ทัวร์ สวิตเซอร์แลนด์

 

สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ เขาแมทเทอร์ฮอร์น เขาทิตลิส เขาริกิ by Qatar Airways 8 วัน 5 คืน
WQR1108G : แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ นั่งรถไฟขึ้นยอดเขาริกิ BY QR

8 วัน 5 คืน

ถ่ายภาพคู่กับ“อนุสาวรีย์สิงโต'' ชมเมืองเก่าเดินข้าม“สะพานไม้คาเปล'' ตามรอยละคร“อย่าลืมฉัน”สัมผัสกับฉากจบที่แสนโรแมนติก บนยอดเขาริกิ RIGI KULM โบสถ์เซ็นต์ปีเตอร์ ชมความสวยงามของน้ำตกไรน์ ทานอาหารที่ภัตตาคารบนยอดเขา Panorama Restaurant นอนโรงแรม 4 ดาว #เที่ยวยุโรป

Day 1 : สุวรรณภูมิ – โดฮา – เจนีวา(สวิสฯ)
Day 2 : เจนีวา – โลซานน์ – มองเทรอซ์   
Day 3 : มองเทรอซ์ – เซอร์แมท – ชมยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น – หมู่บ้านแทส
Day 4 : แทรส – เบราซ์ซี่(ทะเลสาบสีฟ้า) –อินเทอลาเค่น – ซุก– ซูริค
Day 5 : ซูริค – แองเกลเบิร์ก – นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาทิตลิส – ถ้ำน้ำแข็ง – ลูเซิร์น – ชมเมือง – ซูริค
Day 6 : ซูริค – นั่งรถไฟขึ้นยอดเขาริกิ – ซูริค – ชมเมือง – ช้อปปิ้ง
Day 7 : ซูริค – สไตน์ อัม ไรน์ – น้ำตกไรน์ – สนามบินซูริค
Day 8 : สุวรรณภูมิ

---อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม---

Day 1 : สุวรรณภูมิ – โดฮา – เจนีวา(สวิสฯ)
23.30   
สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4 เคาน์เตอร์ Q ประตู 8 พร้อมเจ้าหน้าที่จากบริษัทคอยอำนวยความสะดวก

Day 2 : เจนีวา – โลซานน์ – มองเทรอซ์
03.05   
นำท่านเดินทางกรุงโดฮา ประเทศกาต้า เที่ยวบินที่ QR837
05.55   เดินทางถึงกรุงโดฮา ประเทศกาต้า เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง
08.05   ออกเดินทางต่อสู่กรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยสายการบินกาต้าร์ แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR099
13.40     เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติเจนีวา นำท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองจากนั้นนำท่าน นำคณะเดินทางเข้าสู่ “เมืองเจนีวา” พันธรัฐที่เล็กที่สุดของสวิสฯ  ตั้งอยู่บริเวณตอนปลายแหลมของ ทะเลสาบเจนีวาทะเลสาบที่มีรูปคล้ายพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวยามข้างแรมชมกรุงเจนีวา เมืองที่ว่ากันว่าเป็นพันธรัฐสวิสที่แทบจะไม่มีอะไรเป็นสวิสเลย ตัวเมืองรายล้อมด้วยสวนสาธารณะที่สวยงาม และองค์การนานาชาติต่างๆ อาทิเช่น ตึกสหประชาชาติ, สภาแรงงานโลก, องค์การกาชาดสากล นำท่านชมทะเลสาบเจนีวา และน้ำพุจรวดเจทโด (Jet d’eau) ที่สามารถส่งน้ำขึ้นท้องฟ้าได้สูงถึง 140 เมตร และเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของเจนีวา แวะถ่ายรูปกับ “นาฬิกาดอกไม้” และชื่นชมไม้ดอกไม้ประดับหลากสีสันภายในสวนอังกฤษริมทะเลสาบเจนีวาบ่งบอกถึงความสำคัญของอุตสาหกรรมการผลิตนาฬิกาที่มีต่อเจนีวา นำท่านเดินทางสู่เมืองโลซานน์ (Lausanne) (56 กม.) เมืองหลวงของรัฐโว (Vaud) มีลักษณะเป็นเมืองเล็กๆ ที่ตั้งอยู่ติดกับทะเลสาบเจนีวาทางด้านเหนือ เข้าสู่ Denantou Park เป็นสวนสาธารณะที่ตั้งอยู่ใกล้กับทะเลสาบเจนีวา ซึ่งเต็มไปด้วยต้นไม้นานาพรรณ และสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ที่สวยงามของทะเลสาบเจนีวาได้อย่างชัดเจน ชมศาลาทรงไทย ที่สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2549 เพื่อเทิดพระเกียรติในหลวง รัชกาลที่ 9 ในโอกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบรอบ 60 ปี จากนั้นแวะให้ท่านได้ถ่ายรูปหน้าพิพิธภัณฑ์โอลิมปิกเป็นที่ระลึก ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางสู่เมืองมองเทรอซ์         
ค่ำ   บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก:   Villa Toscana Hotel / หรือที่พักระดับใกล้เคียง

Day 3 : มองเทรอซ์ – เซอร์แมท – ชมยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น – หมู่บ้านแทส  
เช้า   
บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
นำท่านออกเดินทางสู่เมืองแทส โดยสารรถไฟขึ้นสู่ “หมู่บ้านเซอร์แมทซ์” Zermatt เมืองตากอากาศที่สวยงามดุจสวรรค์บนดิน ตั้งอยู่บนความสูงกว่า 1,620 เมตร (5,350 ฟุต) เป็นเจ้าของยอดเขาแมทเธอร์ฮอร์น สัญลักษณ์ของสวิตเซอร์แลนด์ เป็นเมืองซึ่งสงวนสถานที่ไว้ให้มีแต่อากาศบริสุทธิ์ โดยห้ามรถที่ใช้แก๊สและน้ำมันเข้ามา นอกจากรถไฟฟ้า และรถม้าที่มีไว้บริการนักท่องเที่ยว ซึ่งท่านจะประทับจากประสบการณ์ในการเดินทางครั้งนี้ อิสระให้ท่านได้เดินชมเมืองเซอร์แมท ชมความงามของยอดเขา “แมทเทอร์ฮอร์น” จากเมืองเซอร์แมท ซึ่งมีความสูงกว่า 4,478 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ซึ่งท่านสามารถเห็นได้จากเมืองเซอร์แมท  ชื่นชมกับทิวทัศน์เหนือม่านเมฆ เพลิดเพลินกับทิวทัศน์อันงดงามของหิมะซึ่งปกคลุมยอดเขาตัดกับสีฟ้าเข้มของท้องฟ้า ยอดเขาทรง ปิรามิดที่มีปลายคุ้มงอเหมือนตะขอแปลกตาจนราชาการ์ตูนวอล์ทดีสนีย์ นำไปเป็นแบบเครื่องเล่นบิ๊ก ธันเดอร์ (Big Thunder) ในสวนสนุกดีสนีย์แลนด์ ตลอดจนทิวทัศน์โดยรอบที่สวยงามยิ่งนัก
เที่ยง   บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
มีเวลาอิสระให้ท่านสัมผัสประสบการณ์ นั่งรถไฟไต่เขาสู่“ยอดเขากรอเนอร์แกรต” ซึ่งมีความสูงกว่า 3,000 เมตร เหนือระดับน้ำ ทะเล   ชมความงามของยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์นอย่างใกล้ชิด (จากจุดชมวิวกรอนเนอแกรต) ไม่รวมในรายการทัวร์  **ราคาประมาณ 3,500 บาท ** (ค่าบริการอาจมีการปรับขึ้นลงตามอัตราแลกเปลี่ยน) กรุณาติดต่อเซลล์
สมควรแก่เวลาเดินทางสู่เมืองแทช “Täsch” หมู่บ้านที่ตั้งอยู่ในเขตวิสป์ Visp ในหุบเขาแมทเทอร์เทล “Mattertal”ซึ่งมียอดเขาสูงเกือบทั้งหมดในเทือกเขาแอลป์เช่น Monte Rosa, Dom, Weisshorn และ Täschhorn ประกอบด้วยหมู่บ้าน Täsch และหมู่บ้านเล็ก ๆ ของ Zermett  และ Täschberg 
ค่ำ   บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร  
ที่พัก:   Elite Hotel, Tasch / หรือระดับใกล้เคียง

Day 4 : แทรส – เบราซ์ซี่(ทะเลสาบสีฟ้า) – อินเทอลาเค่น – ซุก – ซูริค
เช้า   
บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นเดินทางสู่ทะเลสาบ “เบลาเซ” Blausee (74 กม.) หรือ “ทะเลสาบสีน้ำเงิน” ตั้งอยู่ในเขต Berner Oberland เป็นทะเลสาบขนาดย่อมล้อมรอบไปด้วยป่าขนาดเล็กที่มีเป็นสถานที่เพาะพันธุ์ปลาเทราต์ที่มีชื่อเสียงและมีความเด่นดังในเรื่องสีของน้ำในทะเลสาบที่ใสเหมือนผลึกคริสตัลสีฟ้าเทอร์ควอยซ์ จนมองเห็นปลาเทราต์ที่แหวกว่ายไปมา ทะเลสาบแห่งนี้จะมีความสวยงามทุกฤดูกาล ได้เวลาสมควรนำคณะเดินทางสู่ “เมืองอินเทอร์ลาเก้น”
เที่ยง   บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านชมเมืองอินเทอลาเคน เมืองหลวงของแบร์นเนอร์โอเบอร์ลันด์ เมืองตากอากาศ สวยงามพร้อมทะเลสาบ 2 แห่งกลางเมือง ตั้งอยู่ระหว่างทะเลสาบสองแห่งคือ Thunersee และ Brienzersee ท่ามกลางเทือกเขาน้อยใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านจะได้เห็นเขาจุงเฟราอันสวยงาม อิสระทุกท่านเดินเล่นชมเมือง หรือเลือกซื้อสินค้าต่างๆ ตามอัธยาศัย
จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่เมืองซุก (Zug) เมืองแสนสวยริมทะเลสาบซุก แหล่งปลูกเชอร์รี่ขึ้นชื่อของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ มีเชอรี่สายพันธุ์ต่างๆ มากกว่า 5,000 สายพันธุ์ นำท่านชมเมืองซุก // เมืองซุกเป็นทั้งเมืองหลวงและแคว้นในเวลาเดียวกัน เป็นแคว้นที่ร่ำรวยมาก เนื่องจากบริษัทข้ามชาติมาเปิดออฟฟิซ ในแคว้นนี้มากที่สุด ทำให้อัตราการเก็บภาษีของแคว้นนี้ต่ำที่สุดในประเทศสวิส(อัตราการครอบครองรถหรูมากที่สุด ในสวิส) จากนั้นนำท่านเดินชมโบสถ์กลางเมือง และตึกเก่าแก่อายุกว่า 500 ปี นำท่านเดิยนชมบริเวณริมทะเลสาบที่ทางรัฐบาลท้องถิ่นได้ลงทุนทำจุดชมชีวิตสัตว์น้ำใต้ทะเลสาบ ท่านจะเห็นพันธุ์ปลาชนิดต่างๆ ในทะเลสาบแห่งนี้ อิสระทุกท่านในถนนคนเดินที่มีร้านค้าพื้นเมือง ของที่ระลึกรวมทั้งนาฬิกา
ค่ำ   บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร / นำท่านเดินทางสู่ที่พัก
ที่พัก:   Swissotel Hotel Zurich / หรือระดับใกล้เคียง

Day 5 : ซูริค – แองเกลเบิร์ก – นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาทิตลิส – ถ้ำน้ำแข็ง – ลูเซิร์น – ชมเมือง – ซูริค
เช้า   
บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ “เมืองแองเกลเบิร์ก” (Engelberg) เมืองที่ถือได้ว่าตั้งอยู่ใจกลางยุโรปและประเทศสวิตเซอร์แลนด์ นำท่านเข้าสู่สถานีกระเช้า “พิชิตยอดเขาทิตลิส” (Titlis Mt.) นำท่านโดยสารกระเช้าหมุนไฟฟ้า Rotair Titlis ที่หมุนได้ 360 องศารุ่นใหม่ล่าสุด ระหว่างชมวิวทิวทัศน์ของ เทือกเขาแอลป์ (The Alps) ที่มีความสวยงาม ยอดเขาทิตลิสนั้นมีความสูง 3,028 เมตร ปกคลุมไปด้วยหิมะตลอดทั้งปี เป็นยอดเขาที่มีนักท่องเที่ยวนิยมมาเล่นสกีและทำกิจกรรมบนลานหิมะเป็นจำนวนมาก และบนยอดเขาท่านจะได้สัมผัสกับ ถ้ำน้ำแข็ง (Glacier Grotto) ที่มีความยาวถึง 130 เมตร และมีความลึกที่สุดถึง 15 เมตร นำท่านเดินออกสู่ลานหิมะที่กว้างใหญ่ขาวโพลน เดินข้ามหน้าผาดเสียวสุดๆพร้อมชมวิวที่สวยงาม (The Titlis Cliff Walk) อิสระทุกท่านสนุกสนานในบริเวณลานหิมะอย่างเต็มที่ ท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าที่ละลึกหรือนาฬิกาสวิสได้ตามอัธยาศัย
เที่ยง   บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา Panorama Restaurant (ภัตตาคารชมวิว)
บ่าย   นำท่านลงจากยอดเขาจากนั้นเดินทางสู่เมืองลูเซิร์น (52 กม.) นำท่านชมเมือง “ลูเซิร์น” Lucerne  ถ่ายภาพคู่กับ “อนุสาวรีย์สิงโต” อนุสรณ์รำลึกถึงการเสียชีวิตของทหารสวิสฯผู้ถวายการอารักขาแด่พระเจ้าหลุยส์ที่ 16 ในสงครามปฏิวัติใหญ่ฝรั่งเศส ชมเมืองเก่าเดินข้าม “สะพานไม้คาเปล” ที่มีชื่อเสียงที่สุดของลูเซิร์น ซึ่งเป็นสะพานไม้ที่มีหลังคาคลุมตลอด ทอดตัวข้าม “แม่น้ำรุซซ์” (Reuss) ซึ่งสร้างมากว่า 660 ปี เพื่อเชื่อมเขตเมืองใหม่ในฝั่งใต้และเขตเมืองเก่าในฝั่งเหนือ*** อิสระอาหารค่ำเพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง *** เดินทางเข้าสู่ที่พักเมืองซูริค
ที่พัก:   Swissotel Hotel Zurich / หรือระดับใกล้เคียง

Day 6 : ซูริค – นั่งรถไฟขึ้นยอดเขาริกิ – ซูริค – ชมเมือง – ช้อปปิ้ง
เช้า   
บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินางสู่เมืองวิทซ์เนา เปลี่ยนการเดินทางโดยรถไฟ ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นรถไฟฟันเฟืองที่สามารถขึ้นยอดเขาได้แห่งแรกของยุโรปและประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ตามรอยละคร “อย่าลืมฉัน” สัมผัสกับฉากจบที่แสนโรแมนติก บนยอดเขาริกิ RIGI KULM ซึ่งเป็นเทือกเขาในภาคกลางของสวิตเซอร์แลนด์ เป็นที่รู้จักกันในฐานะ “ราชินีแห่งเทือกเขา” โดยยอดที่สูงที่สุด มีความสูงถึง 1,797.5 เมตร ซึ่งท่านสามารถชมวิวทิวทัศน์อันงดงามของเทือกเขาแอลป์ (The Alps) ที่มีความสวยงามและซึมซับกับบรรยากาศอันเป็นธรรมชาติแท้ๆ ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ได้แบบ 360 องศาสวิสฯ ราคาพิเศษกว่าแคว้นอื่นๆ
เที่ยง   บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านชม“เมืองซูริค” Zurich ศูนย์กลางการเงิน,เศรษฐกิจและ การธนาคารของยุโรปซึ่งมอบชีวิตชีวาให้แก่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เมืองแห่งนี้ตั้งอยู่ริมฝั่ง “แม่น้ำลิมแม็ท” อุดมไปด้วยมีป่าไม้เขียวชอุ่มแซมด้วยสถาปัตยกรรม อาคาร โรงแรม ร้านค้า บ้านพักตากอากาศ กระจายตามบริเวณริมฝั่งทะเลสาบซูริค...นำคณะชมความสวยงามของโบสถ์ 'โบสถ์เซ็นต์ปีเตอร์' โบสถ์แห่งนี้มีจุดเด่นอยู่ที่นาฬิกาซึ่งเป็นนาฬิกาที่มีขนาดใหญ่ที่สุดกว่าโบสถ์อื่นๆในยุโรป จากนั้นให้ท่านได้เดินเล่นเที่ยวชมบรรยากาศเรียบแม่น้ำลิมแม็ท บริเวณถนน “ลิมแม็ทคีย์” หากมีเวลาให้ท่านได้เดินเล่นเที่ยวชมบรรยากาศรอบๆ เมือง พร้อมช้อปปิ้งของที่ระลึกพื้นเมืองของสวิตเซอร์แลนด์
ค่ำ   บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร / นำท่านเดินทางสู่ที่พัก
ที่พัก:   Swissotel Hotel Zurich / หรือระดับใกล้เคียง

Day 7 : ซูริค – สไตน์ อัม ไรน์ – น้ำตกไรน์ – สนามบินซูริค
เช้า   
บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านออกเดินทางสู่เมืองสไตน์ อัม ไรน์ Stein am Rhein โดยมีฐานะขึ้นกับเมืองซาฟเฮาส์เซ่น เป็นเมืองโบราณเล็กๆ มีแม่น้ำไรน์ไหลผ่านกลางเมือง และมีถนน สายหลักเพียงสายเดียวอาคารบ้านเรือนปลูกสร้างมาแต่โบราณ โดยบางบ้านจะมีมุขหน้าต่างยื่นออกมา ผนังนอกบ้านมีการวาดภาพสีน้ำปูนเปียก(fresco) บอกเล่าเรื่องราวต่างๆ เอาไว้ โดยเฉพาะในเขตเมืองเก่าบริเวณจัตุรัสศาลาว่าการเมือง มีน้ำพุอยู่ตรงกลางจตุรัส กลางน้ำพุมีอัศวินสวมเสื้อเกราะยืนอยู่คุณสามารถเก็บภาพ บรรยากาศอันน่าประทับใจของที่นี่ได้ เมืองนี้ได้รับรางวัล The First Wakker Prize เมื่อปี 1972 ในฐานะที่อนุรักษ์มรดกทางสถาปัตยกรรมไว้ได้เป็นอย่างดี จากนั้นเดินทางเข้าสู่ “เมืองซาฟเฮาส์เซ่น” Schaffhausen เมืองชายแดนเยอรมัน-สวิสฯ ชมความสวยงามของน้ำตกไรน์ ซึ่งเกิดจากแม่น้ำไรน์สายน้ำนานาชาติที่สำคัญที่สุดในยุโรป แม่น้ำแห่งนี้เกิดขึ้นจากการละลายของหิมะจากเทือกเขาแอลป์เริ่มจากเป็นลำธารเล็กๆผ่านลิคเท่นสไตน์เข้าสู่ทะเลสาบคอนสแตนท์ที่กั้นพรหมแดนระหว่างสวิตเซอร์แลนด์กับเยอรมันนี ส่วนที่ล้นไหลออกจากทะเลสาบคอนสแตนท์ก่อกำเนิดแม่น้ำไรน์สายใหญ่ ไหลผ่านหน้าผาสูงชันที่เมืองซาฟเฮาส์เซ่นเกิดเป็น “น้ำตกไรน์ที่สวยงามที่สุดในยุโรปกลาง”
….  ได้เวลาสมควรนำท่านออกเดินทางสู่สนามบิน...นำคณะเช็คอิน และทำ TAX REFUNED
16.05   เหิรฟ้าสู่กรุงโดฮา ประเทศกาตาร์...โดยสายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR096
23.50   ถึงสนามบินกรุงโดฮา แวะเปลี่ยนเครื่อง

Day 8 : สุวรรณภูมิ
02.50   
เหิรฟ้าสู่กรุงโดฮา ประเทศกาตาร์...โดยสายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR980
12.55   เดินทางถึงกรุงเทพฯ...โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

 ระบบกดจองผ่าน web

** คลิกเลือกพีเรียดแล้วกดปุ่ม "จอง" ทางเราจะติดต่อกลับทันที
Sep 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
Oct 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
Nov 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Dec 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jan 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Feb 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Mar 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Apr 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
May 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jun 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jul 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Aug 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
 = วันที่ออกเดินทาง
ช่วงวันเดินทาง วัน ราคา จอง
16 – 23 ก.ย 2565 ศุกร์ - ศุกร์ 79,900
24 ก.ย – 01 ต.ค 2565 เสาร์ - เสาร์ 79,900
08 – 15 ต.ค 2565 เสาร์ - เสาร์ 79,900
15 – 22 ต.ค 2565 เสาร์ - เสาร์ 79,900
22 – 29 ต.ค 2565 เสาร์ - เสาร์ 79,900

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ เขาแมทเทอร์ฮอร์น อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมสวิตเซอร์แลนด์ ราคาใกล้เคียงกัน