ทัวร์ นอร์เวย์ นอร์เวย์ สวีเดน เดนมาร์ค

 

สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์นอร์เวย์ นอร์เวย์ สวีเดน เดนมาร์ค โคเปนเฮเกน เบอร์เก้น เฮลซิงกิ by FINNAir 10 วัน 8 คืน
Best of Scan 4 Caps เดนมาร์ก นอร์เวย์ สวีเดน ฟินแลนด์ BY AY

10 วัน 8 คืน

นั่งรถไฟสายโรเเมนติกฟลัมส์บานา เดินเล่ยย่านท่าเรือNyhavn ล่องเรือสำราญDFDS #เที่ยวยุโรป

Day 1 : สุวรรณภูมิ-เฮลซิงกิ(ฟินแลนด์)- โคเปนเฮเก้น (เดนมาร์ก)
Day 2 : โคเปนเฮเก้น-เงือกน้อยลิตเติ้ลเมอร์เมด-ท่าเรือนูฮาวน์-จัตุรัสอมาเลียนบอร์ก-ถนนสตรอยก์
Day 3 : โคเปนเฮเก้น-มัลโม่ (สวีเดน)-ล่องเรือสำราญ DFDS
Day 4 : ออสโล (นอร์เวย์)-กอล
Day 5 : กอล-ฟลัม-ล่องเรือชมฟยอร์ด-กุ๊ดวานเก้น-นั่งรถไฟสายโรแมนติก-ไมร์ดาล-วอส-เบอร์เก้น
Day 6 : เบอร์เก้น-เกโล-ออสโล
Day 7 : ออสโล-คาร์ลสตัด (สวีเดน) -สต็อคโฮล์ม
Day 8 : สต็อคโฮล์ม-พิพิธภัณฑ์เรือวาซา-ล่องเรือ Tallink Silja Line
Day 9 : กรุงเฮลซิงกิ (ฟินแลนด์) - สนามบิน
Day 10 : สุวรรณภูมิ

---อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม---

Day 1 : สุวรรณภูมิ-เฮลซิงกิ(ฟินแลนด์)- โคเปนเฮเก้น (เดนมาร์ก)
06.00 น.   คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ  ชั้น 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 8 เคาน์เตอร์ G สายการบินฟินน์แอร์ (AY) เจ้าหน้าที่คอยให้ความสะดวกเรื่องเช็คบัตรโดยสารและสัมภาระ
**กรณีที่บางท่านเดินทางมาจากต่างประเทศหรือต่างจังหวัดกรุณาตรวจสอบเวลาการเดินทางแต่ละกำหนดการเดินทางอีกครั้งก่อนทำการจองตั๋วโดยสารส่วนตัวของท่าน เนื่องจากรายการทัวร์เป็นรายการซีรี่ส์และได้มีการดำเนินการไว้ล่วงหน้าหลายเดือน เมื่อเปลี่ยนฤดูกาล เวลาการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย**
08.55 น.   นำท่านออกเดินทางสู่โคเปนเฮเก้น ประเทศเดนมาร์ก โดยสายการบินฟินน์แอร์ เที่ยวบินที่ AY-142
15.25 น.   เดินทางถึงสนามบินกรุงเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์ เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง
17.55 น.   ออกเดินทางโดยสายการบินฟินน์แอร์ เที่ยวบินที่ AY-959
18.35 น.   เดินทางถึงสนามบินกรุงโคเปนเฮเก้น ประเทศเดนมาร์ก หลังนำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและตรวจรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางสู่ใจกลางกรุงโคเปนเฮเก้นเมืองหลวงและเมืองชายฝั่งทะเลของประเทศเดนมาร์ก ตั้งอยู่ชายฝั่งตะวันออกของเกาะซีแลนด์
ค่ำ   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
ที่พัก โรงแรม AC Bella Sky Hotel, Copenhagen หรือระดับเทียบเท่า

Day 2 : โคเปนเฮเก้น-เงือกน้อยลิตเติ้ลเมอร์เมด-ท่าเรือนูฮาวน์-จัตุรัสอมาเลียนบอร์ก-ถนนสตรอยก์

เช้า   รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นำท่านชมเมืองโคเปนเฮเก้น Copenhagen เมืองที่มีบรรยากาศสวยซึ้ง และสง่างามดังเมืองแห่งเทพนิยาย โคเปนเฮเกนเป็นทั้งเมืองหลวงและเมืองชายฝั่งทะเลของประเทศเดนมาร์ก ตั้งอยู่ชายฝั่งตะวันออกของเกาะซีแลนด์ และเป็นย่านธุรกิจที่สำคัญ นำท่านถ่ายรูปคู่กับเงือกน้อยลิตเติ้ลเมอร์เมด The Little Mermaid สัญลักษณ์ของเมืองซึ่งยังคงนั่งเศร้ารอเจ้าชายตามเนื้อเรื่องในเทพนิยายอันลือลั่นของนักเล่านิทานระดับโลก ฮันส์คริสเตียน-แอนเดอร์สัน โดยได้รับการสนับสนุนจากบริเวอร์-จาคอบเซ่น เจ้าของมูลนิธิคาร์ลสเบิร์ก ใกล้กันเป็นย่านท่าเรือขนาดใหญ่ที่มีเรือสินค้าและเรือสำราญจอดเด่นเป็นสง่า ผ่านชมสวนสาธารณะท่านจะพบกับน้ำพุเกฟิออน Gefion Fountain เทพธิดาผู้เสียสละกับบุตรชายที่ร่วมสร้างเกาะซีแลนด์ขึ้นมา  จากนั้นนำท่านสู่จัตุรัสอมาเลียนบอร์กพาเลส นำท่านชมภายนอกและถ่ายรูปกับพระราชวังอมาเลียนบอร์ก Amalienborg Palace ที่ประทับในฤดูหนาวของราชวงศ์แห่งเดนมาร์กนับตั้งแต่ ค.ศ. 1794 ที่ตกแต่งแบบสไตล์ร็อคโคโค่ และจะมีการเปลี่ยนทหารยามหน้าวังทุกวันตอนเที่ยงเมื่อสมเด็จพระราชินีนาถเสด็จประทับอยู่ที่นี่เหมือนกับพระราชวังบัคกิ้งแฮมที่อังกฤษ จากนั้นนำท่านเดินเล่นย่านท่าเรือนูฮาวน์ Nyhavn ท่าเรืออันเก่าแก่ของเดนมาร์ก ตั้งอยู่ริมฝั่งตะวันออกของตัวเมืองโคเปนเฮเก้น ตามประวัติได้กล่าวไว้ว่าพระเจ้าเฟรเดอริกที่ 5 ทรงรับสั่งให้สร้างท่าเรือใกล้ๆ ตัวเมืองหลวงเพื่อให้สะดวกง่ายต่อการขนย้ายสินค้าปัจจุบันได้กลายเป็นแหล่งความบันเทิงอันทันสมัย เต็มไปด้วยร้านอาหารชื่อดังมากมาย ผับ บาร์ และร้านขายของที่ระลึกที่สวยงาม รายล้อมไปด้วยตึกสีสันสดใสมากมาย
กลางวัน   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
บ่าย   นำท่านเดินทางสู่ถนนสตรอยก์ Stroget Street แหล่งช้อปปิ้งที่ใหญ่ที่สุดของโคเปนเฮเก้น นับเป็นถนนคนเดินยาวที่สุดในโลกครอบคลุมถนนทั้งหมด 4 สายและมีความยาวถึง 1.1 กิโลเมตรและถูกประกาศให้เป็นเขตปลอดรถยนต์ตั้งแต่ปี 1962   ***เพื่อความสะดวกในการเดินเล่นและเลือกซื้อสินค้าอิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย***  อิสระให้ท่านช้อปปิ้งโดยเริ่มจากศาลาว่าการเมืองหรือซิตี้ฮอลล์ไปสิ้นสุดที่ Kongens Nytorv ที่มีสินค้าแบรนด์เนมชื่อดัง อาทิ Louis Vuitton, Emporio Armani, Bang & Olufsen, Tommy Hilfiger, Hermès, Gucci, Burberry เป็นต้น
ที่พัก โรงแรม AC Bella Sky Hotel, Copenhagen หรือระดับเทียบเท่า

Day 3 : โคเปนเฮเก้น-มัลโม่ (สวีเดน)-ล่องเรือสำราญ DFDS
เช้า   รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นำท่านเดินทางข้ามพรมแดนสู่เมืองมัลโม่ Malmo เมืองหลักทางตอนใต้ของประเทศสวีเดน และเป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 ของสวีเดนรองจากสต็อกโฮล์มและเมืองโกเธนเบิร์ก และเป็นเมืองที่ใหญ่เป็นดับ 6 ในกลุ่มประเทศแถบสแกนดิเนเวีย มัลโม่ถือเป็นเมืองสำคัญในแถบภาคใต้ของสวีเดนแห่งนี้อยู่ในเขตของแคว้นโอเรซุนด์ เป็นเมืองเก่าแก่และมีอุตสาหกรรมมากที่สุดในแถบสแกนดิเนเวีย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) นำท่านเดินเล่นในเขตเมืองเก่าของเมืองมัลโม่ ที่ตั้งอยู่บนชายฝั่งตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศเเละมีชื่อเสียงอย่างมากในเรื่องของสวนสาธารณะจนได้ฉายาว่าเป็นเมืองแห่งสวนสาธารณะ นำท่านแวะถ่ายรูปด้านนอกปราสาทมัลโม ที่ถูกสร้างขึ้นโดยกษัตริย์อีริกแห่งปอมเมอเรเนียในปี ค.ศ.1436 ก่อนที่พระเจ้าคริสเตียนที่ 3 แห่งเดนมาร์กจะทรงโปรดให้มีการปรับปรุงใหม่ในช่วงปี ค.ศ.1530 ซึ่งเป็นช่วงที่เมืองมัลโมยังอยู่ภายใต้การปกครองของเดนมาร์ก เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านความปลอดภัยของเมืองทางด้านทิศตะวันตกเเละควบคุมการค้าขายทางเรือในช่องเเคบโอเรซุนด์ นอกจากนี้เเล้วปราสาทเเห่งนี้ยังโด่งดังเพราะชาวเดนมาร์กใช้เป็นสถานที่คุมขังเจมส์ เฮปเบิร์น พระสวามีคนที่สามของสมเด็จพระราชินีแมรี่ แห่งสก็อตเเลนด์เเละในช่วงศตวรรษที่ 19 ยังใช้ลานของปราสาทเป็นลานประหารอีกด้วย จากนั้นชมศาลากลางเมืองมัลโม่ หรือ Malmo City Hall ที่สร้างมาตั้งเเต่ศตวรรษที่ 16 ถึง 19 ตั้งอยู่บริเวณของจัตุรัส Stortorget จัตุรัสที่เก่าเเก่ที่สุดของเมือง โดยอาคารเเห่งนี้มีความโดดเด่นเเละมีเสียงดนตรีขับกล่อมอยู่ตลอดเวลา โดยใกล้ๆ กันเป็นที่ตั้งของโบสถ์ St.Peter’s Church โบสถ์เก่าแก่ประจำเมืองที่มีสถาปัตยกรรมแบบโกธิคถูกสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 14 ด้วยอิฐน้ำตาลสีแดงและถือเป็นโบสถ์หลักประจำเมืองด้วย จากนั้นให้ท่านแวะถ่ายรูปกับอาคาร Turning Torso Tower อาคารที่เป็นที่อยู่อาศัยที่สูงที่สุดในกลุ่มสแกนดิเนเวียและมีชื่อเสียงในด้านการออกแบบที่บิดเกลียวเล็กน้อยของสถาปนิคชาวสเปน บางแห่งเรียกตึกนี้ว่า Twisting Torso สร้างเสร็จในปี 2005 ด้วยความสูง 190 เมตร ประกอบด้วยตัวอาคาร 54 ชั้น และหมุนเกลียวจากฐานล่าง 90 องศา
กลางวัน   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน    
บ่าย   นำท่านเดินทางสู่ท่าเรือเพื่อนำท่านล่องเรือสำราญ DFDS (DFDS Seaway) จากกรุงโคเปนเฮเก้น ประเทศเดนมาร์กสู่กรุงออสโล ประเทศนอร์เวย์ ซึ่งเรือ DFDS เป็นเรือสำราญอันโอ่อ่าขนาดใหญ่ ที่พรั่งพร้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ มากมาย เช่น ผับ บาร์ ห้องซาวน์น่า ร้านค้าปลอดภาษี ห้องเล่นเกมส์ เป็นต้น ให้ท่านอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือชมทัศนียภาพอันสวยงามบนดาดฟ้าเรือหรือช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี       
ค่ำ   รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของเรือแบบบุฟเฟต์นานาชาติ กับเมนูอาหารหลากหลายและเครื่องดื่ม Soft Drink
เข้าพัก
บนเรือสำราญ DFDS (CPH-OSL) (Overnight Cruise) ห้องพักคู่แบบ 2 Berth Inside cabin อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย
*** กรุณาเตรียมกระเป๋าเล็กสำหรับ 1 คืนพักในเรือ เพื่อความสะดวกในการถือขึ้น-ลงเรือ***

Day 4 : ออสโล (นอร์เวย์)-กอล

เช้า   รับประทานอาหารเช้าบนเรือ
เดินทางถึงท่าเทียบเรือกรุงออสโล Oslo ประเทศนอร์เวย์ นำท่านเช็คเอ๊าท์ที่พักบนเรือพร้อมรับสัมภาระ จากนั้นผ่านขั้นตอนตรวจคนเข้าเมือง รถโค้ชรอรับที่ท่าเรือและนำท่านเดินทางเข้าสู่ใจกลางกรุงออสโล นครหลวงแห่งราชอาณาจักรนอร์เวย์ นครหลวงแสนสวมริมชายฝั่งทะเลออสโลฟยอร์ดที่มีบรรยากาศงดงามด้วยเกาะเล็กเกาะน้อยที่มีอยู่มากมาย สร้างทัศนียภาพที่งดงามเกินบรรยาย
นำท่านชมสวนปฏิมากรรมวิกเกอร์แลนด์ สวนสาธารณะอันเป็นผลงานของปฏิมากร ที่นำผลงานของ กุสตาฟ วิกเกอร์แลนด์ ปฏิมากรชื่อดังที่ได้รับอนุญาตให้นำผลงานมาจัดแสดงอย่างถาวรในอุทยาน ฟรอกเนอร์ ทีท่านอาจเคยเห็นรูปของเสาโมโนลิท รูปปั้นวัฏจักรของชีวิตมนุษย์สูงถึง 17 เมตร ที่เป็นรูปคนจำนวนมากมายปีนป่ายกันอยู่บนเสา ชมผลงานน้ำพุวงจรชีวิต ที่มีความหมายสอนใจ จากนั้นนำท่านผ่านชมทำเนียบรัฐบาล, พระบรมมหาราชวัง, อาคารสถาปัตยกรรมเก่าแก่อายุกว่า 100 ปี อาทิ National Theatre, อาคารรัฐสภา และศาลาเทศบาลเมืองเก่าซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเมือง ย่านเอเคอร์บรูค Aker Brygge และที่ตั้งของศาลาว่าการ City Hall แนวอาร์ตเดคโค่ สถาปัตยกรรมที่ดูทันสมัย ประดับไปด้วยน้ำพุ  สวน และประติมากรรมเติมแต่งให้ดูกลมกลืน ใกล้กันเป็น The Nobel Peace Centre สถานที่ที่มีการจัดแสดงเกี่ยวกับผู้ที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติและไกลออกไปคือ โรงโอเปร่า ที่ถูกสร้างขึ้นมาใหม่ด้วยแนวคิดสถาปัตยกรรมร่วมสมัย
กลางวัน   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
บ่าย   นำท่านเดินทางสู่เมืองกอล Gol เมืองแสนสวยล้อมรอบไปด้วยเขาที่มีชื่อเสียงของนอร์เวย์ เมืองแห่งปากประตูสู่ดินแดนแห่งฟยอร์ดแลนด์และสกีรีสอร์ทยอดนิยมในเขตของประเทศและยังเป็นเมืองที่ยังคงรักษาจารีตวัฒนธรรมรูปลักษณ์ดั้งเดิมของหมู่บ้านชนชาวนอร์สในต้นคริสต์ศตวรรษที่19 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง)
ค่ำ   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
ที่พัก โรงแรม Storefjell Resort Hotel, Golหรือระดับเทียบเท่า

Day 5 : กอล-ฟลัม-ล่องเรือชมฟยอร์ด-กุ๊ดวานเก้น-นั่งรถไฟสายโรแมนติก-ไมร์ดาล-วอส-เบอร์เก้น
เช้า   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่เมืองฟลัม Flam  (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) ดินแดนแห่งเขตชายฝั่งทะเลแบบฟยอร์ดของนอรเวย์ ซึ่งเป็นลักษณะของการเกิดการกัดเซาะของน้ำแข็งเมื่อครั้งที่บริเวณชายฝั่งทะเลเหล่านั้นยังเป็นน้ำแข็งอยู่ เกิดการละลายและกระเทาะ จนมีลักษณะเว้าแหว่งเข้ามาในแผ่นดินเป็นธรรมชาติที่มีความงดงามอย่างมาก  นำท่านล่องเรือชื่นชมความงามทางธรรมชาติที่สร้างสรรค์ไว้ให้ท่านชื่นชมอย่างเต็มอิ่ม ตลอด เส้นทางท่านจะได้ชื่นชมกับแหล่งฟยอร์ดที่มีธรรมชาติของขุนเขาที่งดงาม สงบเงียบ ทั้งน้ำตกอันหลากหลาย ที่กระเซ็นละอองน้ำจากเขาสูงใหญ่สู่เบื้องล่าง ตลอดจนทะเลสาบสีฟ้าอ่อนสลับกับต้นสนอันยิ่งใหญ่เหนือคำบรรยาย ท่านจะได้เพลิดเพลินกับธรรมชาติอันตระการตากับจนกระทั่งถึงท่าเรือเมืองกุ๊ดวานเก้น Gudvangen หมู่บ้านท่องเที่ยวเล็กๆ ที่ซ่อนตัวอยู่ในเขตซองน์อ็อกฟยอร์ดาเน ฟยอร์ดที่มีความยาวจากมหาสมุทรเข้ามาสู่แผ่นดินใหญ่ไกลถึง 200 กิโลเมตร กุ๊ดวานเก้นนั้นเป็นหมู่บ้านที่เล็กๆ มีประชากรอาศัยอยู่เพียงแค่หลักร้อยคนเท่านั้น แต่กลับกลายเป็นเป้าหมายหลักที่นักท่องเที่ยวจะต้องแวะลงเยี่ยมชมเป็นจำนวนมากในแต่ละปี
กลางวัน   รับประทานอาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ต์
บ่าย   นำท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟเมืองฟลัม จากนั้นนำท่านนั่งรถไฟสายโรแมนติกหรือฟลัมส์บานา Flamsbana เส้นทางรถไฟสายโรแมนติก Scenic Train ที่มีชื่อเสียงของนอร์เวย์ เดินทางสู่สถานีไมร์ดาล สถานีแห่งนี้อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ 867 เมตร ชมวิวแสนสวยระหว่างทางท่านจะได้ชื่นชมกับธรรมชาติ อันสวยงาม จากนั้นเปลี่ยนรถไฟจากสถานีไมร์ดาล ท่านจะได้ชมความงามของหุบเขา ทะเลสาบ น้ำตกสูง Kjosfossen ที่สวยงาม ซึ่งเกิดจากการละลายของหิมะ รถไฟสายโรแมนติกนี้จะนำท่านลอดอุโมงค์ระหว่างทางซึ่งมีถึง 20 แห่ง และ 18 แห่งนี้ได้ใช้แรงงานคนขุดล้วนๆ จากนั้นนำท่านเปลี่ยนขบวนรถไฟจากสถานีไมร์ดาลเดินทางไปยังเมืองวอส Voss อีกเมืองสกีรีสอร์ทแสนสวยของประเทศนอร์เวย์ เมืองน่ารักริมทะเลสาบที่ซึ่งล้นเกล้ารัชกาลที่ 5 เคยเสด็จมาประทับเมื่อคราวเสด็จประพาสยุโรปในปี 1907 ซึ่งมีลายพระหัตถ์ของรัชกาลที่ 5 พร้อมทั้งลายเซ็นของคณะผู้ตามเสด็จในครั้งนั้น ใส่กรอบแสดงไว้ที่ล็อบบี้ชั้น 2 ของโรงแรม Fleischer’s Hotel Voss รถโค้ชรอรับที่สถานีรถไฟเมืองวอสและเดินทางต่อสู่เมืองเบอร์เก้น  Bergen เมืองที่ใหญ่เป็นอันดับที่สองของประเทศ ตั้งอยู่บนชายฝั่งตะวันตกเฉียงใต้ของนอร์เวย์ เป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรม  มีท่าเรือที่ใหญ่ที่สุดของนอร์เวย์ และเป็นหนึ่งในท่าเรือที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง)
ค่ำ   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
ที่พัก โรงแรม Thon Bergen Airport Hotel หรือระดับเทียบเท่า

Day 6 : เบอร์เก้น-เกโล-ออสโล

เช้า   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านชมเมืองเบอร์เก้น เมืองใหญ่ที่มีความสำคัญเป็นอันดับ 2 ของประเทศนอร์เวย์ อีกทั้งยังเป็นเมืองท่าที่สำคัญ และยังเคยให้การต้อนรับผู้มาเยือนอย่างอบอุ่นมาแล้วกว่า 900 ปี เป็นเมืองที่ได้รับการสืบทอดเอกลักษณ์ทางศิลปะและวัฒนธรรมอันเก่าแก่ของบรรพบุรุษไว้เป็นอย่างดี  นำท่านชมตลาดปลา Fish Market ซึ่งถือว่าเป็นแหล่งพบปะของชาวเมืองเลยก็ว่าได้ อิสระให้ท่านเก็บบันทึกภาพไว้เป็นที่ระลึก เพลิดเพลินกับการเลือกชมเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองตามอัธยาศัย จากนั้นชมบริเวณท่าเรือเก่าบริกเกน Bryggen อาคารเก่าแก่อายุราว 300 ปีซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเมืองนี้ ด้วยห้องแถวสูงประมาณ 2-3 ชั้นที่สร้างด้วยไม้ทาสีขาว แดง เหลือง เขียวจั่วหน้าสามเหลี่ยม มีเสน่ห์น่ารัก หน้าบ้านมักจะตกแต่งด้วยไม้แกะสลักเป็นรูปหัวกวาง หรือม้ามังกรและรูปตุ๊กตาต่างๆ มีการอนุรักษ์ดูแลรักษาไว้เป็นอย่างดี จนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมจากองค์การยูเนสโก้
กลางวัน   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
บ่าย   นำท่านเดินทางต่อสู่เมืองเกโล Geilo (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชั่วโมง) หนึ่งในเมืองสกีรีสอร์ทยอดนิยมในเขตภูมิภาคของฟยอร์ดนอร์เวย์ ที่ตั้งอยู่บนเขาท่ามกลางความสดใสของธรรมชาติ นำท่านผ่านชมเมืองเกโล และเดินทางกลับสู่กรุงออสโล  (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง)
ค่ำ   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

ที่พัก โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

Day 7 : ออสโล-คาร์ลสตัด (สวีเดน) -สต็อคโฮล์ม
เช้า   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านออกเดินทางข้ามพรมแดนสู่เมืองคาร์ลสตัด Karlstad ประเทศสวีเดน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) เมืองที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำคาร์ราเวล แม่น้ำสายที่ยาวที่สุดของสวีเดน และอยู่ในเขตทะเลสาบวาเนน ชื่นชมธรรมชาติที่สวยงามตลอดการเดินทาง นำท่านผ่านชมเมืองคาร์ลสตัดเป็นเมืองสวยงามเล็กๆ ริมทะเลสาบแวนเนิร์น ที่มีชื่อเสียงเมืองหนึ่งของประเทศสวีเดน ซึ่งอยู่ระหว่างกรุงสต็อคโฮล์มของประเทศสวีเดนและกรุงออสโลประเทศนอร์เวย์ เพราะเป็นเมืองผ่านระหว่างสองเมืองใหญ่นี้ สร้างเมืองโดยกษัติรย์คาร์ลที่ 6 ในปี ค.ศ.1604 ชื่อเมืองจึงเรียกตามพระนามของพระองค์ Karl-Stad ที่นี่มีโบสถ์ใหญ่ของเมือง สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1730 จัตุรัสใจกลางเมือง, ศาลากลางประจำจังหวัดและสะพานหิน ซึ่งเมืองนี้มีความเป็นชนบทดั้งเดิมที่ชาวนอร์ดิกอาศัยมาแต่โบราณกาลกว่า 1,000 ปี
กลางวัน   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
บ่าย   นำท่านเดินทางสู่กรุงสต็อคโฮล์ม Stockholm เมืองหลวงของประเทศสวีเดน ซึ่งอยู่บนหมู่เกาะใหญ่น้อยโอบล้อมด้วยทะเลสาบมาลาร์ก่อกำเนิดนครอันงามสง่า ริมคลองมากมายจนได้รับฉายา” ราชินีแห่งทะเลบอลติค” (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4.30 ชั่วโมง)
ค่ำ   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน
ที่พัก โรงแรม Scandic Talk Hotel, Stockholm หรือระดับเทียบเท่า

Day 8 : สต็อคโฮล์ม-พิพิธภัณฑ์เรือวาซา-ล่องเรือ Tallink Silja Line
เช้า   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านชมกรุงสต็อคโฮล์ม โดยเริ่มจากนำท่านขึ้นจุดชมวิวบนฟเจลกาตัน Fjallgaten จุดชมวิวที่สวยที่สุดของสต๊อกโฮล์มเป็นถนนเลียบชายฝั่ง ให้ท่านชมทัศนียภาพงดงามที่มองออกไปเห็นทะเลสวยงามและเรือใบต่างๆ ท่านจะเห็นทัศนียภาพแสนงดงามของท่าเรือสต๊อคโฮล์ม, เกาะเมืองโบราณ, พระบรมมหาราชวังบนเกาะสตาเดนอันโอ่โถงงามสง่าด้วยสถาปัตยกรรมสมัยเรเนซองส์ ปัจจุบันเป็นที่เลี้ยงรับรองผู้ที่ได้รับรางวัลโนเบล จากนั้นนำท่านชมแกมล่าสแตน Gamla Stan หรือเขตเมืองเก่า นำท่านชมศาลาว่าการเมืองสต็อคโฮลม์ City Hall สัญลักษณ์ของกรุงสต็อกโฮลม์ สร้างเสร็จปีค.ศ.1923 และเป็นโครงการก่อสร้างใหญ่ที่สุดของประเทศสวีเดน ในศตวรรษที่ 20 เป็นที่ทำการของศาลาว่าการเมือง และสถานที่สำหรับจัดงานรับรางวัลโนเบล ในทุกๆ ปี (ยกเว้นสาขาสันติภาพที่มีขึ้นในออสโล) ตัวตึกที่ก่อสร้างด้วยอิฐแดงกว่า 8 ล้านก้อน และตกแต่งผนังใน Golden Hall หรือห้องเต้นรำที่มีลวดลายฝังหินโมเสกกว่า 19 ล้านชิ้น ขัดผิวหน้าเรียบแล้วเคลือบด้วยทอง ใช้เวลาในการก่อสร้างนานถึง 12 ปี ออกแบบโดยสถาปนิก Ragner Ostberg และศิลปินชั้นนำในเวลานั้น จากนั้นนำท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์เรือวาซา Vasa-Museum เรือรบโบราณอายุร่วม 400 ปีที่กษัตริย์กุสตาฟที่ 2 รับสั่งให้สร้างเป็นเรือรบใหญ่ที่สุดในยุโรปในสมัยนั้น แต่เพียง 20 นาทีลงน้ำเรือวาซ่าที่ยิ่งใหญ่ก็จมลงอยู่ใต้ทะเลมากกว่า 300 ปี ถึงได้กู้ขึ้นมา เนื่องจากสามารถรักษาชิ้นส่วนเดิมของเรือไว้ได้กว่า 95% และตกแต่งประดับประดาด้วยรูปแกะสลักนับร้อยชิ้นเป็นทรัพย์สมบัติทางศิลปะที่โดดเด่นโดยต้องนำชิ้นส่วนหลายล้านชิ้นที่กระจายไปทั่วท้องน้ำแถบนั้นมาปะติดปะต่อเหมือนต่อโมเดลขนาดยักษ์ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งในโลก
กลางวัน   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารไทย
บ่าย   นำท่านเดินทางสู่ท่าเรือเพื่อลงเรือสำราญ TALLINK SILJA LINE ที่พรั่งพร้อมไปด้วย ร้านขายของ, คาสิโน, ร้านค้าปลอดภาษี, ร้านอาหาร, ห้อง Sauna, Spa เป็นต้น 
นำท่านออกเดินทางสู่กรุงเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์
ค่ำ   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารบนเรือ
เข้าพัก บนเรือสำราญ TALLINK SILJA (STO-HEL) Overnight Cruise ห้องพักคู่แบบ 2 Berth Inside Cabin

Day 9 : กรุงเฮลซิงกิ (ฟินแลนด์) - สนามบิน
เช้า   รับประทานอาหารเช้าบนเรือ
ให้ท่านผ่านขั้นตอนการเช็คเอ๊าท์และรับสัมภาระ รถโค้ชรอรับที่ท่าเรือแล้วนำท่านเดินทางเข้าสู่ใจกลางกรุงเฮลซิงกิ นำท่านชมกรุงเฮลซิงกิ Helsinki เมืองหลวงใหญ่ของประเทศฟินแลนด์ ที่ตั้งอยู่ทางใต้ของประเทศริมชายฝั่งอ่าวฟินแลนด์ เฮลซิงกิได้รับฉายาว่าเป็น “ธิดาแห่งทะเลบอลติก” เนื่องจากความงดงามและโดดเด่นของวัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมอันได้รับอิทธิพลจากทั้งทางฝั่งยุโรปและรัสเซีย เมืองเฮลซิงกิถูกสร้างขึ้นเมื่อปีค.ศ.1550 โดยกษัตริย์กุสตาฟ วาชาแห่งสวีเดน ต่อมาในสมัยที่ตกอยู่ภายใต้การปกครองของรัสเซีย เฮลซิงกิได้ถูกเปลี่ยนมาเป็นเมืองหลวงของฟินแลนด์แทนที่เมืองตรูกู เฮลซิงกิจึงมีความโดดเด่นท่ามกลางหมู่เกาะมากมายในทะเลบอลติก ชมจัตุรัสซีเนท Senate Square ย่านใจกลางเมืองและชมโบสถ์หินเทมเปเลียวคิโอ Rock-Church ซึ่งสร้างในภูเขาหินแกรนิตขนาดมหึมา จากนั้นนำท่านชมเมืองที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานเริ่มต้นจากมาร์เก็ตสแควร์เด่นตระหง่านด้วยอาคารนีโอคลาสสิกประดับยอดโดมสีเขียวได้รับการยกย่องว่างดงามที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรปซึ่งก็คือ จัตุรัสรัฐสภาซึ่งลานจัตุรัสตรงกลางเป็นที่ตั้งของอนุสาวรีย์ของซาร์อเล็กซานเดอร์ที่ 2 แห่งรัสเซีย และให้ท่านมีเวลาเลือกซื้อสินค้าจากย่านมาร์เก็ตสแควร์ Market Square แหล่งสินค้ามากมาย อาทิ สินค้าทำมือสไตล์ฟินแลนด์ อาหารพื้นเมือง พายเนื้อ ขนมหวาน ไอศครีม อาหารทะเลบ เค้ก และเครื่องเทศต่างๆ รวมถึงของที่ระลึก
***เพื่อความสะดวกในการเดินเล่นและเลือกซื้อสินค้าอิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย***
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบินเฮลซิงกิและเผื่อเวลาให้ท่านทำคืนภาษีที่สนามบิน             
17.20 น.   ออกเดินทางจากสนามบินเฮลซิงกิ ประเทศฟินน์แลนด์ โดยสายการบินฟินน์แอร์ เที่ยวบินที่ AY-141

Day 10 : สุวรรณภูมิ
07.15 น.   เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ..
**กรณีที่บางท่านเดินทางต่อไปต่างประเทศหรือต่างจังหวัดกรุณาตรวจสอบเวลาการเดินทางแต่ละกำหนดการเดินทางอีกครั้งก่อนทำการจองตั๋วโดยสารส่วนตัวของท่าน เนื่องจากรายการทัวร์เป็นรายการซีรี่ส์และได้มีการดำเนินการไว้ล่วงหน้าหลายเดือน เมื่อเปลี่ยนฤดูกาล เวลาการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย**

 ระบบกดจองผ่าน web

** คลิกเลือกพีเรียดแล้วกดปุ่ม "จอง" ทางเราจะติดต่อกลับทันที
Aug 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Sep 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Oct 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Nov 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Dec 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jan 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Feb 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Mar 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Apr 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
May 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jun 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jul 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
 = วันที่ออกเดินทาง
ช่วงวันเดินทาง วัน ราคา จอง
11 – 20 ส.ค 2565 พฤหัส - เสาร์ 109,900
16 – 25 ก.ย 2565 ศุกร์ - อาทิตย์ 109,900
13 – 22 ต.ค 2565 พฤหัส - เสาร์ 107,500

ทัวร์นอร์เวย์ นอร์เวย์ สวีเดน เดนมาร์ค โคเปนเฮเกน อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมนอร์เวย์ สวีเดน เดนมาร์ค ราคาใกล้เคียงกัน