ทัวร์ เวียดนาม

 

สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ฮาลอง วัดต๋ามจุ๋ก ล่องอ่าวฮาลองเบย์ by Thai Smile Airways 3 วัน 2 คืน
PVN15-WE : เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง วัดต๋ามจุ๋ก ล่องอ่าวฮาลองเบย์ BY WE

3 วัน 2 คืน

พักฮานอย 1 คืน พักฮาลอง 1 คืน วัดต๋ามจุ๊ก ล่องเรือฮาลองเบย์ ฮานอย ช้อปปิ้งถนน 36 สาย ทะเลสาบตะวันตก เจดีย์เฉินก๊วก ทะเลสาบคืนดาบ วัดหงอกเซิน สุสานประธานาธิบดีโฮจิมินห์ ทำเนียบประธานาธิบดี บ้านพักลุงโฮ วัดเจดีย์เสาเดียว

Day 1 : กรุงเทพ สุวรรณภูมิ-ฮานอย-ทะเลสาบตะวันตก-เจดีย์เฉินก๊วก-ทะเลสาบคืนดาบ-วัดหงอกเซิน-อิสระช้อบปิ้ง ถนน 36 สาย
Day 2 : เมืองฮานอย-สุสานประธานาธิบดีโฮจิมินห์-ทำเนียบประธานาธิบดี  บ้านพักลุงโฮ-วัดเจดีย์เสาเดียว-วัดต๋ามจุ๊ก-เมืองฮาลอง-ฮาลอง Night market
Day 3 : ล่องเรือชมทัศนียภาพรอบอ่าวฮาลองเบย์-ถ้ำนางฟ้า-เมืองฮานอยสนามบินนอยบ่าย-สนามบินสุวรรณภูมิ

---อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม---

Day 1 : กรุงเทพ สุวรรณภูมิ-ฮานอย-ทะเลสาบตะวันตก-เจดีย์เฉินก๊วก-ทะเลสาบคืนดาบ-วัดหงอกเซิน-อิสระช้อบปิ้ง ถนน 36 สาย
04.30 น. คณะพร้อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินไทยสไมล์ โดยท่านจะพบกับเจ้าหน้าที่ส่งทัวร์และหัวหน้าทัวร์ ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ แจกเอกสารการเดินทาง และอำนวยความสะดวกท่าน ขณะเช็คอินและโหลดสัมภาระเนื่องจากตั๋วเครื่องบินของคณะเป็นตั๋วกรุ๊ประบบ Random ไม่สามารถเลือกที่นั่งได้  ที่นั่งอาจจะไม่ได้นั่งติดกัน และไม่สามารถเลือกช่วงที่นั่งบนเครื่องบินได้ในคณะ ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขของสายการบิน
07.45 น. ออกเดินทางสู่สนามบินนอยบ่าย กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม โดยสายการบินไทยสไมล์ เที่ยวบินที่ WE560 (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 1.50 ชั่วโมง)
09.35 น. เดินทางถึงสนามบินนอยบ่าย กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากรตามขั้นตอน (เวลาท้องถิ่นประเทศเวียดนามเหมือนกับเวลาท้องถิ่นประเทศไทย)
นำท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบตะวันตก ( WEST LAKE ) เป็นทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดของกรุงฮานอย ทะเลสาบตะวันตก มีความยาวของชายฝั่ง 17 กิโลเมตร เป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดของเมืองหลวงและเป็นสถานที่ที่นิยมสำหรับการพักผ่อนหย่อนใจ มีสวนรอบๆ ทะเลสาบที่ดึงดูดชาวบ้านหลายคนและนักท่องเที่ยวที่กำลังมองหาการพักผ่อนจากเมืองที่วุ่นวาย จากนั้นนำท่านเดินทางไปชม เจดีย์เฉินก๊วก เป็นเจดีย์ที่สำคัญและเก่าแก่ของชาวเวียดนาม ตั้งอยู่ในพื้นที่ของวัดเฉินก๊วก เป็นวัดที่อยู่ใจกลางเมืองใกล้กับทะเลสาบตะวันตกของเมืองฮานอย เจดีย์แห่งนี้ใช้ศิลปะที่มีการผสมผสานกันอย่างลงตัวระหว่างสถาปัตยกรรมจีนและเวียดนาม มีความสูง ทั้งหมด 11 ชั้น แต่ละชั้นจะมีลักษณะเหมือนกัน จากชั้นล่างถึงชั้นบน ต่างเพียงจะมีขนาดเล็กลงตามความสูงที่ช่องหน้าต่างของแต่ละชั้นจะเป็นที่ประดิษฐานของประติมากรรมพระพุทธรูปอมิตาภพุทธเจ้า ตามความเชื่อของพุทธมหายาน ซึ่งมองเห็นเด่นชัดจากภายนอก ไล่เรียงขึ้นไปตรงกัน ตัวเจดีย์ก่อสร้างด้วยอิฐสีแดง ชั้นล่างด้านหน้าจะมีแท่นสำหรับให้นักท่องเที่ยวบูชา ภายในมีจารึกประวัติความเป็นมาทั้งของเจดีย์และพระศรีศากยมุนีปางปรินิพพานที่ทำด้วยทองคำ
เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร (1)
จากนั้นนำท่านชม ทะเลสาบคืนดาบ ซึ่งเป็นทะเลสาบใจกลางกรุงฮานอย มักมีชาวฮานอยและนักท่องเที่ยวมานั่งพักผ่อนบริเวณริมทะเลสาบแห่งนี้ ชมวัดหงอกเซิน อยู่ริมทะเลสาบคืนดาบบนเกาะหยก เป็นเกาะเล็กๆ ในทะเลสาบ มีสีแดงสดใส ถือเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของกรุงฮานอย จากนั้นนำท่านอิสระช้อบปิ้ง ถนน 36 สาย เป็นย่านที่มีสินค้าราคาถูกให้ท่านได้เลือกสรรมากมาย กระเป๋า เสื้อผ้า รองเท้า ของที่ระลึกต่างๆ ฯลฯ
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (2)
ที่พัก MOON VIEW HOTEL/ HANOI ANISE HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว

Day 2 : เมืองฮานอย-สุสานประธานาธิบดีโฮจิมินห์-ทำเนียบประธานาธิบดี  บ้านพักลุงโฮ-วัดเจดีย์เสาเดียว-วัดต๋ามจุ๊ก-เมืองฮาลอง-ฮาลอง Night market
เช้า รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3)
นำท่าน ออกเดินทางไปยัง สุสานประธานาธิบดีโฮจิมินห์ สร้างขึ้นเมื่อปีค.ศ.1973 ชมร่างของรัฐบุรุษอาวุโสอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ ซึ่งได้รับการอาบน้ำยาเป็นอย่างดีอยู่ในโลงแก้วภายในห้องที่ควบคุมอุณหภูมิคงที่ ชมบ้านพักที่อยู่อาศัยของท่านอดีตประธานธิบดีโฮจิมินห์ซึ่งครั้งหนึ่งใช้เป็นศูนย์บัญชาการในสงครามเวียดนาม
(หมายเหตุ สุสานโฮจิมินห์จะปิดทุกวันจันทร์, วันศุกร์ และตลอดทั้งเดือนกันยายนถึงเดือนพฤศจิกายนของทุกปี แต่สามารถชมบริเวณภายนอกได้)
จากนั้นนำท่านชม ทำเนียบประธานาธิบดี และบ้านพักลุงโฮ เป็นสถานที่สองเเห่งที่ตั้งอยู่ติดกัน เป็นสถานที่ที่เเสดงถึงการปลดแอกเวียดนามออกจากการปกครองของฝรั่งเศสและเป็นจุดที่ก่อให้เกิดประเทศเวียดนามสมัยใหม่ในปัจจุบัน จากนั้นนำท่านชม วัดเจดีย์เสาเดียว ที่มีอายุกว่า 400 ปี วัดแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่ เจ้าแม่กวนอิม ซึ่งตั้งอยู่กลางสระบัว โดยมีตำนานไว้ว่า พระเจ้าหลีไทโต อยากได้โอรสมาก และรอคอยมาเป็นเวลานาน จนมาคืนวันหนึ่ง ทรงสุบิน(ฝัน) ไปว่าเห็นเจ้าแม่กวนอิม พระแม่โพธิสัตว์ ได้มาปรากฎที่สระบัวและได้ประธานโอรสให้กับพระองค์ หลังจากนั้น พระองค์ก็ได้มีพระโอรส จึงได้สร้างเจดีย์ขนาดเล็กที่ตั้งอยู่บนเสาต้นเดียวกลางสระบัวเพื่อเป็นการถวายสักการะแด่เจ้าแม่กวนอิม ในปี ค.ศ. 1049 ปัจจุบันคนส่วนใหญ่มักจะมาขอพรให้ได้บุตรกับเจ้าแม่กวนอิมที่เจดีย์เสาเดียวแห่งนี้อยู่เสมอ
เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารเมนูพิเศษ!!! SEN BUFFET นานาชาติ (4)
ท่านเดินทางสู่ เมืองห่านาม  เมืองนี้ห่างจากฮานอยประมาณ 60 กิโลเมตร เป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ของประเทศเวียดนามมากมาย นำท่านล่องเรือชมวัดตามจุ๊ก (บริการของหวาน,ผลไม้,น้ำชาเวียดนามบนเรือ) บริเวณวัดแห่งนี้มีพื้นที่ใหญ่โต มีผืนป่าสลับกับแหล่งนํ้าขนาดใหญ่ เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่ตั้งอยู่ตรงกลางเส้นทางการท่องเที่ยว มีวัดหงอก วิหารตามเท้ วิหารฟาบจู๋ วิหารกวนอิม ประตูตามกวาน และศูนย์ประชุมนานาชาติกลางสระน้ำ โดยในวัดหงอกที่ตั้งบนยอดสูงสุดบูชาพระพุทธรูปที่ทำจากหินทับทิมหนัก 4 ตัน ส่วนตัววัดนั้นประกอบจากแท่นหินแกรนิตแดง โดยฝีมือของช่างชาวอินเดีย ซึ่งสิ่งที่พิเศษในการสร้างวัดนี้คือ จะไม่ใช้กาวหรือปูนซีเมนต์ในการประสานแท่นหินต่างๆ
จากนั้นนำท่าน เดินทางสู่ เมืองฮาลอง นำท่านเลือกชมและเลือกซื้อของฝาก ณ ร้าน OTOP จำหน่ายสินค้าพื้นเมืองของชาวเวียดนาม นำท่านช้อปปิ้งที่ตลาดกลางคืนอ่าวฮาลอง (Night Market) ให้ท่านเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก เช่น กระเป่า ไม้หอมแกะสลัก เสื้อผ้า เสื้อยืดลายเวียดนาม ฯลฯ
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (5)
ที่พัก SEA STER HALONG HOTEL  หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว

Day 3 : ล่องเรือชมทัศนียภาพรอบอ่าวฮาลองเบย์-ถ้ำนางฟ้า-เมืองฮานอยสนามบินนอยบ่าย-สนามบินสุวรรณภูมิ
เช้า รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6)
นำท่าน ออกเดินทางสู่ท่าเรือ เพื่อล่องเรือชมความงามตามธรรมชาติ ที่สรรค์สร้างด้วยความงดงามดังภาพวาดโดยจิตกรเอก อ่าวฮาลอง ประกอบด้วยหมู่เกาะน้อยใหญ่กว่า 1969 เกาะ ได้รับการประกาศเป็น“มรดกโลก”โดยองค์การยูเนสโก อ่าวแห่งนี้เต็มไปด้วยภูเขาหินปูนมากมายระหว่างการล่องเรือท่านจะได้ชมความงามของเกาะแก่งต่าง ๆ ทั้งเกาะหมา เกาะแมว เกาะไก่ชน ฯลฯ นำท่านชม ถ้ำนางฟ้า ชมหินงอกหินย้อยมากมาย ล้วนแต่สวยงามและน่าประทับใจยิ่งนักถ้ำแห่งนี้เพิ่งถูกค้นพบเมื่อไม่นานมานี้ ได้มีการประดับแสงสีตามผนังและมุมต่าง ๆ ในถ้ำ ซึ่งบรรยากาศภายในถ้ำท่านจะชมความสวยงามตามธรรมชาติที่เสริมเติมแต่งโดยมนุษย์ แสงสีที่ลงตัวทำให้เกิดจินตนาการรูปร่างต่าง ๆ มากมาย ทั้ง รูปมังกร เสาค้ำฟ้าทั้ง 4 เสา รูปปีกอินทรี รูปนางฟ้า รูปคู่รักหนุ่มสาว พระพุทธรูป ฯลฯ ตลอดจนเลือกซื้อสิ้นค้าที่ระลึกต่างๆ
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน บนเรือ เมนูซีฟู๊ด พร้อมชมวิวทิวทัศน์ธรรมชาติอย่างงดงาม และให้คณะมีเวลาพักผ่อนอยู่บนเรือ (7)
เที่ยง จากนั้นนำท่านกลับสู่ กรุงฮานอย และนำทานเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตินอยบ่าย กรุงฮานอย เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ ตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระ
เย็น *บริการขนมปังเวียดนามให้ทุกท่านที่สนามบิน ท่านละ 1 ชิ้น* (8)
20.45 น.   ออกเดินทางจากกรุงฮานอย กลับกรุงเทพฯ โดยสายบินไทยสไมล์ เที่ยวบินที่ WE565 (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 1.40 ชั่วโมง)  
22.35 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

ระบบกดจองผ่าน web

** คลิกเลือกพีเรียดแล้วกดปุ่ม "จอง" ทางเราจะติดต่อกลับทันที
Jul 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
Aug 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
Sep 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
Oct 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
Nov 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
Dec 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
Jan 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Feb 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Mar 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Apr 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
May 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jun 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
 = วันที่ออกเดินทาง
ช่วงวันเดินทาง วัน ราคา จอง
13 – 15 พ.ค 2565 ศุกร์ - อาทิตย์ 13,999 -
14 – 16 พ.ค 2565 เสาร์ - จันทร์ 14,999 -
20 – 22 พ.ค 2565 ศุกร์ - อาทิตย์ 12,999 -
21 – 23 พ.ค 2565 เสาร์ - จันทร์ 12,999 -
27 – 29 พ.ค 2565 ศุกร์ - อาทิตย์ 12,999 -
28 – 30 พ.ค 2565 เสาร์ - จันทร์ 12,999 -
03 – 05 มิ.ย 2565 ศุกร์ - อาทิตย์ 14,999 -
04 – 06 มิ.ย 2565 เสาร์ - จันทร์ 13,999 -
10 – 12 มิ.ย 2565 ศุกร์ - อาทิตย์ 12,999 -
11 – 13 มิ.ย 2565 เสาร์ - จันทร์ 12,999 -
17 – 19 มิ.ย 2565 ศุกร์ - อาทิตย์ 12,999 -
24 – 26 มิ.ย 2565 ศุกร์ - อาทิตย์ 12,999 -
25 – 27 มิ.ย 2565 เสาร์ - จันทร์ 12,999 -
01 – 03 ก.ค 2565 ศุกร์ - อาทิตย์ 12,999 -
02 – 04 ก.ค 2565 เสาร์ - จันทร์ 12,999
08 – 10 ก.ค 2565 ศุกร์ - อาทิตย์ 12,999
09 – 11 ก.ค 2565 เสาร์ - จันทร์ 12,999
15 – 17 ก.ค 2565 ศุกร์ - อาทิตย์ 13,999
16 – 18 ก.ค 2565 เสาร์ - จันทร์ 13,999
22 – 24 ก.ค 2565 ศุกร์ - อาทิตย์ 13,999
23 – 25 ก.ค 2565 เสาร์ - จันทร์ 13,999
29 – 31 ก.ค 2565 ศุกร์ - อาทิตย์ 14,999
30 ก.ค – 01 ส.ค 2565 เสาร์ - จันทร์ 12,999
05 – 07 ส.ค 2565 ศุกร์ - อาทิตย์ 12,999
06 – 08 ส.ค 2565 เสาร์ - จันทร์ 12,999
12 – 14 ส.ค 2565 ศุกร์ - อาทิตย์ 14,999
13 – 15 ส.ค 2565 เสาร์ - จันทร์ 13,999
19 – 21 ส.ค 2565 ศุกร์ - อาทิตย์ 12,999
20 – 22 ส.ค 2565 เสาร์ - จันทร์ 12,999
23 – 25 ส.ค 2565 อังคาร - พฤหัส 12,999
26 – 28 ส.ค 2565 ศุกร์ - อาทิตย์ 12,999
27 – 29 ส.ค 2565 เสาร์ - จันทร์ 12,999
02 – 04 ก.ย 2565 ศุกร์ - อาทิตย์ 12,999
03 – 05 ก.ย 2565 เสาร์ - จันทร์ 12,999
09 – 11 ก.ย 2565 ศุกร์ - อาทิตย์ 12,999
10 – 12 ก.ย 2565 เสาร์ - จันทร์ 12,999
16 – 18 ก.ย 2565 ศุกร์ - อาทิตย์ 12,999
17 – 19 ก.ย 2565 เสาร์ - จันทร์ 12,999
23 – 25 ก.ย 2565 ศุกร์ - อาทิตย์ 12,999
24 – 26 ก.ย 2565 เสาร์ - จันทร์ 12,999
30 ก.ย – 02 ต.ค 2565 ศุกร์ - อาทิตย์ 12,999
01 – 03 ต.ค 2565 เสาร์ - จันทร์ 13,999
07 – 09 ต.ค 2565 ศุกร์ - อาทิตย์ 13,999
08 – 10 ต.ค 2565 เสาร์ - จันทร์ 14,999
14 – 16 ต.ค 2565 ศุกร์ - อาทิตย์ 14,999
15 – 17 ต.ค 2565 เสาร์ - จันทร์ 14,999
21 – 23 ต.ค 2565 ศุกร์ - อาทิตย์ 14,999
22 – 24 ต.ค 2565 เสาร์ - จันทร์ 15,999
28 – 30 ต.ค 2565 ศุกร์ - อาทิตย์ 13,999
29 – 31 ต.ค 2565 เสาร์ - จันทร์ 13,999
04 – 06 พ.ย 2565 ศุกร์ - อาทิตย์ 13,999
05 – 07 พ.ย 2565 เสาร์ - จันทร์ 13,999
11 – 13 พ.ย 2565 ศุกร์ - อาทิตย์ 13,999
12 – 14 พ.ย 2565 เสาร์ - จันทร์ 13,999
18 – 20 พ.ย 2565 ศุกร์ - อาทิตย์ 13,999
19 – 21 พ.ย 2565 เสาร์ - จันทร์ 13,999
25 – 27 พ.ย 2565 ศุกร์ - อาทิตย์ 13,999
26 – 28 พ.ย 2565 เสาร์ - จันทร์ 13,999
02 – 04 ธ.ค 2565 ศุกร์ - อาทิตย์ 14,999
03 – 05 ธ.ค 2565 เสาร์ - จันทร์ 15,999
09 – 11 ธ.ค 2565 ศุกร์ - อาทิตย์ 15,999
10 – 12 ธ.ค 2565 เสาร์ - จันทร์ 15,999
16 – 18 ธ.ค 2565 ศุกร์ - อาทิตย์ 14,999
17 – 19 ธ.ค 2565 เสาร์ - จันทร์ 14,999
23 – 25 ธ.ค 2565 ศุกร์ - อาทิตย์ 15,999
24 – 26 ธ.ค 2565 เสาร์ - จันทร์ 15,999
30 ธ.ค 2565 – 01 ม.ค 2566 ศุกร์ - อาทิตย์ 17,999
31 ธ.ค 2565 – 02 ม.ค 2566 เสาร์ - จันทร์ 17,999

ทัวร์เวียดนาม ฮานอย อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมเวียดนาม ราคาใกล้เคียงกัน