ทัวร์ สวิตเซอร์แลนด์

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ เซอร์แมท สะพานไม้ชาเปล น้ำพุจรวด by Emirates 9 วัน 6 คืน
PRO23.2 : สวิตเซอร์แลนด์ BY EK

9 วัน 6 คืน

ไม่รวมค่าวีซ่า - มีฟรีเดย์ - ตามรอยละครลิขิตรัก - ชมยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น + กลาเซีย 3000 - อิสระช้อปปิ้ง #เที่ยวยุโรป

Day 1 : สุวรรณภูมิ
Day 2 : ดูไบ - แทซ (สวิตเซอร์แลนด์)
Day 3 : แทซ - เซอร์แมท - มองเทรอ
Day 4 : มองเทรอ - โกลดูปิยง - ยอดเขากลาเซียร์ 3000
Day 5 : เจนีวา - โลซานน์ - เบิร์น - นั่งกระเช้าสู่ยอดเขากริลเดอวัลเฟียส - อินเทอลาเก้น - แองเกิลเบิร์ก
Day 6 : แองเกิลเบิร์ก - ลูเซิร์น 
Day 7 : โลคาโน่ - เบลลินโซ่น่า - ลูกาโน่
Day 8 : อิสระ - ประเทศไทย
Day 9 : กรุงเทพ ฯ

----- อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม -----

Day 1 : สุวรรณภูมิ
22.00 น.  พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 แถว T เคาน์เตอร์สายการบินเอมิเรตส์ (EK) เจ้าหน้าที่จากบริษัทฯ จะคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึ้นเครื่อง
01.05 น.  (เวลาท้องถิ่น) เดินทางสู่ กรุงมิลาน ประเทศอิตาลี โดย สายการบินเอมิเรตส์ (EK) เที่ยวบินที่ EK385/EK205

Day 2 : ดูไบ - แทซ (สวิตเซอิร์แลนด์)
13.10 น.  (เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึง สนามบินมิลาน (MILAN) …หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองปละศุลกากรเรียบร้อยแล้วนำท่านเดินทางสู่ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ...จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองแทซ (TAESCH) (208 กม.) เลาะเลียบตามหุบเขา ชมทิวทัศน์สวยอันงดงามตลอดเส้นทาง
นำท่าน 
ชมเมืองแทซ (Tasch)
ค่ำ 
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก 
Tasch หรือเทียบเท่า


Day 3 :
แทซ - เซอร์แมท - มองเทรอ
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่  สถานีรถไฟเมืองแทซ เพื่อเดินทางสู่เมืองเซอร์แมท (ค่ารถไฟขึ้นสู่เซอร์แมทรวมในรายการทัวร์แล้ว) เดินทางถึง เมืองเซอร์แมท  (Zermatt) เมืองตากอากาศที่งดงามดุจสวรรค์บนดินอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง 1,620 เมตร ซึ่งสงวนสถานที่ไว้ให้มีแต่อากาศบริสุทธิ์ โดยห้ามรถที่ใช้แก๊ส และน้ำมันเข้ามา นอกจากรถไฟฟ้า และรถม้า ที่มีไว้บริการนักท่องเที่ยว ซึ่งท่านจะประทับใจกับประสบการณ์การเดินทางครั้งนี้ ท่านจะได้ชมความสวยงามของ ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น ซึ่งยอดเขานี้เป็นโลโก้ของพาราเมาท์พิคเจอร์และอีกยอดเขาคือ ยอดเขาเกรอนากรัท *.*.* ไม่รวมค่าขึ้นเขา กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์ *.*.*
อิสระ  ให้ท่านเพลิดเพลินเดินชมตัวเมืองและเลือกซื้อสินค้าหลากหลายชนิดตามอัธยาศัย
เที่ยง  อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
บ่าย  นำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองแทช (TAESCH) โดยรถไฟ ….  
ออกเดินทางต่อ สู่ เมืองมองเทรอ (Montreux) (139 กม.) เป็นเมืองพักตากอากาศที่ได้รับสมญานามว่าเป็น ไข่มุกริเวียร่าแห่งสวิตเซอร์แลนด์ และที่นี่ยังเป็นศูนย์กลางของการศึกษาวิชาการโรงแรมที่เลื่องชื่อจนได้รับความนิยมสูงสุดแห่งหนึ่งของยุโรป
นำท่าน  แวะถ่ายภาพความงามของปราสาทซีลอน (CHATEAU DE CHILLON) ซึ่งตั้งอยู่บนจุดยุทธศาสตร์ที่ดีที่สุด และทำเลที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่งของมองเทรอ อีกทั้งยังเคยเป็นสถานที่คุมขังนักโทษการเมืองที่มีชื่อเสียงในอดีตอีกด้วย 
ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก  PARKINN BY REDISON HOTEL หรือเทียบเท่า

Day 4 : มองเทรอ - โกลดูปิยง - ยอดเขากลาเซียร์ 3000
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่  เมืองโกลดูปิยง (COL DU PILLON) (41 กม.) เมืองที่เป็นที่ตั้งของสถานีกระเช้าไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่จุผู้โดยสารได้ถึง 125  คน
ชม  กลาเซีย 3000 เป็นยอดเขาสูง 3,000 เมตร โดยใช้เวลาเพียง 15 นาที ที่เรียกว่า กลาเซีย เลอ ไดเบอเร็ต หรือที่ได้รับการขนานนามใหม่ว่า กลาเซียร์ 3,000 ไม่รวมค่าขึ้นกระเช้าไฟฟ้า
*.*.* 
หมายเหตุ : อากาศดีท้องฟ้าแจ่มใสต้องการนั่งกระเช้าขึ้นยอดเขา กรุณาแจ้งหัวหน้าทัวร์ก่อนล่วงหน้า *.*.* 
เที่ยง อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
บ่าย ออกเดินทางต่อสู่ กรุงเจนีวา (Geneva) (134 กม.) พันธ์รัฐที่เล็กที่สุดของสวิส ตั้งอยู่ริม ทะเลสาบเจนีวา
นำท่าน  ชมเมืองเจนีวา เมืองที่ว่ากันว่าเป็นพันธ์รัฐสวิสที่แทบจะไม่มีอะไรเป็นสวิสเลย นอกจากนโยบายต่างประเทศ ศาสนาและเป็นที่ตั้งของธนาคารจำนวนมาก ชมทะเลสาบเจนีวา และ น้ำพุจรวด (Jet d’eau) ที่สามารถส่งน้ำขึ้นท้องฟ้าได้สูงถึง 140 เมตร และเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของเจนีวา    
ชม  นาฬิกาดอกไม้ ที่สวนอังกฤษริมทะเลสาบเจนีวาบ่งบอกถึงความสำคัญของอุตสาหกรรมการผลิตนาฬิกาที่มีต่อเจนีวา...
ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก  EXPRESS BY HOLIDAY INN GENEVA-AIRPORT หรือเทียบเท่า

Day 5 : เจนีวา - โลซานน์ - เบิร์น - นั่งกระเช้าสู่ยอดเขากริลเดอวัลเฟียส - อินเทอลาเก้น - แองเกิลเบิร์ก
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
นำท่านนั่งรถโค้ชเข้าสู่  เมืองโลซานน์ (Lausanne) (64 กม.) เมืองซึ่งตั้งอยู่บน  ฝั่งเหนือของทะเลสาบเจนีวา เมืองโลซานน์นับได้ว่าเป็นเมืองที่มีเสน่ห์โดยธรรมชาติมากที่สุดเมืองหนึ่งของสวิตเซอร์แลนด์ มีประวัติศาสตร์อันยาวนานมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 4 ตั้งอยู่บนเนินเขาริมฝั่งทะเลสาบเจนีวา จึงมีความสวยงามโดยธรรมชาติ ทิวทัศน์ที่สวยงาม และอากาศที่ปราศจากมลพิษ เมืองนี้ยังเป็นเมืองที่มีความสำคัญสำหรับชาวไทยเนื่องจากเป็นเมืองที่เคยเป็นที่ประทับของสมเด็จย่า..
นำท่านเดินทางสู่  เมืองเบิร์น (BERNE) (101 กม.) เมืองที่มีน้ำพุมากที่สุดเมืองหนึ่งของยุโรป และเป็นเมืองโลกทางด้านวัฒนธรรมที่องค์การยูเนสโกให้อนุรักษ์ไว้
เที่ยง  อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
บ่าย  นำท่านชม เมืองเบิร์น ชมมาร์คกาสเซ ย่านเมืองเก่า ที่ปัจจุบันเต็มไปด้วยร้านดอกไม้ และร้านเสื้อผ้าบูติค เป็นย่านที่ปลอดรถยนต์จึงเหมาะกับการเดินเที่ยว ชมอาคารเก่าอายุ 200 - 300 ปี ชมถนนจุงเคอร์นกาสเซ ถนนที่มีระดับสูงสุดๆ ของเมืองนี้ ถนนครัมกาสเซ เต็มไปด้วยร้านภาพวาด และร้านขายของเก่าในอาคารโบราณ ชมนาฬิกา ไซ้ท์ กล็อคเค่น อายุ 800 ปีที่มี “โชว์” ให้ดูทุกๆชั่วโมงที่นาฬิกาตีบอกเวลา มหาวิหารเซนต์วินเซนต์รัทเฮ้าส (ทาวน์ฮอลล์) เบเร็นกราเบ็น หรือหลุมหมี สัตว์ที่เป็นสัญลักษณ์ของกรุงเบิร์น  
นำท่าน  นั่งกระเช้าขึ้นสู่ยอดเขากลินเดอวัลเฟียส (Grindelwald first) (รวมค่าขึ้นกระเช้าแล้ว) ท่านจะได้สัมผัสกับความสวย  ของเทือกเขาแอลป์โดยรอบ สมกับที่ละครลิขิตรักถึงกับต้องมาถ่ายทำที่นี่……
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่  เมืองอินเทอลาเก้น (INTERLAKEN) (56 กม.) เมืองตากอากาศสวยงามพร้อมทะเลสาบ 2 แห่งกลางเมืองท่ามกลางเทือกเขาน้อยใหญ่ นาฬิกาดอกไม้ สถานคาสิโน ฯลฯ ตรงนี้แหละ คือ สวิสฯ แบบสุดสุด อย่างที่หลายคนยังไม่เคยได้สัมผัส และยังเคยใช้เป็นฉากถ่ายทำภาพยนตร์ไทยเรื่อง “วันนี้ที่รอคอย“ อีกด้วย
จากนั้นอิสระ  ให้ท่านเดินเล่นพักผ่อน ชื่นชมบรรยากาศของตัวเมืองที่มีทุ่งหญ้ากว้างกลางเมือง มีสวนดอกไม้เล็กๆ น่ารัก สร้างสีสันให้ตัวเมือง หรือช้อปปิ้งสินค้าคุณภาพดีของสวิส อาทิ นาฬิกาช็อคโกแลต, มีดพกอเนกประสงค์ ฯลฯ จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร
นำท่านเดินทางเข้าสู่  ที่พักเมืองแองเกิลเบิร์ก (ENGELBERG)

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก  TERRACE HOTEL หรือเทียบเท่า


Day 6 :
แองเกิลเบิร์ก - ลูเซิร์น
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
นำท่านเดินทางสู่  เมืองลูเซิร์น (LUCERNE) (36 กม.) โดยรถโค้ช เมืองตากอากาศที่โด่งดังของสวิสและยังมีความสำคัญในด้านการก่อกำเนิดสมาพันธรัฐอีกด้วย เมืองนี้ตั้งอยู่ริมทะเลสาบขนาดใหญ่ที่ชื่อว่า เวียวาลด์สแตร์ทเตอร์ อันหมายถึงทะเลสาบสี่พันธ์รัฐ
นำท่าน  ถ่ายรูปกับ อนุสาวรีย์สิงโตแกะสลัก ริมหน้าผาสัญลักษณ์แห่งความกล้าหาญ ซื่อสัตย์ และเสียสละที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแด่ทหารสวิสที่เสียชีวิต จากการปกป้องพระราชวังตุยเลอลีสในฝรั่งเศส และชมสะพานคาเปล (Kapelbruck หรือ ChapeBridge) สะพานไม้เก่าแก่ของเมืองที่มีอายุกว่า 600 ปี ทอดตัวข้ามแม่น้ำรอยส์  ตลอดสะพานประดับด้วยภาพเขียนที่บอกเล่าถึงประวัติศาสตร์ของประเทศได้เป็นอย่างดี สะพานนี้เคยถูกไฟไหม้เสียหายอย่างมากใน ค.ศ. 1993 แต่ได้รับการซ่อมแซมใหม่จนอยู่ในสภาพที่ดีเหมือนเดิม
เที่ยง  อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
บ่าย  เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งที่มีร้านตัวแทนจำหน่ายนาฬิกาชื่อดัง เช่น บุคเคอเรอร์, กือเบอลิน, เอ็มบาสซี่ ร้านขายของที่ระลึกร้านช็อคโกแล็ตและช้อปปิ้งสินค้าชั้นดีที่มีชื่อเสียงตามอัธยาศัย   
ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก  LUCERNE HOTEL หรือเทียบเท่า

 
Day 7 :
โลคาโน่ - เบลลินโซ่น่า - ลูกาโน่
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
นำท่านเดินทางสู่  เมืองโลคาโน่ (LOCARNO) (164 กม.) อิสระชมเมืองตามอัธยาศัย
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่  เมืองเบลลินโซนา  เมืองหลวงที่มีชื่อเสียงของมณฑลทีชีโน เมืองที่ได้รับการขนานนามว่า 'เมืองแห่งปราสาท' โดย  ตัวเมืองตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของ แม่น้ำทีชีโน (Ticino River) โดยถัดขึ้นไปเหนือแม่น้ำจะเป็นเทือกเขาแอลป์ 
นำท่านออกเดินทางสู่  เมืองลูกาโน่ .....อิสระถ่ายรูปทะเลสาบลูกาโน่
เที่ยงและค่ำ อาหารกลางวันและอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย
ที่พัก  LUGANO HOTEL หรือเทียบเท่า


Day 8 :
อิสระ - ประเทศไทย
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้น  อิสระเต็มวันตามอัธยาศัย
ได้เวลานัดหมาย  นำท่านเดินทางสู่สนามบินเพื่อเดินทางกลับสู่ประเทศไทย  
21.35 น.  ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK92/EK372

Day 9 : กรุงเทพ ฯ
18.40 น.  (เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพระบบกดจองผ่าน web

** คลิกเลือกพีเรียดแล้วกดปุ่ม "จอง" ทางเราจะติดต่อกลับทันที
Aug 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
Sep 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
Oct 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
Nov 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Dec 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jan 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Feb 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Mar 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Apr 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
May 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jun 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jul 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
 = วันที่ออกเดินทาง
ช่วงวันเดินทาง วัน ราคา จอง
05 – 13 มี.ค 2565 เสาร์ - อาทิตย์ 58,888 -
12 – 20 มี.ค 2565 เสาร์ - อาทิตย์ 58,888 -
25 มี.ค – 02 เม.ย 2565 ศุกร์ - เสาร์ 58,888 -
01 – 09 เม.ย 2565 ศุกร์ - เสาร์ 59,999 -
08 – 16 เม.ย 2565 ศุกร์ - เสาร์ 69,999 -
09 – 17 เม.ย 2565 เสาร์ - อาทิตย์ 69,999 -
10 – 18 เม.ย 2565 อาทิตย์ - จันทร์ 69,999 -
30 เม.ย – 08 พ.ค 2565 เสาร์ - อาทิตย์ 59,999 -
06 – 14 พ.ค 2565 ศุกร์ - เสาร์ 59,999 -
29 พ.ค – 06 มิ.ย 2565 อาทิตย์ - จันทร์ 59,999 -
10 – 18 มิ.ย 2565 ศุกร์ - เสาร์ 59,999 -
08 – 16 ก.ค 2565 ศุกร์ - เสาร์ 59,999 -
22 – 30 ก.ค 2565 ศุกร์ - เสาร์ 59,999 -
29 ก.ค – 06 ส.ค 2565 ศุกร์ - เสาร์ 59,999 -
12 – 20 ส.ค 2565 ศุกร์ - เสาร์ 59,999 -
19 – 27 ส.ค 2565 ศุกร์ - เสาร์ 59,999
26 ส.ค – 03 ก.ย 2565 ศุกร์ - เสาร์ 59,999
02 – 10 ก.ย 2565 ศุกร์ - เสาร์ 59,999
16 – 24 ก.ย 2565 ศุกร์ - เสาร์ 59,999
23 ก.ย – 01 ต.ค 2565 ศุกร์ - เสาร์ 59,999
07 – 15 ต.ค 2565 ศุกร์ - เสาร์ 59,999
14 – 22 ต.ค 2565 ศุกร์ - เสาร์ 59,999
21 – 29 ต.ค 2565 ศุกร์ - เสาร์ 59,999
28 ต.ค – 05 พ.ย 2565 ศุกร์ - เสาร์ 59,999

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ เซอร์แมท อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมสวิตเซอร์แลนด์ ราคาใกล้เคียงกัน