ทัวร์ อังกฤษ

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์อังกฤษ หินสโตนเฮนจ์ พิพิธภัณฑ์น้ำแร่ร้อนโรมัน Old Trafford Stadium by Scoot 9 วัน 7 คืน
PLGW02TR : Pro Europe London Scotland Edinburgh BY TR

9 วัน 7 คืน

บินตรง สู่ลอนดอน สัมผัสหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ของโลกสโตนเฮนจ์ ช้อปแบรนด์เนมที่ไบเซสเตอร์วิลเลจ เต็มอิ่มอาหาร 19 มื้อ พักโรงแรมย่านแหล่งท่องเที่ยว สุดคึกคัก #เที่ยวยุโรป

Day 1 : สุวรรณภูมิ - ลอนดอน
Day 2 : ลอนดอน - แคมบริดจ์ - สะพานคณิตศาสตร์ – มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในแคมบริดจ์ - แม่น้ำแคม - สะพานแคลร์ - ยอร์ก
Day 3 : ยอร์ก - นิวคาสเซิล อะพอน ไทน์ - เอดินเบอระ - มหาวิหารเซนต์ไจลส์ - อนุสาวรีย์สกอตต์- รัฐสภาบริสเบน และถนนจอร์จ - หอศิลป์ภาพเหมือนแห่งชาติสก็อต
Day 4 : เอดินเบอระ - วินเดอร์เมียร์ - ล่องเรือทะเลสาบวินเดอร์เมียร์ - แมนเชสเตอร์
Day 5 : อัลเบิร์ต สแควร์ - ศาลากลาง - ไชน่าทาวน์ - เมืองคาร์ดิฟ - มหาวิหารแมนเชสเตอร์ - โอลด์แทรฟฟอร์ด - สแตรทฟอร์ดอัพพอนเอวอน - โบสถ์โฮลีทรินิตี้ - บ้านแนช
Day 6 : บาธ - รอยัล เครสเซนต์  - สะพานพัลท์นีย์ - โบสถ์บาธ - โรงอาบน้ำโรมัน - อเมซเบอร์รี่ – สโตนเฮนจ์ - ลอนดอน
Day 7 : รัฐสภาแห่งสหราชอาณาจักร - บิ๊กเบน - พระราชวังบักกิงแฮม - บ้านเลขที่ 10 - ทาวเวอร์บริดจ์ - เดอะชาร์ด - ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย      
Day 8 : ลอนดอน - เบอร์ตัน ออน เดอะ วอเทอร์ - ไบเซสเตอร์วิลเลจ - ท่าอากาศยานลอนดอนแกตวิค
Day 9 : สุวรรณภูมิ 

---อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม---

Day 1 : สุวรรณภูมิ - ลอนดอน
10.00 น.   
คณะพร้อมกัน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์สายการบิน SCOOT พบเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก
14.30 น.   ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานลอนดอนแกตวิค กรุงลอนดอน โดยสายการบิน SCOOTเที่ยวบินที่ TR750  (มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน 1 มื้อ)
20.05 น.   เดินทางถึง ท่าอากาศยานลอนดอนแกตวิค กรุงลอนดอน นำคณะผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก
ที่พัก   โรงแรม Ibis London Heathrow Airport (หรือเทียบเท่า)

Day 2 : ลอนดอน - แคมบริดจ์ - สะพานคณิตศาสตร์ – มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในแคมบริดจ์ - แม่น้ำแคม - สะพานแคลร์ - ยอร์ก
เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
หลังอาหารพาทุกท่านไป ตรวจ ANTIGENT หรือ RT-PCR TEST ณ คลินิค ที่รับรองโดยรัฐบาล (ค่าใช้จ่ายไม่รวมในค่าทัวร์ค่าใช้จ่ายประมาณ 150 GBP)
นำท่านเดินทางสู่ เมืองเคมบริดจ์ (Cambridge) เมืองที่มีชื่อเสียงเป็นอย่างมาก ทั้งในการเป็นศูนย์กลางด้านการศึกษาและความโดดเด่นของพื้นที่และบรรยากาศโดยรอบ เมืองเคมบริดจ์ ประกอบด้วยถนนสายต่างๆ ที่คดเคี้ยวและผลงานสถาปัตยกรรมที่งดงามมีอะไรมากมายให้ค้นหาตลอดทั้งปี เที่ยวชม iสะพานคณิตศาสตร์ (Mathematical Bridge) เป็นสะพานที่มีการออกแบบทางวิศวกรรมที่ซับซ้อนอย่างผิดปกติ จึงเป็นที่มาของชื่อ iมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในแคมบริดจ์ อาทิเช่น King’s College,Queen’s College,Darwin College iแม่น้ำแคม (River Cam) เป็นแม่น้ำสายหลักที่ไหลผ่านเคมบริดจ์ทางตะวันออกของอังกฤษ หลังจากออกจากเคมบริดจ์ แม่น้ำจะไหลไปทางเหนือและตะวันออกสู่ Great Ouseไปทางทิศใต้ของ Ely iสะพานแคลร์ (Clare Bridge) สะพานเชื่อมระหว่างศาลเก่าของวิทยาลัยแคลร์กับศาลอนุสรณ์ ซึ่งอุทิศในปี 2469 เป็นสะพานที่เก่าแก่ที่สุดที่ยังคงใช้งานอยู่ในเคมบริดจ์
เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย   มุ่งหน้าสู่ เมืองยอร์ก (York) เป็นนครที่ยังมีกำแพงเมืองโบราณล้อมรอบ ยอร์กเป็นเมืองที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และมีบทบาทมาเกือบตลอด 2,000 ปีที่ ก่อตั้งมาและยังเป็นเมืองที่อนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมที่อุดมไปด้วยเหตุการณ์ทางการเมืองที่สำคัญในประเทศอังกฤษ ยอร์กถือเป็นเมืองที่มี สถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์หลายแห่ง ตั้งแต่สมัยอาณาจักรโรมัน เคยได้รับรางวัลเมืองท่องเที่ยวแห่งยุโรปเมือปี 2007 มีทั้งกำแพงเมืองเก่าแก่และมหาวิหารศิลปะแบบกอธิค นำท่านเที่ยวชม ยอร์ค มินเซอร์ เดอะ แชปเตอร์ เฮาส์ เดอะ แชมเบิ้ล และ Stone Gate
เย็น   บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
ที่พัก   โรงแรม Holiday Inn Express York (หรือเทียบเท่า)

Day 3 : ยอร์ก - นิวคาสเซิล อะพอน ไทน์ - เอดินเบอระ - มหาวิหารเซนต์ไจลส์ - อนุสาวรีย์สกอตต์- รัฐสภาบริสเบน และถนนจอร์จ - หอศิลป์ภาพเหมือนแห่งชาติสก็อต
เช้า   
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เที่ยวชม iกำแพงเมืองยอร์ก (Ancient city walls) เป็นกำแพงเมือง ตั้งแต่ยุคโรมัน ที่เหลือรอดมาในสภาพสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่ง ลักษณะของกำแพงจะเป็นสี่เหลี่ยม ล้อมเมืองยอร์ก มียาวประมาณ 5 กิโลเมตร iโบสถ์ยอร์ก (York Minister) เป็นโบสถ์ที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือของยุโรป โบสถ์นี้เป็นที่ประทับของอาร์บิชอปแห่งยอร์ก เป็นผู้ที่มีอำนาจอันดับ 3 รองจาก พระมหากษัตริย์ และอัครสังฆราช เพียงเท่านั่น ตัวโบสถ์สร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิค iถนนแชมเบิ้ล (The Shambles street) หนึ่งในสถานที่สำคัญที่มีชื่อเสียงที่สุดของยอร์ก และเป็นถนนช้อปปิ้งยุคกลางที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างดีที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรป อาคารรอบๆ เป็นอาคารเก่าแก่ที่สวยงาม และถนนเส้นนี้ยังเป็นสถานที่ที่ใช้ถ่ายทำภาพยนตร์ชื่อดัง เรื่องแฮรี่ พอตเตอร์
นิวคาสเซิล อะพอน ไทน์ (Newcastle upon Tyne) เมืองที่ตั้งอยู่ริมทะเล เป็นเมืองท่าศูนย์กลางการเดินเรือ และการพาณิชย์ของอังกฤษ และที่มีความสำคัญคือเป็นจุดเริ่มต้นของกำแพงประวัติศาสตร์ของอังกฤษ iศูนย์ศิลปะร่วมสมัยบอลติก (Baltic Center for Contemporary Arts) โรงโม่แป้งเก่าขนาดใหญ่ตกแต่งภายในสไตล์มินิมอล มีส่วนจัดแสดงผลงานชั่วคราวของศิลปินร่วมสมัย iสะพานไทน์ (Tyne Bridge) สะพานที่มีประวัติศาสตร์มากมาย ชมเรือที่ลอดผ่านสะพานและโครงสร้างเหล็กโค้ง ชื่นชมทัศนียภาพของเมืองและสะพานอื่นๆ จากจุดที่มุมมองสวยที่สุดบนสะพาน
เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดินทางสู่ เมืองเอดินเบอระ (Edinburgh) เป็นเมืองใหญ่อันดับ 2 ของสก็อตแลนด์รองจากเมืองกลาสโกว์ และเป็นเมืองหลวงของประเทศสก็อตแลนด์ เป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมดึงดูดผู้คนมากมายมาเยี่ยมชมแห่งนี้ และเอดินเบอระยังเป็นเมืองที่ได้ชื่อว่าเป็น 'เมืองเป็นมิตรกับเด็ก' เนื่องจากภายในเมืองมีสถานที่ท่องเที่ยวที่เหมาะสำหรับเด็กมากมาย iมหาวิหารเซนต์ไจลส์ (St.Giles Cathedral) เป็นมหาวิหารที่สวยงามมีการออกแบบสถาปัตยกรรมแบบโกธิกที่น่าทึ่งและเป็นสถานที่สำคัญในการนมัสการของโบสถ์แห่งสกอตแลนด์ในเอดินเบอระ iอนุสาวรีย์สกอตต์ (Scott Monument) เป็นอนุสาวรีย์สไตล์โกธิกสไตล์วิกตอเรียสำหรับ เซอร์วอลเตอร์ สก็อตต์นักเขียนชาวสก็อต เป็นอนุสาวรีย์ที่ใหญ่เป็นอันดับสองที่สร้างไว้สำหรับนักเขียน iรัฐสภาบริสเบน และถนนจอร์จ (Parliament House and George Street) รัฐสภาในบริสเบนเป็นสถานที่นัดพบของรัฐสภาแห่งควีนส์แลนด์ซึ่ง มีสภานิติบัญญัติ แห่งเดียวคือสภานิติบัญญัติ อาคารนี้เป็นที่ตั้งของรัฐบาลสังคมนิยม แห่งแรกของโลก ในประวัติศาสตร์ และ ถนนจอร์จ เป็นถนนสายหลักที่ตั้งอยู่ในย่านศูนย์กลางธุรกิจบริสเบน iหอศิลป์ภาพเหมือนแห่งชาติสก็อต(Scottish National Portrait Gallery) เป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะบนถนนควีนเมืองเอดินเบอระ แกลเลอรีมีคอลเล็กชันภาพเหมือน ระดับชาติ นอกจากนี้ยังมีคอลเล็กชันภาพถ่ายแห่งชาติสก็อต ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2432 ตัวอาคารเป็น สไตล์โกธิกหินทรายสีแดง
เย็น   บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารอาหาร
ที่พัก   โรงแรม Holiday Inn Express City Edinburgh Waterfront (หรือเทียบเท่า)

Day 4 : เอดินเบอระ - วินเดอร์เมียร์ - ล่องเรือทะเลสาบวินเดอร์เมียร์ - แมนเชสเตอร์
เช้า   
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเข้าชม ปราสาทเอดินเบอระ (Edinburgh Castle) ปราสาทเอดินเบอระ อันสง่างามด้วยทำเลที่ตั้งบนเนินเขาสูง มองเห็นเด่นเป็นสง่าจากทุกมุมเมือง เคยเป็นที่ประทับของกษัตริย์สก๊อต แบ่งเป็นส่วนต่างๆ อย่างน่าชม อาทิ ส่วนของป้อมปราการและกำแพงปราสาทโบราณ มีปืนใหญ่เรียงราย
จากนั้นมุ่งหน้าสู่ เมืองวินเดอร์เมียร์ (Windermere) เป็นเมืองธรรมชาติแสนสวยริมทะเลสาบ ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ เลคดิสทริค LAKE DISTRICT ถือเป็นอุทยานแห่งชาติ และยังเป็นสถานที่ที่มีนักท่องเที่ยวมาเยือนมาก ที่สุดของประเทศอังกฤษ
เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย   นำท่าน ล่องเรือทะเลสาบวินเดอร์เมียร์ (Windermere Lake) อุทยานแห่งชาติที่ใหญ่ที่สุดของเกาะอังกฤษ ซึ่งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือ และยังเป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในละแวกนี้
จากนั้นเข้าสู่ เมืองแมนเชสเตอร์ (Manchester) เป็นนครและโบโรฮ์ มหานคร ในเทศมณฑลเกรเทอร์แมนเชสเตอร์ ตอนเหนือของประเทศ
เย็น   บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
ที่พัก โรงแรม Holiday Inn Express Manchester (หรือเทียบเท่า)

Day 5 : อัลเบิร์ต สแควร์ - ศาลากลาง - ไชน่าทาวน์ - เมืองคาร์ดิฟ - มหาวิหารแมนเชสเตอร์ - โอลด์แทรฟฟอร์ด - สแตรทฟอร์ดอัพพอนเอวอน - โบสถ์โฮลีทรินิตี้ - บ้านแนช
เช้า   
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ อัลเบิร์ต สแควร์ (Albert Square)เป็นพื้นที่เปิดโล่งขนาดใหญ่ใจกลางเมืองแมนเชสเตอร์ โดยเฉพาะในช่วงคริสต์มาสตั้งแต่ปลายเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคมจะมีบรรยากาศคริสต์มาสและคุ้มค่าแก่การชม iศาลากลาง (City Hall) อยู่ใจกลางเมืองไม่ห่างจากจัตุรัสอัลเบิร์ตมากนัก โดยเป็นอาคารที่มีความเก่าเเก่เเละบอกเล่าเรื่องราวของเมืองแมนเชสเตอร์ได้เป็นอย่างดีและ iไชน่าทาวน์ (China Town) ที่เต็มไปด้วยสีสัน และร้านอาหารจีนอร่อยๆ ที่ดีที่สุดในยุโรป iมหาวิหารแมนเชสเตอร์ (Manchester Cathedral) เป็นโบสถ์ของแองกลิกันสังฆมณฑลแมนเชสเตอร์ ที่ประทับของบิชอปแห่งแมนเชสเตอร์ โบสถ์แห่งนี้ตั้งอยู่บนถนนวิกตอเรียในใจกลางเมืองแมนเชสเตอร์ เข้าชมiโอลด์แทรฟฟอร์ด (Old Trafford) เป็นสนามเหย้าของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในพรีเมียร์ลีก โอลด์แทรฟฟอร์ดเป็นสนามกีฬาที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในบรรดาสโมสรในสหราชอาณาจักร และซื้อสินค้าจากทีม Manchester united
เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย   นำท่านเดินทางสู่ สแตรทฟอร์ดอัพพอนเอวอน (Stratford Upon Avon) เป็นเมืองสำคัญด้านวรรณกรรมของอังกฤษ เนื่องจากเป็นบ้านเกิดของวิลเลียมส์ เช็คสเปียร์ กวีเอกผู้ยิ่งใหญ่ของโลก แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญคือบ้านเกิดของเช็คสเปียร์และโบสถ์ที่ฝั่งศพของเขา iโบสถ์โฮลีทรินิตี้ (Church of The Holy Trinity) มักจะเป็นที่รู้จักกันในฐานะโบสถ์ศักดิ์สิทธิ์หรือเป็นคริสตจักรเช็คสเปียร์เนื่องจากเป็นสถานที่ที่มีชื่อเสียงของการล้างบาป การแต่งงาน และการฝังศพของวิลเลียมเช็คสเปียร์ iบ้านแนช (Nash’s House) เป็นบ้านและสวนของวิลเลียมเช็คสเปียร์ส ภายหลังได้รับการดัดแปลงเป็นพิพิธภัณฑ์
จากนั้นมุ่งหน้าสู่ เมืองคาร์ดิฟ (Cardiff) เมืองหลวงที่ใหญ่ที่สุดและมีประชากรมากที่สุดของประเทศเวลส์ โดยเป็นเมืองที่มีฐานะเป็นนครในสหราชอาณาจักรและใหญ่ที่สุดเป็นอันดับที่ 11 ในสหราชอาณาจักร เป็นเมืองศูนย์กลางการค้า
เย็น   บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
ที่พัก โรงแรม Mercure Cardiff North (หรือเทียบเท่า)

Day 6 : บาธ - รอยัล เครสเซนต์  - สะพานพัลท์นีย์ - โบสถ์บาธ - โรงอาบน้ำโรมัน - อเมซเบอร์รี่ – สโตนเฮนจ์ - ลอนดอน
เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เดินทางสู่ เมืองบาธ (Bath) เมืองเก่าแก่ที่มีความสำคัญและรุ่งเรืองตั้งแต่ยุคโรมัน เป็นสถานที่อาบน้ำของชาวโรมัน เนื่องจากเป็นเมืองแห่งน้ำพุร้อน นำท่านเข้าชม โรมันบาธ เป็นสถานที่อาบน้ำโบราณอายุกว่าสองพันปี ตั้งแต่ยุคโรมัน แล้วชมเมืองที่สวยงาม และย่านการค้า เลือกซื้อสินค้าต่างๆ  แล้วเดินทางไปกลับกรุงลอนดอน iรอยัล เครสเซนต์ (Royal Crescent) บ้านเรือนที่มีเฉลียง 30 หลังวาง เรียงกันเป็น รูปพระจันทร์เสี้ยว อันกว้างใหญ่ เป็นหนึ่งในตัวอย่างที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของสถาปัตยกรรมจอร์เจียนที่พบในสหราชอาณาจักร iสะพานพัลท์นีย์ (Pulteney Bridge) เป็นสะพานเก่าแก่และสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลก และเป็นแลนด์มาร์คสำคัญแห่งหนึ่งของเมืองบาธ เป็นสถาปัตยกรรมแบบปัลลาดีโอ iโบสถ์บาธ (Cathedral of Bath) เป็นโบสถ์ที่มีอายุตั้งแต่ปี 1499 นับเป็นจุดศูนย์กลางของเมือง บาธเป็นเมืองแต่ไม่จัดว่าเป็นอาสนวิหาร และด้านยังมีห้องใต้ดินเป็นพิพิธภัณฑ์งานแกะสลักและสิ่งประดิษฐ์จากโบสถ์ เข้าชมiโรงอาบน้ำโรมัน (Roman Baths) โรงอาบน้ำโบราณขนาดใหญ่ ที่มีอายุกว่า 2,000 ปี ถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีทางศาสนา และยังมีส่วนที่เป็นสถานที่อาบน้ำ เพื่อใช้ชำระล้างให้ความสะอาดบริสุทธิ์ และเพื่อบำบัดโรค โดยโรงอาบน้ำของที่นี่อยู่ต่ำกว่าระดับพื้นถนนในปัจจุบัน มีบ่อน้ำพุร้อนธรรมชาติในอุณหภูมิประมาณ 46 องศาเซลเซียส
เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสู่ เมืองอเมซเบอร์รี่ (Amesbury) เป็นเมืองและตำบลในวิลต์เชียร์ประเทศอังกฤษ เป็นที่รู้จักจากอนุสาวรีย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ของสโตนเฮนจ์ซึ่งอยู่ภายในตำบล เมืองนี้อ้างว่าเป็นนิคมที่เก่าแก่ที่สุดในบริเตนใหญ่ซึ่งถูกตั้งถิ่นฐานครั้งแรกเมื่อประมาณ 8820 ปีก่อนคริสตกาล นำท่านเดินทางสู่ สโตนเฮนจ์ (Stonehenge) นำท่านสัมผัสหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ของโลก กลุ่มหินสโตนเฮนจ์ กลุ่มหินที่มีลักษณะรูปทรงการจัดวางที่แปลกและไม่ทราบวัตถุประสงค์ที่แน่ชัดในยุค 3,500-4,000 ปีมาแล้ว ท่านจะทึ่งกับความสามารถของมนุษย์ที่ได้นำก้อนหินขนาดใหญ่น้ำหนักบางก้อนถึง 45 ตันมาวางเรียงกันเป็นวงกลมได้อย่างน่ามหัศจรรย์ 
เดินทางสู่ เมืองลอนดอน (London) เป็นเมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของแคว้นอังกฤษ และสหราชอาณาจักร ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเทมส์ทางตะวันออกเฉียงใต้ของแคว้นอังกฤษ นอกจากนี้ลอนดอนเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของทวีปยุโรป และเคยเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในสหภาพยุโรป และ ยังเป็นเมืองที่มีศูนย์กลางทางธุรกิจที่ใหญ่ที่สุดในโลก
เย็น   บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
ที่พัก   โรงแรม Ibis London Wembley (หรือเทียบเท่า)

Day 7 : รัฐสภาแห่งสหราชอาณาจักร - บิ๊กเบน - พระราชวังบักกิงแฮม - บ้านเลขที่ 10 - ทาวเวอร์บริดจ์ - เดอะชาร์ด - ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย      
ตรวจ RT-PCR เพื่อออกเอกสารผลตรวจเพื่อใช้ในการเดินทางเที่ยวและกลับประเทศไทย (ค่าตรวจ RT-PCR ไม่รวมอยู่ในค่าทัวร์ราคาประมาณ 100-150 GBP)
นำทุกท่าน ผ่านชม iรัฐสภาแห่งสหราชอาณาจักร (House of Parliament) พระราชวัง     เวสต์มินสเตอร์ หรือที่รู้จักกันดีในปัจจุบันในชื่ออาคารรัฐสภา เป็นพระราชวังที่เก่าแก่ที่สุดในลอนดอน มรดกโลก และอาคารที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดแห่งหนึ่งในโลกพระราชวังแห่งนี้สร้างขึ้นบนที่ตั้งของวังในยุคกลาง และอาจเป็นวิหารโรมันที่อุทิศให้กับอพอลโล iบิ๊กเบน (Big Ben) หนึ่งในสัญลักษณ์ที่รู้จักมากที่สุดของสหราชอาณาจักร อันที่จริงหอนาฬิกานี้ชื่อว่า หอเอลิซาเบธ แต่ทุกคนมักจะรู้จักกันดีในชื่อของ บิ๊กเบน มากกว่าเป็นหอนาฬิกาประจำพระราชวังเวสต์มินสเตอร์ ซึ่งในปัจจุบันใช้เป็นรัฐสภาอังกฤษตั้งอยู่ทิศตะวันออกเฉียงเหนือของพระราชวัง iพระราชวังบักกิงแฮม (Buckingham Palace) อาคารที่ตั้งอยู่ที่ใจกลางของพระราชวังหลังปัจจุบันนั้นในอดีตเคยเป็นที่ตั้งของทาวน์เฮาส์ที่สร้างเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยของดยุกแห่งบักกิงแฮมในปี 1703 iบ้านเลขที่ 10 (Downing Street) หรือที่รู้จักกันทั่วไปว่า บ้านเลขที่ 10 เป็นที่พำนักและสำนักงานอย่างเป็นทางการของขุนคลังเอก และยังเป็นสำนักงานใหญ่ของรัฐบาลในสมเด็จพระบรมราชินีนาถ อีกทั้งยังเป็นที่พำนักของนายกรัฐมนตรีแห่งสหราชอาณาจักร ผู้ซึ่งปัจจุบันได้ถือว่าดำรงตำแหน่งขุนคลังเอกแห่งราชสมบัติไปด้วย ผ่านชมiทาวเวอร์บริดจ์ (Tower Bridge) เป็นสะพานแบบผสมผสานบาสคูลกับสะพานแขวนในลอนดอน สร้างขึ้น เพื่อข้ามแม่น้ำเทมส์ และเป็นสัญลักษณ์ระดับโลกของเมืองลอนดอน
เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหาร
บ่าย   นำทุกท่านไป iไนท์บริดจ์ (Knightsbridge) ถนนสายนี้เป็นแหล่งรวมสถานที่ช้อปปิ้งมากมาย ทั้งร้านค้าที่มีชื่อเสียงโด่งดัง อย่างย่านช้อปปิ้ง Oxford street ถนนช้อปปิ้งสุดชิคที่ใหญ่ที่สุดใจกลางกรุงลอนดอนสวรรค์ของนักช้อป ด้วยร้านค้าที่มีมากกว่า 300 ร้าน ที่มีตั้งแต่สินค้าแบรนด์เนม ไปจนถึงสินค้าอาร์ตๆ โนเนม พ่วงด้วยห้างสรรพสินค้าชื่อดัง รวมทั้งยังมีการลดราคาสินค้าอยู่บ่อยๆ อย่าง Debenhams และห้างสรรพสินค้าสุดหรูอย่าง ห้างแฮร์รอด (Harrods) แหล่งรวมสินค้าแบรนด์เนม ทั้งกระเป๋า น้ำหอม นาฬิกา เครื่องประดับ และสินค้าอื่น ๆ อีกมากมายให้ท่านได้เลือกช้อปปิ้ง ถนนสายเดียวกันนี้ท่านยังจะได้พบกับ Harvey Nichols รวมถึงดีไซน์เนอร์เจ้าของแฟชั่นดังบนถนน Sloane ซึ่งก็เหมาะกับคนที่กำลังมองหาสินค้าแบรนด์หรูหราและแฟชั่นอินเทรนด์ที่เพิ่งจะขึ้นเวทีแฟชั่นเป็นที่สุด แถมบรรดาห้างร้านต่างๆ ก็ล้วนมีการออกแบบตกแต่งได้อย่างสวยงาม **ให้ท่านได้ช้อปปิ้งได้อิสระตามอัธยาศัย
***อิสระอาหารค่ำ เพื่อให้ท่านใช้ชีวิตแบบชาวลอนดอนอย่างแท้จริง**
ที่พัก   โรงแรม Ibis London Wembley (หรือเทียบเท่า)

Day 8 : ลอนดอน - เบอร์ตัน ออน เดอะ วอเทอร์ - ไบเซสเตอร์วิลเลจ - ท่าอากาศยานลอนดอนแกตวิค
เช้า   
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ เมืองเบอร์ตัน ออน เดอะวอเตอร์ (BOURTON ON THE WATER) หมู่บ้านริมน้ำที่ได้รับการขนานนามว่า เวนิส แห่ง COTSWOLDS มีสะพานสร้างข้ามแม่น้ำ WINDRUSH ซึ่งไหลผ่านใจกลางเมือง ธารน้ำใสล้อมรอบหมู่บ้านชนบทพื้นเมืองของอังกฤษ บริเวณโดยรอบเต็มไปด้วย ร้านอาหาร ร้านกาแฟ ร้านขายของที่ระลึก สวนสาธารณะที่เขียวชอุ่มสร้างความประทับใจให้กับผู้คนที่มาเยือนทุกเพศทุกวัย
เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสู่ iไบเซสเตอร์วิลเลจ (Bicester Village Outlet) อิสระให้ท่านช็อปปิ้งจุใจ มีหลากหลายแบรนด์ดังให้ท่านให้เลือกสรร อาทิ เช่น Balenciaga, Valentino, MCM, Ermenegildo Ze-gna, Alberta  Ferretti, Shanghai Tang, Dior, Giorgio Armani, Dolce & Gabrana, Bottega Veneta, Bvlgari, Fendi ฯลฯ        
18.00 น.   นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานลอนดอนแกตวิค กรุงลอนดอน เพื่อตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและสัมภาระเตรียมตัวเดินทางกลับกรุงเทพฯ
22.05 น.   บินลัดฟ้าสู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน SCOOTเที่ยวบินที่ TR751 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน 1 มื้อ)

Day 9 : สุวรรณภูมิ 
16.05 น.   
เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ

 

 


ทัวร์อังกฤษ หินสโตนเฮนจ์ อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมอังกฤษ ราคาใกล้เคียงกัน