัศนียภาพที่งดงามประกอบกับภูมิทัศน์ภูเขาที่สวยงามสุดมหัศจรรย์ที่มีทั้งยอดเขาต่างๆ ที่แทงยอดสูงเสียดฟ้า หน้าผาสูงชัน หุบเขาที่แคบลึก สลับกับป่าไม้เขียวขจีและทุ่งหญ้า บ้านเรือนสวยงาม ที่ดึงดูดดนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกทิศให้มาเยี่ยมเยือนไม่ขาดสาย ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศอิตาลี และด้วยความพิเศษนี้จึงได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.2009 ให้เวลาท่านได้ถ่ายภาพทัศนียภาพงดงามของอุทานแห่งนี้ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ทะเลสาบมิซูริน่า Misurina (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) ทะเลสาบที่หลบซ่อนตัวในหุบเขาที่ถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งในเขตอุทยานโดโลไมท์ ตั้งอยู่บนระดับความสูง 1,754 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล มีความโด่งดังเรื่องภาพวิวภูเขาที่สะท้อนกับพื้นน้ำในวันฟ้าใส ให้เวลาท่านเดินเล่นชมทัศนียภาพของทะเลสาบและถ่ายรูปเก็บบรรยากาศงดงามประทับใจ จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่เมืองคอร์ติน่า ดีอามเปสโซ่ Cortina D Ampezzo (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) เมืองสกีรีสอร์ทที่ตั้งอยุ่ในเขตอุทยานแห่งชาติโดโลไมท์ บนความสูงจากระดับน้ำทะเล 1,219 เมตร ถือเป็น Best of the Alps เพียงแห่งเดียวของอิตาลีที่ได้รับการยกย่องให้เป็น 1 ใน 10 สกีรีสอร์ทที่ดีที่สุดในโลก และเคยใช้เป็นสถานที่จัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวในปี ค.ศ.1956 และยังเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องเจมส์บอนด์ 007 ตอน For Your Eyes Only ได้รับการขนานนามว่าเป็นไข่มุกแห่งเทือกเขาโดโลไมท์และเป็นสถานที่ตากอากาศยอดนิยมของนักท่องเที่ยวนอกจากนั้นในช่วงฤดูร้อนยังนิยมท่องเที่ยวแบบปีนเขาที่มีชื่อเสียงอีกด้วย
ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
จากนั้น  นำท่านเข้าสู่ที่พัก De la Poste หรือระดับเทียบเท่า

Day 5 : คอร์ติน่า-เวนิสเมสเทร่ (อิตาลี)
เช้า  รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม  
นำท่าน  เดินทางสู่ เมืองเวนิส Venice Mestre ตั้งอยู่ในเขตแคว้นเวเนโต้ เมืองท่องเที่ยวยอดนิยมที่นักท่องเที่ยวเดินทางมาเยือนเป็นจำนวนมากมายในแต่ละปี (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง) จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือทรอนเชตโต้ เพื่อข้ามสู่ เกาะเวนิส อดีตเมืองที่เคยร่ำรวยที่สุดแห่งหนึ่งในยุคกลางเกาะเวนิสประกอบไปด้วยเกาะน้อยใหญ่กว่า 118 เกาะ และมีสะพานเชื่อมถึงกันกว่า 400 แห่งที่ศูนย์กลางอยู่ที่ จัตุรัสเซนต์มาร์ค หรือ ซานมาร์โค ชุมชนที่ใหญ่ที่สุดบนเกาะต่างๆ ของเมืองเวนิสที่มีคลองต่างๆ มากมายนับร้อยแห่ง เป็นเมืองเดียวในโลกที่ตั้งอยู่บนเกาะเล็กเกาะน้อยกลางทะเลสาบเวนิเทียในทะเลเอเดรียติกตามฉายาที่ว่าเป็นราชินีแห่งทะเลเอเดรียติก นับเป็นบรรยากาศที่ไม่มีที่ใดเหมือนและเป็นเอกลักษณ์เฉพาะเมือง
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมืองด้วยเมนูสปาเก็ตตี้ซอสหมึกดำ เมนูยอดนิยมและเป็นเอกลักษณ์ของอิตาลีรวมถึงของหวานเอกลักษณ์ของอิตาลีอย่างเมนูทิรามิสุ
บ่าย  นำท่านเดินเล่นชมเกาะเวนิส Venice Island ที่มีฉายาว่าเป็นเมืองแห่งสายน้ำ คือเป็นเมืองที่ล้อมรอบไปด้วยน้ำ มีคลองใหญ่ผ่านกลางเมืองเรียกกันว่าแกรนด์คาแนล มีลักษณะเป็นรูปตัวเอสกลับด้านและมีคลองย่อยกว่า 150 สาย ทำให้เกิดน้ำท่วมได้เมื่อระดับน้ำขึ้นสูง การเดินทางภายในเมืองใช้การเดินและสัญจรทางเรือแทนถนน เรือที่พบเห็นได้มีเรือส่วนตัวและเรือสาธารณะต่างๆ เช่น เรือโดยสาร Vaporetto เรือกอนโดล่า และแท็กซี่น้ำ เป็นต้น ทำให้ความสวยงามนี้ตรึงตาตรึงใจเหมือนอยู่ในโลกแห่งนิทานและมีเอกลักษณ์ไม่เหมือนที่ใดในโลก โดยเริ่มจากศูนย์กลางของเกาะเวนิสที่จัตุรัสเซนต์มาร์คหรือซานมาร์โค ที่ตั้งของโบสถ์สำคัญแห่งเมืองเวนิสที่เริ่มสร้างขึ้นครั้งแรกตั้งแต่ปี ค.ศ.823 ผสมผสานไปด้วยศิลปะของหลายยุคไว้ด้วยกันตั้งแต่ยุคไบเซนไทน์ โรมาเนสก์ โกธิคจนถึงยุคเรอแนสซองส์ โดยหลังคาโบสถ์สร้างเลียนแบบวิหารโดมแบบสุเหร่าของศาสนาอิสลามประดับด้วยโมเสกสีทองอร่ามหลายล้านชิ้นตั้งแต่หลังคาจรดพื้นจึงได้รับสมญานามว่าโบสถ์แห่งทองคำ Church of Gold  และชมหอระฆังซานมาร์โค Campanile de San Marco เป็นหอระฆังที่มีความสูงถึง 98 เมตรตั้งอยู่ด้านหน้าของมหาวิหารซานมาร์โค จัดว่าเป็นจุดแลนด์มาร์คที่สำคัญของเกาะเวนิสเลยทีเดียว เดินต่อมาชมสะพานสะอื้น Bridge of Sights ที่เชื่อมระหว่างคุกหลวงและพระราชวังดอร์ดจ Palazzo Ducale พระราชวังสไตล์โกธิคของดยุคผู้ครองเมืองเวนิส และชมสะพานริอัลโต ที่ทอดข้ามแกรนด์คาเนล คลองที่มีชื่อเสียงในด้านการท่องเที่ยวและเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวอีกมากมาย ซึ่งจะเชื่อมระหว่างเกาะซานมาร์โคและเกาะซานโปโล อีกหนึ่งสัญลักษณ์ของเวนิส มีความเก่าแก่ที่สุด ครั้งแรกๆ สร้างขึ้นด้วยไม้ ต่อมามีการรื้อถอนและสร้างใหม่ด้วยหินอย่างที่เห็นกันใน ให้เวลาท่านเดินเล่นชมบรรยากาศบนเกาะพร้อมเลือกซื้อสินค้าขึ้นชื่ออาทิ เครื่องแก้วเวนีเซีย หรือ หน้ากากเทศกาลคาร์นิวัล หรือไม่ว่าจะเป็นสินค้าแบรนด์เนม  ท่านอาจใช้เวลานั่งจิบกาแฟตามร้านกาแฟ ที่ตั้งอยู่รอบจัตุรัสเซนต์มาร์ค เพื่อดื่มด่ำกับบรรยากาศที่แสนโรแมนติก สมควรแก่เวลานัดหมายนำท่านล่องเรือกลับสู่ฝั่งเมสเทร่ Mestre
ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน
จากนั้น  นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก Russott หรือระดับเทียบเท่า

Day 6 : เวนิสเมสเทร่-ช้อปปิ้ง Fidenza Village-มิลาน (อิตาลี)
เช้า  รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม   
นำท่าน  เดินทางต่อสู่ ฟิเดนซ่า Fidenza เมืองที่ตั้งอยู่ในเขตประเทศอิตาลี ระหว่างเมืองเวนิสและเมืองมิลาน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง)
ให้ท่านเข้าสู่แหล่งช้อปปิ้งที่ Fidenza Village Outlet แหล่งรวมสินค้าแบรนด์เนมชั้นนำในราคาพิเศษ อาทิ Armani, Prada, Michael Kors, Paul Smith, Nike, Calvin Klein, Fossil, Furla, Diesel, Valentino, Vasace, Dolce & Gabbana, Polo Ralph Lauren, Guess, Timberland, Coach, New Balance, Asics, Camper, Samsonite, Swatch เป็นต้น นอกเหนือไปจากนี้ท่านสามารถพักผ่อนกับการทานอาหาร คาเฟ่หลากหลายภายในเอ๊าท์เล็ต อาทิ Signorvino, Tagliere Kiosk, Verolatte, Capuccino, Koi Sushi, Lindt เป็นต้น
**เพื่อความสะดวกในการเดินเล่นและเลือกชมเลือกซื้อสินค้าต่างๆ ของท่าน อิสระให้ท่านรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัยภายในเอ๊าท์เล็ต**
บ่าย  สมควรแก่เวลานัดหมาย นำท่านเดินทางต่อสู่เมืองมิลาน หรือ มิลาโน Milan (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) ให้ท่านแวะชม Sforza Castle ป้อมปราการแห่งมิลานที่ถือว่าใหญ่ที่สุดในยุโรป สร้างขึ้นตั้งแต่ศตวรรษที่ 15 โดยฟรานเซสโก้ สฟอร์ซา ดยุคแห่งมิลานต่อมาได้มีการบูรณะเพิ่มเติมในช่วงศตวรรษที่ 16 ละ 17 ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์และแกลเลอรี่เก็บงานศิลปะ นำท่านเดินชมภายนอกของป้อมปราการ พร้อมชม Basilica of Sant’Ambrogio วิหารแอมโบรสที่เก่าแก่ที่สุดในตัวเมืองมิลาน ได้รับการก่อตั้งโดยนักบุญชาวโรมันแอมโบรสตั้งแต่ปี ค.ศ.379 จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ตัว เมืองมิลาน หรือมิลาโน Milan เมืองหลักของแคว้นลอมบาร์เดียและเป็นเมืองสำคัญทางภาคเหนือของประเทศอิตาลี มีชื่อเสียงในด้านแฟชั่นและศิลปะ ซึ่งมิลานถูกจัดให้เป็นเมืองแฟชั่นในลักษณะเดียวกับนิวยอร์ค  ปารีส  ลอนดอน และโรม นอกจากนี้ยังเป็นที่รู้จักในด้านอุตสาหกรรม ผ้าไหม และแหล่งผลิตรถยนต์ อัลฟา โรมีโอ รวมไปถึงสโมสรฟุตบอลอินเตอร์มิลานและสโมสรฟุตบอลเอซีมิลาน
ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน
จากนั้น  นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก Novoel Milano Malpensa Airport หรือระดับเทียบเท่า

Day 7 : มิลาน-ชมเมือง-ช้อปปิ้ง-สนามบินมาร์เพนซ่า (อิตาลี)-โดฮา (กาต้าร์)
เช้า  รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม  
ให้ท่านเช็คเอ๊าท์ที่พัก ให้ท่านเตรียมตัวเดินทางสู่สนามบินมาร์เพนซ่า และเผื่อเวลาให้ท่านสำหรับการทำคืนภาษี
ให้ท่านชมเมืองมิลานและจัตุรัสสกาล่าและรูปปั้นดาวินชี ให้ท่านถ่ายรูปพร้อมชมความยิ่งใหญ่ภายนอกของ มหาวิหารแห่งเมืองมิลานหรือมิลานดูโอโม มหาวิหารหินอ่อนแบบโกธิคที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ในยุโรป สร้างในปี ค.ศ.1386 ด้วยศิลปะแบบนีโอโกธิคผสมผสานกันเป็นสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกสมัยฟื้นฟูศิลปวิทยาการ ใช้เวลาสร้างนานถึง 500 ปี มีความวิจิตรงดงามและประดับประดาไปด้วยรูปปั้นนับกว่า 3,000 รูป มีหลังคายอดเรียวแหลมจำนวน 135 ยอด บนสุดมีรูปปั้นทองขนาด 4 เมตรของพระแม่มาดอนน่าเป็นสง่าอยู่ มีลานกว้างด้านหน้าดูโอโมที่มีอนุสาวรีย์พระเจ้าวิกเตอร์เอมมานูเอลที่ 2 ทรงม้าคือสถานที่จัดงานสำคัญต่างๆ ในบริเวณเดียวกันยังเป็นที่ตั้งของ แกลเลอรี่ วิคเตอร์ เอ็มมานูเอล ที่นับว่าเป็นช้อปปิ้งอาเขตที่สวยที่
สุดในอิตาลีมากว่า 100 ปี พร้อมถ่ายรูปกับอนุสาวรีย์ของ ลิโอนาร์โด ดาร์วินชีจิตรกรเอกที่โด่งดังจากภาพโมนาลิซ่า ให้เวลาท่านได้เดินเล่นพักผ่อนก่อนเดินทางไปสนามบิน
**อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย**
12.00 น.  สมควรแก่เวลานัดหมาย นำท่านเตรียมตัวเดินทางสู่สนามบินมาร์เพนซ่า
16.15 น.  ออกเดินทางสู่กรุงโดฮา โดยสายการบิน Qatar Airways เที่ยวบินที่ QR128
23.00 น.  เดินทางถึงสนามบินกรุงโดฮา ประเทศกาต้าร์ เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง

Day 8 : โดฮา (กาต้าร์)-สนามบินสุวรรณภูมิ
02.20 น.  นำท่านออกเดินทางจากสนามบินกรุงโดฮา โดยสายการบิน Qatar Airways เที่ยวบินที่ QR836
13.10 น.  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ..
** ช่วงเปลี่ยนฤดูกาลเที่ยวบินหรือเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย ท่านที่เดินทางต่อเครื่องไปต่างประเทศหรือต่างจังหวัด กรุณาเช็คเที่ยวบินและเวลาที่แน่นอนอีกครั้ง**

 ระบบกดจองผ่าน web

** คลิกเลือกพีเรียดแล้วกดปุ่ม "จอง" ทางเราจะติดต่อกลับทันที
Jul 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
Aug 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Sep 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Oct 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
Nov 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Dec 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jan 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Feb 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Mar 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Apr 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
May 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jun 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
 = วันที่ออกเดินทาง
ช่วงวันเดินทาง วัน ราคา จอง
03 – 10 มิ.ย 2565 ศุกร์ - ศุกร์ 94,900 -
11 – 18 ก.ค 2565 จันทร์ - จันทร์ 101,300
27 ก.ค – 03 ส.ค 2565 พุธ - พุธ 108,300
12 – 19 ส.ค 2565 ศุกร์ - ศุกร์ 111,500
16 – 23 ก.ย 2565 ศุกร์ - ศุกร์ 94,900
12 – 19 ต.ค 2565 พุธ - พุธ 94,500
21 – 28 ต.ค 2565 ศุกร์ - ศุกร์ 94,900

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ ออสเตรีย อิตาลี เยอรมนี เวนิส อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมสวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี ราคาใกล้เคียงกัน