ทัวร์ สวิตเซอร์แลนด์


รหัสโปรแกรม : 22377
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ ทิตลิส ลูเซิร์น เบิร์น ซูริค by THAI Airways 6 วัน 3 คืน
SUS-03 : สวิตเซอร์แลนด์ เก๋ เก๋ BY TG

6 วัน 3 คืน

เที่ยวยุโรป #เที่ยวเต็มไม่มีวันอิสระ #บินตรง

Day 1 :
คณะพร้อมกัน ณ  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศชั้น  4  เคาน์เตอร์ D  ประตูทางเข้าเบอร์ 2 สายการบิน Thai Airways โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกด้านเอกสารต่างๆ

Day 2 :
00.35 น. ออกเดินทางสู่ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
06.55 น. เดินทางถึง   ท่าอากาศยานซูริค สวิตเซอร์แลนด์ (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 6 ชม.)
            เมืองซูริค เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของสวิตเซอร์แลนด์ ก่อตั้งมานานมากกว่า 2 พันปี ในช่วงก่อนคริสตกาลโดยชาวโรมันปัจจุบันเป็นศูนย์กลางทางการเงินมีธนาคารยักษ์ใหญ่ของโลกตั้งอยู่มากมาย และเป็นศูนย์กลางคมนาคมที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ
กรุงเบิร์น เมืองโบราณเก่าแก่แห่งนี้เป็น เมืองหลวง ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์และเป็นตัวอย่างผังเมืองสมัยกลางที่ดีที่สุดในยุโรป
เที่ยง... รับประทานอาหารกลางวัน
นำท่านถ่ายรูปกับ มหาวิหารกรุงเบิร์น เป็นโบสถ์สไตล์กอธิกสร้างขึ้นปี ค.ศ.1421 ชมบ่อหมีสีน้ำตาล สัญลักษณ์ของเมืองเบิร์นปิดให้บริการในปี ค.ศ.1857 ย่านเมืองเก่า Old Town ชมอาคารบ้านเรือนแบบยุคกลางที่สร้างด้วย หินทราย อิสระให้ท่านตามล่าหาน้ำพุเก่าแก่ 11 จุด ณ City of Fountain ถนนช้อปปิ้ง เต็มไปด้วยร้านค้า ร้านอาหาร ร้านนาฬิกาแบรนด์เนมชื่อดัง ถ่ายรูปกับ บ้านไอน์สไตน์ เป็นที่ อัลเบิร์ตไอนัสไตน์ นักดาราศาสตร์ชื่อก้อง โลกชาวเยอรมันใช้คิดคันวิทยาศาสตร์ ทฤษฎีสัมพันธภาพในการวางรากฐาน ฟิสิกส์ สมัยใหม่ถูกเขียนขึ้นที่นี่ หอนาฬิกา กล็อคเค่นทาร์ม เป็นหอนาฬิกาดาราศาสตร์สร้างมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 13 ถ่ายรูปกับประตูเมือง สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1256 สูงประมาณ 161 ฟุต อิสระเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย
ค่ำ... เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลา อิสระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย
พักที่ Hotel Meierhof หรือเทียบเท่า

Day 3 :
เช้า... บริการอาหารเช้า ห้องอาหารของโรงแรม
เดินทางสู่ เมืองแองเกิลเบิร์ก ขึ้นกระเช้า360องศา เป็นกระเช้าแห่งแรกของโลกที่หมุนรอบตัวเองได้ 360 องศา เพื่อให้ท่านได้ชมทัศนียภาพอันงดงามของ เทือกเขาแอลป์ ระหว่างทางมุ่งสู่ ยอดเขาทิตลิส ที่ปกคลุมไปด้วยหิมะตลอดทั้งปี สำรวจ ถ้ำน้ำแข็ง 1,000 ปี ถ่ายรูปกับช่วงเวลามหัศจรรย์ไปกับ สะพานแขวนบนหน้าผา ที่อยู่สูงที่สุดในยุโรปเชื่อมระหว่างยอดเขายาวประมาณ 98 เมตร อิสระให้ท่านสนุกกับกิจกรรมสุดมันซึ่งถือว่าเป็นประสบการณ์ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ เช่น ไอซ์ไฟล์เออร์, กิจกรรมลานสกี, สโนว์ทูบบิ้ง (ค่าใช้จ่ายไม่รวมในรายการทัวร์)                                                      
เที่ยง... รับประทานอาหารกลางวัน
นำท่านเดินทางสู่ ลูเซิร์น เมืองท่องเที่ยวยอดนิยมของสวิตเซอร์แลนด์ที่ผสมผสานความคลาสสิคของเมืองเก่าโบราณและความทันสมัยเข้าไว้ด้วยกัน ถ่ายรูปกับสิงโตแห่งลูเซิร์น เป็นอนุสาวรีย์ที่มีชื่อเสียงที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์สร้างขึ้นเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติและระลึกถึงเหล่าทหารในความกล้าหาญ ซื่อสัตย์ภักดีที่เสียชีวิตในหน้าที่ซึ่ส่วนใหญ่เป็นชาวลูเซิร์น จากเหตุการณ์คณะปฏิวัติบุกพระราชวังในช่วงปฏิวัติฝรั่งเศสเมื่อปี ค.ศ. 1792 ย่านเมืองเก่า เป็นย่านที่ครึกครื้นเต็มไปด้วยร้านช้อปปิ้ง ร้านอาหารกินดื่ม ร้านขายของที่ละลีก แนะนำร้านช็อค โกแลต Laderach นำท่านชม สะพานไม้ชาเปล สะพานที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1365 ถ่ายรูปกับสถานีรถไฟลูเซิร์น เปิดให้บริการตั้งแต่ปี ค.ศ.1856 ถือเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คที่ต้องมาเช็คอินเมื่อมาเยือนลูเซิร์น... จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมือง อินเทอร์ลาเคิน อิสระให้ท่านเพลิดเพลินกับความโรแมนติกของเมืองตามอัธยาศัย
ค่ำ แนะนำอาหารขึ้นชื่อของสวิตเชอร์แลนด์ เมนู 'ฟองดู'  (ค่าอาหารไม่รวมในรายการทัวร์)
พักที่ Ibis budget Luzern City หรือเทียบเท่า

Day 4 :
เช้า... บริการอาหารเช้า ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ เมืองสไตน์อัมไรน์ เป็นเมืองประวัติศาสตร์ที่ปัจจุบันยังคงรักษาเอกลักษณ์ของเมืองโบราณยุคกลางไว้ได้อย่างสมบูรณ์ อิสระเก็บภาพความประทับใจ น้ำตกไรน์ ถือกำเนิดขึ้นในยุคน้ำแข็งเมื่อราว 17,000 ปีที่แล้ว เป็นน้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป โดยในช่วงฤดูร้อนจะมีน้ำมากถึง 600 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ขมเมืองชัฟเฮาเชิน เป็นเมืองที่ติดกับเยอรมัน เป็นเมืองเก่า มีป้อมปราการ มีพิพิธภัณฑ์ และสถาปัตยกรรมเก่าๆที่สวยงาม นำท่านเดินทางสู่เมือง ซูริค ย่านเมืองเก่าเป็นย่านใจกลางเมืองเก่าแก่ของซูริค ด้วยอาคารเก่าแก่ที่งดงามจากยุคศตวรรษที่ 19 และบนถนนหินกรวดที่คดเคี้ยวก็เป็นที่ตั้งของคาเฟ่ที่ทันสมัย มีร้านค้า และหอศิลป์           เที่ยง... เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลา ä อิสระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย                                                                                                           ชมโบสถ์โกรสมึนส์ เป็นโบสถ์สถาปัตยกรรมโรมาเนสก์นิกายโปรเตสแตนต์ในนครซูริค สู่ย่านช้อปปิ้งบานโฮฟสตราเฟอร์ ศูนย์กลางย่านการค้าที่แพงที่สุดแห่งหนึ่งของโลก เป็นถนนคนเดินที่คึกคักที่สุดของซูริคเพียบพร้อมด้วยร้านค้าแบรนด์เนมเช่น Hermes, Louis Vuitton, Chanel, Dior เสื้อผ้า กระเป๋าเครื่องประดับ นาฬิกา ร้านขายของที่ระลึก ช็อคโกแลตสวิต                         ค่ำ... เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลา ä อิสระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย
พักที่ Hotel Meierhof หรือเทียบเท่า

Day 5 :
เช้า... บริการอาหารเช้า ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านสู่ จัตุรัสเมือง เป็นจุดสำคัญของการขนส่งสาธารณะถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1881 พร้อมวิว ทะเลสาบซูริค ให้ท่านได้เก็บภาพอันแสนงดงามตามอัธยาศัย ย่านเมืองเก่าซูริค พื้นที่ประวัติศาสตร์ของเมืองตั้งแต่ยุคก่อนปี ค.ศ.1893 มีอาคารเก่าแก่ที่งดงามในยุคศตวรรษที่ 19 และร้านคาเฟ่... ได้เวลาอันสมควรนำท่านสู่ท่าอากาศยานซูริค
13.15 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

Day 6 :
18.45 น. เดินทางถึง   ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

 


ระบบกดจองผ่าน web

** คลิกเลือกพีเรียดแล้วกดปุ่ม "จอง" ทางเราจะติดต่อกลับทันที
Feb 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Mar 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Apr 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
May 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jun 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jul 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Aug 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Sep 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Oct 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Nov 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Dec 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jan 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
 = วันที่ออกเดินทาง
ช่วงวันเดินทาง วัน ราคา จอง
13 – 18 ก.พ 2565 อาทิตย์ - ศุกร์ 57,777
27 มี.ค – 01 เม.ย 2565 อาทิตย์ - ศุกร์ 55,777
17 – 22 เม.ย 2565 อาทิตย์ - ศุกร์ 57,777

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ ทิตลิส อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมสวิตเซอร์แลนด์ ราคาใกล้เคียงกัน