ทัวร์ ในประเทศ


ทัวร์เที่ยวไทย เชียงใหม่ ปาย เที่ยวภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ ขึ้นเมืองสุดโรงแมนติกปายและปางอุ๋ง ขอพรเทพทันใจ
#ทัวร์เที่ยวไทย
รหัสโปรแกรม : 22106
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ในประเทศ ทัวร์เที่ยวไทย เชียงใหม่ ปาย by Nok Air 4 วัน 3 คืน
TVCNX01 : ทัวร์เที่ยวไทย มนต์เมืองเหนือ เชียงใหม่ ปาย แม่ฮ่องสอน BY DD

4 วัน 3 คืน

เที่ยวภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ ขึ้นเมืองสุดโรงแมนติกปายและปางอุ๋ง ขอพรเทพทันใจ #ทัวร์เที่ยวไทย

     Day 1

     04.30 สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู้โดยสาร 2 (Terminal 2) ชั้น 3 เคาร์เตอร์สายการบินนกแอร์(DD) พร้อมเจ้าหน้าที่คอยดูแลเช็คสัมภาระ และบัตรที่นั่งบนเครื่อง 
     * เนื่องจากตั๋วที่จองเป็นตั๋วราคาพิเศษเพราะฉะนั้นจะไม่สามารถเลือกที่นั่งตามต้องการได้ หากท่านเดินทางมาด้วยกัน ทางบริษัทจะขอให้ทางสายการบินจัดที่นั่งให้ติดกัน หรือใกล้กันมากที่สุด แต่ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของสายการบิน
     ** ผู้เดินทางจะต้องเตรียมหลักฐานการจองผ่านโครงการ 'ทัวร์เที่ยวไทย' เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ และสแกนยืนยันการใช้สิทธิ์
     *** หากท่านไม่สามารถสแกนยืนยันสิทธิ์ได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเดินทาง และไม่สามารถคืนเงินแก่ท่านได้
     06.50 ออกเดินทางสู่ จ.เชียงใหม่ โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD 1 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 10 นาที) * รวมค่าโหลดกระเป๋าเดินทางใต้ท้องเครื่องท่านละ 20 กก
     08.00 เดินทางถึง ท่าอากาศยานเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นำท่านรับสัมภาระให้เรียบร้อยก่อนออกเดินทางสู่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน
     09.00 รายละเอียดค่าเดินทาง 'รถตู้นำเที่ยว เส้นทาง เชียงใหม่-ปาย-แม่ฮ่องสอน-ปาย-เชียงใหม่' นำท่านออกเดินทางท่องเที่ยว
     09.15 ออกเดินทางสู่ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) เมือง 3 หมอกเส้นทางแห่งความทรงจำกับเส้นทาง 1,864 โค้งที่ทุกท่านจะด้สัมผัส...ระหว่างเดินทางท่านจะได้สัมผัสบรรกายากาศท่ามกลางธรรมชาติ
     12.15 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารสะพานปาย
     13.30 นำท่านชม และถ่ายรูป 'สะพานประวัติศาสตร์ท่าปาย' สะพานแห่งนี้เปรียบเสมือนประตูสู่อำเภอปาย ซึ่งถูกสร้างขึ้นในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยกองทหารประเทศญี่ปุ่น เพื่อใช้ข้ามแม่น้ำปายและลำเลียงเสบียงและอาวุธเข้าไปยังประเทศพม่า หลังจากสงครามโลกครั้งที่ 2 ยุติลง อำเภอปายจึงกลับคืนสู่ความสงบสุขอีกครั้งหนึ่ง โดยหลงเหลือไว้เพียงแต่สะพานแห่งนี้ว่า “สะพานประวัติศาสตร์”
     13.45 นำท่านเดินทางสู่ 'บ้านสันติชล' เป็นชุมชนท่องเที่ยวที่นำเสนอเอกลักษณ์ วัฒนธรรมของชาวจีนยูนนานอันเป็นรากฐานของ ชุมชนมาเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยว เมื่อเข้ามาในบรรยากาศในหมู่บ้านจำลอง เหมือนเราได้ก้าวเข้ามาสู่ ประเทศจีน เนื่องจากลักษณะของการตกแต่งสถานที่จะเป็นสไตล์จีนยูนานทั้งหมด สิ่งก่อสร้างที่โดดเด่นเมื่อก้าวย่างเข้าไปในเขตของศูนย์วัฒนธรรม คือ มังกรสีสดพันอยู่กับเสาซี่งตั้งอยู่บนเนินหินสีเข้ม ด้านหน้าของเนินหินมีอักษรภาษาจีน เมื่อเดินเข้ามาจะพบกับ บ้านดินสีส้มพลาสเทลสดใสตัดกับสีท้องฟ้าใสตั้งเรียงรายอยู่มีร้านของที่ระลึก
     14.30 ออกเดินทางสู่ อำเถอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง) เป็นจังหวัดในภาคเหนือของประเทศไทย มีความโดดเด่นหลายลักษณะ โดยเฉพาะสภาพภูมิประเทศ ความหลากหลายด้านวัฒนธรรม และความหลากหลายของประชากรจากหลายกลุ่มชาติพันธุ์
     17.00 นำท่านเข้าสู่ที่พัก THE IMPERIAL MAE HONG SON RESORT ประเภทห้องพัก : SUPERIOR ROOM หรือเทียบเท่า (ห้องพักพร้อมอาหารเช้าสำหรับ 2-3 ท่าน/ห้อง) สิ่งอำนวยความสะดวกภายในห้องพัก : Free! Wi-Fi / ไดร์เป่าผม / เครื่องทำน้ำอุ่น / น้ำดื่มห้องละ 2 ขวด
     17.30 รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
     18.30 นำท่านเดินเล่มชมวิถีชิวิต ณ 'ถนนคนเดินหนองจองคำ' เป็นถนนคนเดินสายเล็กๆ มีระยะทางประมาณ 300 – 400 เมตร เริ่มต้นตั้งแต่ที่ทำการไปรษณีย์แม่ฮ่องสอน ทอดยาวตรงไปจนถึงถนนรอบหนองจองคำ จนมาสุดที่วัดจองคำ ทำเลขอบถนนคนเดินตั้งอยู่ใจกลางเมืองแม่ฮ่องสอน สินค้าส่วนใหญ่จะเป็นของพื้นเมืองจากฝีมือพ่อค้าแม่ขายในท้องถิ่น และของกลุ่มชนเผ่า เช่น เผ่าลีซอ ไทใหญ่ และกะเหรี่ยง ในถนนคนเดินแห่งนี้และบริเวณโดยรอบจะมีบรรยากาศที่เงียบสงบ โดยมีไฮไลท์อยู่ที่มุมภาพเงาสะท้อนของวัดจองกลางบนผิวน้ำหนองจองคำ เป็นความสวยงามและเป็นที่ประทับใจของนักท่องเที่ยวที่ได้มาเยือน

     Day 2 

     08.00 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก   
     09.00 รายละเอียดค่าเดินทาง 'รถตู้นำเที่ยว เส้นทาง เชียงใหม่-ปาย-แม่ฮ่องสอน-ปาย-เชียงใหม่' นำท่านออกเดินทางท่องเที่ยว
     09.15 ออกเดินทางสู่ 'ท่าเรือบ้านห้วยเดื่อ' เพื่อชม 'บ้านกะเหรี่ยงคอยาว' เป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่ และเก่าแก่ที่สุดในประเทศไทย ชาวกะเหรี่ยงคอยาวที่นี่ ได้อพยพมาจากประเทศเมียนมาร์ มาตั้งรกรากที่นี่ได้กว่า 30 ปีแล้ว ซึ่งชาวบ้านที่นี่ก็จะประกอบอาชีพ เกษตรกรรม และทำงานฝีมือขายให้กับนักท่องเที่ยว ซึ่งสิ่งที่นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาที่นี่สนใจกันมาก ก็คือ หญิงชาวกะเหรี่ยงที่สวมใส่ห่วงทองเหลืองไว้รอบคอ หลายชั้น จนทำให้ดูว่า คอยาวขึ้น จึงเรียกกันว่า ชาวกะเหรี่ยงคอยาวนั่นเอง (นั่งเรือลำละ 6-8 ท่าน / ใช้เวลาเดินทาโดยเรือประมาณ 30 นาที)
     12.30 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารไข่มุก
     13.30 นำท่านเดินเล่มชมวิถีชิวิต ณ 'ถนนคนเดินหนองจองคำ' เป็นถนนคนเดินสายเล็กๆ มีระยะทางประมาณ 300 – 400 เมตร เริ่มต้นตั้งแต่ที่ทำการไปรษณีย์แม่ฮ่องสอน ทอดยาวตรงไปจนถึงถนนรอบหนองจองคำ จนมาสุดที่วัดจองคำ ทำเลขอบถนนคนเดินตั้งอยู่ใจกลางเมืองแม่ฮ่องสอน สินค้าส่วนใหญ่จะเป็นของพื้นเมืองจากฝีมือพ่อค้าแม่ขายในท้องถิ่น และของกลุ่มชนเผ่า เช่น เผ่าลีซอ ไทใหญ่ และกะเหรี่ยง ในถนนคนเดินแห่งนี้และบริเวณโดยรอบจะมีบรรยากาศที่เงียบสงบ โดยมีไฮไลท์อยู่ที่มุมภาพเงาสะท้อนของวัดจองกลางบนผิวน้ำหนองจองคำ เป็นความสวยงามและเป็นที่ประทับใจของนักท่องเที่ยวที่ได้มาเยือน 1. ออกเดินทางสู่ 'วัดพระธาตุดอยกองมู' วัดนี้เดิมมีชื่อเรียกว่า วัดปลายดอย เป็นปูชนียสถานคู่บ้านคู่เมืองที่สำคัญ ประกอบด้วยพระธาตุเจดีย์ที่สวยงาม 2 องค์ พระเจดีย์องค์ใหญ่ จากวัดสามารถมองเห็นภูมิประเทศและสภาพตัวเมืองแม่ฮ่องสอนได้อย่างชัดเจนและสวยงามมาก 2. จากนั้นนำท่านชม 'วัดจองคำ-จองกลาง' เป็นวัดที่มีความสำคัญและเป็นสัญลักษณ์ของเมืองแม่ฮ่องสอน และปรากฏบนภาพถ่ายท่องเที่ยวของจังหวัดอยู่บ่อยครั้ง ทั้งวัดจองคำและวัดจองกลางซึ่งอยู่ติดกันนั้นเป็นเสมือนสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมของเมืองไทใหญ่เพราะนอกจากความงดงามทางศิลปะแล้ว วัดทั้งสองยังเป็นศูนย์กลางของกิจกรรมทางวัฒนธรรม และประเพณีของชาวแม่ฮ่องสอน
     17.30 รับประอาหารค่ำ ณ ร้านอาหารบ้านทรงไทย
     18.30 นำท่านเดินทางกลับเข้าสู่ที่พัก THE IMPERIAL MAE HONG SON RESORT ประเภทห้องพัก : SUPERIOR ROOM หรือเทียบเท่า (ห้องพักพร้อมอาหารเช้าสำหรับ 2-3 ท่าน/ห้อง) สิ่งอำนวยความสะดวกภายในห้องพัก : Free! Wi-Fi / ไดร์เป่าผม / เครื่องทำน้ำอุ่น / อ่างอาบน้ำ / น้ำดื่มห้องละ 2 ขวด

     Day 3

     06.00 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก  
     07.00 รายละเอียดค่าเดินทาง 'รถตู้นำเที่ยว เส้นทาง เชียงใหม่-ปาย-แม่ฮ่องสอน-ปาย-เชียงใหม่' นำท่านออกเดินทางท่องเที่ยว
     07.15 นำท่านออกเดินทางสู่ 'ปางอุ๋ง' หรือ โครงการพระราชดำริปางตอง 2 (ปา งอุ๋ง) เป็นโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรง เห็นว่าพื้นที่บริวณนี้เป็นพื้นที่อันตราย อยู่ติดแนวชายแดนพม่า มีลักษณะ เป็นพื้นที่เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่บนยอดเขาสูง ริมอ่างเก็บน้ำเป็นทิวสน ที่ปลูกเรียงรายกัน ภาพอันสวยงามของไอหมอกที่ลอยเหนือทะ เลสาป กับ บรรยากาศอันหนาวเหน็บในยามเช้า ทำให้ ปางอุ๋ง กลายเป็นสถานที่ท่อง เที่ยวมาแรง ยอดฮิต สุดแสนโรแมนติกติดอันดับต้นๆของแม่ฮ่องสอน จน ได้รับขนานนามว่าเป็น 'สวิตเซอร์แลนด์แห่งเมืองไทย'
     09.30 จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ 'บ้านรักไทย' เป็นหมู่บ้านชาวจีนยูนนานอดีต ทหารจีนคณะชาติ (กองพล 93) “ก๊กมินตั๊ง” บ้านรักไทยอยู่สูงจากระดับน้ำทะ เล กว่า 1,776 เมตร ทำให้พื้นที่ เหมาะสมอย่างยิ่งกับการปลูกชาพันธุ์ดี และพืชเมืองหนาว ทิวทัศน์ของ หมู่บ้านโอบล้อมไปด้วยทิวเขา แมกไม้ที่ อุดมสมบูรณ์ บ้านรักไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อในเรื่องของชาและขาหมู่หมั่นโถว คล้ายกับดอยแม่สลอง (กองพลเดียวกัน) นักท่องเที่ยวนิยมมาเที่ยวที่แห่งนี้เพื่อดื่มด่ำกับการชิมชา และ ทานขาหมูหมั่นโถว บ้างก็หลีกหนี ความวุ่นวายมาหาความเงียบสบาย ของบ้านรักไทยแห่งนี้ บ้านรักไทยยังมีกิจกรรมหลายอย่างไว้ให้นักท่องเที่ยว ได้สนุกสนาน เช่น การเดินป่าศึกษาเส้นทางโดยมัคคุเทศน์น้อย พาเข้าไปชม 'คุกดิน' และการขี่ม้าพาข้ามแดนไป ฝั่งพม่า ที่บ้านรักไทยยังมีเกสถ์เฮาส์ริมน้ำ (บ้านดิน) ไว้บริการนักท่องเที่ยวที่ต้องกับสัมผัสกับ ธรรมชาติแบบใกล้ชิด...สมควรแก่เวลานำท่านออกเดินทางสู่ อำเถอเมืองปาย จังหวัด แม่ฮ่องสอน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง)
     12.30 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารสายน้ำปาย
     13.30 นำท่านออกเดินทางเพื่อตามหารักแท้ ณ 'Coffee in love' ร้านกาแฟสุดน่ารักของเมืองปาย ที่ตั้งอยู่บนเนินเขาของอำเภอปายเป็นร้านกาแฟสุดน่ารักที่ใครมาเที่ยวปายก็ต้องแวะมาเช็คอิน ร้านมีพื้นที่ค่อนข้างกว้าง สามารถจอดรถหลายคันได้อย่างสะดวกสบายและมุมนั่งเล่นถ่ายรูปเช็คอินเก๋ๆ
     14.00 จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ 'วัดน้ำฮู' วัดที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองปายเป็นที่ประดิษฐานของเจ้าพ่ออุ่นเมือง ซึ่งเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ทำด้วยโลหะทองสัมฤทธิ์ พระพุทธรูปองค์นี้ พระเศียรกลวง ส่วนบนเปิดปิดได้และมีน้ำขังอยู่ เป็นพระพุทธรูปสิงห์สาม อายุประมาณ 500 ปี เมื่อ พ.ศ. 2515 มีพระธุดงค์จากจังหวัดเชียงใหม่มานมัสการ และสงสัยว่าข้างใน พระจะมีน้ำ จึงเปิด ดูพบว่ามีน้ำจริงๆ ข่าวนี้แพร่ออกไปก็มีผู้คนหลังไหลมาขอน้ำไปสักการะพอน้ำในพระเศียรหมดก็จะมีไหลออกมาอีก ในลักษณะซึมออกมาตลอดเวลา จึงมีผู้คนหลั่งไหลมาขอน้ำมนต์ไปสักการะอยู่เนืองๆ
     15.00 นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก THE OIA PAI RESORT ** ทางรีสอร์ทมีบริการ เรือคายัค ท่านสามารถติดต่อขอใช้บริการได้ฟรี หรือจะเช่าจักรยานเพื่อปั่นไปถนนคนเดินเมืองปายก็ได้ ** อิสระเพลิดเพลินในการเดินเที่ยวช้อปปิ้ง ณ 'ถนนคนเดินเมืองปาย' แหล่งรวบรวมของกิน ของฝาก โฮเทล น่ารักๆ ไว้อย่างมากมาย ซึ่งถนนคนเดินแห่งนี้จะเริ่มปิดถนนตั้งแต่ประมาณห้าถึงหกโมงเย็น หลังจากนั้นรถก็ไม่สามารถเข้าออกได้ ต้องไปจอดรอบนอก เพราะตามถนนเหล่านั้นจะมีการตั้งแผงของเหล่าพ่อค้า แม่ค้าเพื่อจำหน่ายสินค้าท้องถิ่น ของแฮนด์เมด หรือที่ระลึกของฝาก ซึ่งเป็นที่ถูกใจทั้งชาวไทย และต่างชาติมาก
     18.00 รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

     Day 4

     07.00 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก   
     08.00 รายละเอียดค่าเดินทาง 'รถตู้นำเที่ยว เส้นทาง เชียงใหม่-ปาย-แม่ฮ่องสอน-ปาย-เชียงใหม่' นำท่านออกเดินทางท่องเที่ยว
     08.15 นำท่านอำลาเมืองปาย เพื่อออกเดินทางสู่ จังหวัดเชียงใหม่ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) ระหว่างทางให้ท่านได้ดื่มด่ำกับบรรยากาศท่ามกลางธรรมชาติ
     11.15 นำท่านเดินทางสู่ 'วัดพระธาตุดอยคำ' ตั้งอยู่ที่ ตำบลแม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เดินทางไปได้ ตามเส้นทางเลียบคลองชลประทาน ตาม ประวัติ เมื่อ พ.ศ. 2509 วัดอยคำเป็นวัดร้าง ต่อมากรุแตกชาวบ้านพบโบราณวัตถุหลายชิ้น เช่น พระรอดหลวง พระหินทรายปิดทององค์ใหญ่ พระสามหมอ (เนื้อดิน) ซึ่งนำมาประดิษฐานไว้ ณ วัดพระธาตุดอยคำ...ให้ท่านได้สักการะ หลวงพ่อทันใจ ซึ่งเป็นสิงศักดิ์สิทธิ์ที่ว่ากันว่าเป็นสุดยอดแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในการอธิษฐาน ด้วยความที่อธิษฐานแล้วได้ผลทันใจ ขอพรเพียงไม่กี่วัน
     12.00 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารชมคาเฟ่
     13.00 นำท่านช้อปปิ้งปิดท้าย ณ 'ตลาดวโรรส หรือกาดหลวง' เป็นทั้งตลาดสำคัญของชาวเมืองเชียงใหม่ และเป็นตลาดสำหรับการซื้อของกินของฝากยอดนิยมของบรรดานักท่องเที่ยว เนื่องจากมีผลิตภัณฑ์และสินค้าที่หลากหลาย มีคุณภาพ และราคาถูก โดยเฉพาะของกินขึ้นชื่ออย่างไส้อั่ว น้ำพริก แคปหมู และยังเป็นตลาดเก่าแก่ที่มีความเป็นมากว่าร้อยปี ตั้งอยู่บริเวณริมแม่น้ำปิง จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบินเชียงใหม่ เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ
     18.10 ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD 9 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 5 นาที) * รวมค่าโหลดกระเป๋าเดินทางใต้ท้องเครื่องท่านละ 20 กก.
     19.15 เดินทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ


ส่ง Email ให้เพื่อน

ระบบกดจองผ่าน web

** คลิกเลือกพีเรียดแล้วกดปุ่ม "จอง" ทางเราจะติดต่อกลับทันที
Dec 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
Jan 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
Feb 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Mar 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Apr 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
May 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jun 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jul 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Aug 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Sep 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Oct 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Nov 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
 = วันที่ออกเดินทาง
ช่วงวันเดินทาง วัน ราคา จอง
18 – 21 พ.ย 2564 พฤหัส - อาทิตย์ 16,999
11,999
- *ราคานี้สำหรับโปรทัวร์เที่ยวไทย*
25 – 28 พ.ย 2564 พฤหัส - อาทิตย์ 16,999
11,999
- *ราคานี้สำหรับโปรทัวร์เที่ยวไทย*
02 – 05 ธ.ค 2564 พฤหัส - อาทิตย์ 16,999
11,999
- *ราคานี้สำหรับโปรทัวร์เที่ยวไทย*
16 – 19 ธ.ค 2564 พฤหัส - อาทิตย์ 16,999
11,999
*ราคานี้สำหรับโปรทัวร์เที่ยวไทย*
23 – 26 ธ.ค 2564 พฤหัส - อาทิตย์ 16,999
11,999
*ราคานี้สำหรับโปรทัวร์เที่ยวไทย*
06 – 09 ม.ค 2565 พฤหัส - อาทิตย์ 16,999
11,999
*ราคานี้สำหรับโปรทัวร์เที่ยวไทย*
13 – 16 ม.ค 2565 พฤหัส - อาทิตย์ 16,999
11,999
*ราคานี้สำหรับโปรทัวร์เที่ยวไทย*
20 – 23 ม.ค 2565 พฤหัส - อาทิตย์ 16,999
11,999
*ราคานี้สำหรับโปรทัวร์เที่ยวไทย*

ทัวร์ในประเทศ ทัวร์เที่ยวไทย อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมในประเทศ ราคาใกล้เคียงกัน