ทัวร์ ในประเทศ


เชียงใหม่ เวียงแหง วัดเปียงหลวง วัดฟ้าเวียงอินทร์ พระธาตุนายาง เที่ยวภาคเหนือ เวียงแหง บ้านเลาวู เวียงแหง เปียงหลวง วัดเปียงหลวง วัดฟ้าเวียงอินทร์ พระธาตุนายาง น้ำตกแม่หาด ดอยค้ำฟ้า
=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
รหัสโปรแกรม : 22040
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ในประเทศ เชียงใหม่ เวียงแหง วัดเปียงหลวง วัดฟ้าเวียงอินทร์ พระธาตุนายาง by รถโค้ช / Coach Bus 5 วัน 2 คืน
เชียงใหม่ เวียงแหง BY BUS

5 วัน 2 คืน

เที่ยวภาคเหนือ เวียงแหง บ้านเลาวู เวียงแหง เปียงหลวง วัดเปียงหลวง วัดฟ้าเวียงอินทร์ พระธาตุนายาง น้ำตกแม่หาด ดอยค้ำฟ้า

วันแรก            กรุงเทพฯ–เชียงใหม่
18.00 น.         พร้อมกัน ณ จุดนัดพบ จุดที่ 1 สวนลุมพินี อย่างนอบน้อมและสุภาพ  ตรวจเช็คสัมภาระในการเดินทาง
18.30 น.         โดยรถโค้ชปรับอากาศ เดินทางสู่ จ.เชียงใหม่ พร้อมฟังเรื่องราวที่น่าสนใจจากมัคคุเทศก์ สมควรแก่เวลาพักผ่อนตามอัธยาศัย (พักค้างคืนบนรถโค้ช)

วันที่สอง        เชียงใหม่-Akipu Coffee-ฮาดู่บิ-บ้านเลาวู-เวียงแหง-เปียงหลวง
07.00 น.         เดินทางถึง จ.เชียงใหม่ นำท่านรับประทานอาหารเช้า(1)
08.00 น.         นำท่านขึ้น รถตู้ปรับอากาศ ขนาด8-9ที่นั่ง แล้วออกเดินทางสู่ หมู่บ้านเลาวู ประตูสู่เวียงแหง(ระยะทาง 128 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทาง 3 ชั่วโมง) บนถนนเส้นทางดอยลอยฟ้า เขตแดน อ.เชียงดาว กับ อ.เวียงแหง ชม บ้านต้นไม้ ร้านกาแฟที่วิวสวยงาม บรรยากาศของที่นี่ดีมากๆ บริเวณยังมีชาวพื้นเมืองขายผลไม้ ต่างๆ มากมาย
12.00 น.         รับประทานอาหารกลางวัน(2)ที่  Akipu Coffee (อาหารจานเดียว)ฅบ่าย                  นำท่านเปลี่ยนเป็นรถท้องถิ่น ขึ้นสู่จุดชมวิว ฮาดู่บิ(Hadubee) จุดชมวิวอยู่ที่บ้านเลาวู สามารถมองเห็นวิวดอยหลวงเชียงดาวได้อย่างสวยงาม บรรยากาศของที่นี่ดีมากๆ ยิ่งช่วงฤดูหนาวสวยงามมาก
เดินทางสู่ บ้านเปียงหลวง(ระยะทาง 38 กิโลเมตร ใช้เวลา 1 ชั่วโมง)  ที่อยู่อาศัยคนจีนยูนนานและชาวไทยใหญ่  ชายแดนบ้านหลักแหล่งตั้งประชิดเมืองต๋น รัฐฉาน สหภาพเมียนมา
19.00 น.         รับประทานอาหารค่ำ(3)ที่ ครัวเปียงหลวง
พัก (1)             ชมวิวรีสอร์ท หรือเทียบเท่า พักห้องละ 2-3 ท่าน

วันที่สาม      ซีหลงซาน-แปกแซม-กองพล93-วัดเปียงหลวง-วัดฟ้าเวียงอินทร์-เวียงแหง-วัดกอมู-อนุสรณ์สมเด็จพระนเรศวร-วัดเวียงแหง-พระธาตุนายาง-น้ำตกแม่หาด-เก่อเจ่อแท่-วัดพระธาตุแสนไห-เปียงหลวง
05.30 น.         นำท่านขึ้นรถท้องถิ่น สู่ จุดชมวิวทะเลหมอกซีหลงซาน หรืออีกชื่อหนึ่งเรียกว่า 'หุบเขามังกรตะวันตก' ตั้งอยู่ใน ตำบลเปียงหลวง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นจุดชมพระอาทิตย์ขึ้นและทะเลหมอกที่สวยงานอีกที่หนึ่งของอำเภอเวียงแหง เมื่อมองจากยอดดอย ซี หลง ซัง
08.00 น.         รับประทานอาหารเช้า(4)ที่ ห้องอาหารของโรงแรม
ชม โครงการเกษตรหลวงแปกแซม อันเนื่องมาจากพระราชดำริบ้านแปกแซม ณ บ้านเปียงหลวง เบื้องหน้า เหมือนภาพวาดที่เหมือนมีใครมาปั้นแต่งไว้ เป็นภาพทิวทัศน์ที่แปลกตาของสวนดอกไม้และต้นพญาเสือโคร่ง สามารถมายืนอยู่ในระดับความสูงที่ใกล้ทะเลหมอก และยังมีศาลเจ้าจีนไว้สำหรับสักการะขอพร
ชม ฐานทัพกองพล 93 ของกองทัพจีนคณะชาติ ที่บ้านเปียงหลวง สถานที่ที่มีเรื่องราวมากมายเกินขึ้นที่นี่ โครงสร้างทำด้วยดิน มีลักษณะเป็นรูปตัวแอลในภาษาอังกฤษ ด้านหลังจะมีต้นไทรขนาดใหญ่ค่อยแผ่กิ่งก้านสาขาให้ร่มเงาอยู่ด้วย..หมู่บ้านเปียงหลวง
ชม วัดเปียงหลวง วัดเก่าคู่บ้านคู่เมืองของบ้านเปียงหลวง มีความสวยงาม และมีอุโบสถหลังใหม่
ชม  วัดฟ้าเวียงอินทร์(วัด2แผ่นดิน)  มีเจดีย์ที่เป็นพุทธสถานสำคัญ นั้นก็คือ มารชินเจดีย์ มีความหมายว่า 'เจดีย์ชนะมาร' สันนิฐานว่าสร้างขึ้นบนพื้นที่เจดีย์เก่าในรัชสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ปัจจุบันเป็นทั้งสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ สักการะ สุสานเจ้ากองเจิง สร้างขี้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ให้ พล.อ. กอนเจิง ชนะศึก ประธานกองทัพสหปฏิวัติฉาน ชมจุดถ่ายรูปป้ายชายแดนบ้านหลักแต่ง
ออกเดินทางสู่ เวียงแหง(ระยะทาง 14 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทาง 30 นาที)
นำท่านชม พระธาตุเวียงแหง(วัดกอมู) เป็นวัดเก่าแก่ ที่มีการค้นพบ พระมาลา ที่เชื่อกันว่าเป็นของสมเด็จพระนเรศวรฯ เมื่อครั้งยกทัพไปพม่า ก่อนที่ท่านจะทรงพระประชวรแล้วสิ้นพระชนม์ที่ อ.เวียงแหงในปัจจุบัน
นำท่านชม ข่วงอนุสรณ์สถานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ที่ประดิษฐานพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราชขนาดหนึ่งเท่าครึ่งของพระองค์จริง ประทับนั่ง พระหัตถ์ขวาทรงพระสุวรรณพิงคารหลั่งน้ำทักษิโณทกประกาศอิสรภาพ พระหัตถ์ซ้ายทรงพระแสงดาบ.. ที่พระองค์ได้ทรงเสียสละในการกอบกู้เอกราชให้เราเป็นไทยมาจนถึงทุกวันนี้..จนกระทั่งเดินทางถึง อ.เวียงแหง เมืองลับแล ดินแดนแห่งขุนเขาติดชายแดนพม่า
นำท่านชม วัดเวียงแหง เป็นวัดที่เก่าแก่ของชุมชนเมืองแห่งก่อสร้างขึ้น และเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์และสำคัญเป็นที่เคารพนับถือของชาวอำเภอเวียงแหงคือ พระเจ้าแสนแซ่หรือพระเจ้าออกเหงื่อ อายุกว่า 500 ปีมีสาเหตุที่เรียกว่าพระเจ้าออกเหงื่อเพราะเมื่อใดที่มีเหตุเภทภัยร้ายแรงเกิดขึ้นกับบ้านเมืองก็จะมีเหงื่อซึมออกมาเป็นการบอกลางร้าย
นำท่านชม พระธาตุนายาง.. แต่เดิมเรียกว่า กองมูนางคำอ๋วย สันนิฐานว่า คนยางเป็นคนสร้างคำว่า 'ยาง' เป็นภาษาท้องถิ่นที่ใช้เรียกชาวกะเหรี่ยงแต่บางทีก็เรียกพระธาตุองค์นี้ว่า พระธาตุดอยนายาง              
12.00 น.         รับประทานอาหารกลางวัน(5)ที่ บ้านสวนสันติชล(ลิ้มรสอาหารพื้นเมือง)
บ่าย               นำท่านชม น้ำตกแม่หาด อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง มี 4 ชั้น ความสูงประมาณ 40-50 เมตร เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงาม และเดินทางสะดวก
นำท่านชม เก่อเจ่อแท่ แกรนด์แคนย่อนเวียงแหง ในภาษาปากากะญอ เเปลว่า ภูเขาขาด เป็นสถานที่ที่ธรรมชาติสร้างสรรค์ขึ้นมาได้อย่างสวยงาม แกรนด์แคนยอนแห่งนี้อยู่ที่บ้านนามน อยู่ทางกลางขุนเขาและต้นไม้ ค่อนข้างมีความสูง สวยงามมาก ๆ
นำท่านชม วัดพระธาตุแสนไห เป็นศิลปะแบบไทยใหญ่ มีฐาน 8 เหลี่ยม วัดโดยรอบ 48 เมตร ความสูงจากพื้นถึงยอดฉัตร 21 เมตร พระบรมธาตุแสนไหเป็นศูนย์รวมจิตใจคนในอำเภอเวียงแหง และ เป็น พระบรมธาตุคู่บ้านคู่เมืองของอำเภอเวียงแหง หากใครมาเที่ยวที่อำเภอเวียงแหงแล้วไม่ได้ไปสักการะพระบรมธาตุก็ถือว่ายังไม่ได้มาถึงอำเภอเวียงแหง จนได้เวลาเดินทางกลับที่พัก
19.00 น         รับประทานอาหารค่ำ(6) ลิ้มรสสุกี้ยูนนาน
พัก  (2)          ชมวิวรีสอร์ท หรือเทียบเท่า พักห้องละ 2-3 ท่าน

วันที่สี่             เปียงหลวง-เวียงแหง-ดอยค้ำฟ้า-สถูปพระนเรศวรเมืองงาย-เชียงใหม่
05.30 น.         นำท่านชม ตลาดเช้าเปียงหลวง ชิมอาหารยูนนานผสมไทยใหญ่ เช่น ก๋วยเตี๋ยวเต้าหู้อ่อน เต้าหู้ทอด สุกี้ยูนนาน หรือจะเดินชมบ้านเรือนบรรยากาศแบบจีน และไม่พลาดชมโรงเรียนภาษาจีนกวงหัว
06.30 น.         รับประทานอาหารเช้า(7)ที่ ห้องอาหารของรีสอร์ท
07.00 น.        ออกเดินทางสู่ ดอยค้ำฟ้า(ระยะทาง 51 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทาง 1.30 ชั่วโมง บนถนนดอยลอยฟ้า) เปลี่ยนเป็นรถท้องถิ่นขึ้นสู่ ดอยค้ำฟ้า อยู่ในความดูแลของหน่วยจัดการต้นน้ำแม่งาย มีความสูงจากระดับน้ำทะเล 1,834 เมตร  ดอยค้ำฟ้ามีป่าต้นน้ำที่สมบูรณ์ มีลำธารน้ำตก มีวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม ไฮไลท์สำคัญคือการชมทะเลหมอกคลอเคลียตามไหล่เขา สลับซับซ้อนหนึ่งในนั่นคือยอดดอยหลวงเชียงดาวสวยงามดุจภาพวาดที่อยู่เบื้องหน้า  นอกจากนี้หากเดินทางมาเที่ยวในช่วง กลางเดือนมกราคมจะได้พบกับดอกนางพญาเสือโคร่งผลิบาน        จนได้เวลาเดินทางสู่ เมืองงาย(ระยะทาง 50 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทาง 1.30 ชั่วโมง)
12.00 น.         รับประทานอาหารกลางวัน(8)ที่ ข้าวซอยหมู่เฮา
บ่าย                  เดินทางสู่ เชียงใหม่(ระยะทาง 87 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทาง 2 ชั่วโมง) ระหว่างทางแวะสักการะ สถูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช(เมืองงาย) จนถึงเชียงใหม่ ให้ท่านซื้อของฝากกลับบ้านที่ วนัสนันท์
18.00 น.         รับประทานอาหารค่ำ(9)ที่ ลำดีตี้ขัวแดง แล้วเดินทางกลับ

วันที่ห้า           กรุงเทพมหานคร
05.00 น.         เดินทางถึงจุดหมายโดยสวัสดิภาพ.............


ส่ง Email ให้เพื่อน

ระบบกดจองผ่าน web

** คลิกเลือกพีเรียดแล้วกดปุ่ม "จอง" ทางเราจะติดต่อกลับทันที
Dec 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jan 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Feb 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Mar 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Apr 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
May 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jun 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jul 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Aug 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Sep 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Oct 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Nov 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
 = วันที่ออกเดินทาง
ช่วงวันเดินทาง วัน ราคา จอง
12 – 16 พ.ย 2564 ศุกร์ - อังคาร 4,999 FULL
19 – 23 พ.ย 2564 ศุกร์ - อังคาร 4,999 FULL
26 – 30 พ.ย 2564 ศุกร์ - อังคาร 4,999 FULL

ทัวร์ในประเทศ เชียงใหม่ อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมในประเทศ ราคาใกล้เคียงกัน