ทัวร์ ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี


รหัสโปรแกรม : 22031
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี ฝรั่งเศส สวิสเซอร์แลนด์ อิตาลี by Emirates 9 วัน 6 คืน
PRO49 : ฝรั่งเศส สวิสเซอร์แลนด์ อิตาลี BY EK

9 วัน 6 คืน

เที่ยวยุโรป พระราชวังแวร์ซายส์ ล่องเรือบาตามูซ ดีจอง อินเทอร์ลาเก้น ยอดเขาจุงฟราวน์ ลูเซิร์น ลูเซิร์น FOX TOWN OUTLET มิลาน เวนิส ปิซ่า โรม

วันแรก     กรุงเทพฯ
17.00 น.     พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ  ชั้น 4 อาคารผู้โดยสารขาออก สายการบินเอมิเรตส์ (EK)  เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับพร้อมอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระและบัตรที่นั่งขึ้นเครื่อง
20.35 น.     ออกเดินทางสู่ กรุงปารีส (PARIS) ประเทศฝรั่งเศส โดยเที่ยวบินที่  EK373/EK071
               *** แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินดูไบ : 08.00-03.20 ***

วันที่สอง     กรุงเทพฯ - ปารีส (ฝรั่งเศส) - ชมเมือง
08.00 น.     (เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึง สนามบินกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว
นำท่านชมความยิ่งใหญ่ของ ประตูชัย สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่จักรพรรดินโปเลียน ผ่านชมบริเวณลาน จัตุรัสคองคอร์ท สถานที่ซึ่งเคยเป็นลานประหารพระเจ้าหลุยส์ที่ 16 และพระนางมาเรียอังตัวเนต พระเจ้าหลุยส์ที่ 16 และพระนางมาเรียอังตัวเนต
เที่ยง         รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
บ่าย          จากนั้นเดินทางสู่ จัตุรัสทรอคาเดโร  ชมและถ่ายภาพหอไอเฟิล ...นำท่าน ถ่ายรูปด้านหน้ากับพิพิธภัณฑ์ลูฟว์ หรือ อดีตพระราชวังลูฟว์....อิสระช้อปปิ้งสินค้า DUTY ในราคาถูก อาทิเช่น น้ำหอม, ครีม, เครื่องสำอาง, กระเป๋า, นาฬิกา, เข็มขัด ฯลฯ
ค่ำ             รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง
ที่พัก          MERCURE PARIS VELIZY HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สาม     พระราชวังแวร์ซายส์ - ล่องเรือบาตามูซ - ชมเมือง
เช้า            รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
               นำท่าน เข้าชมพระราชวังแวร์ซายส์ (Versailles) (เข้าแบบ VIP ไม่ต้องต่อคิวรอนาน มีไกด์ท้องถิ่นบรรยาย)สัมผัสความยิ่งใหญ่อลังการของพระราชวังที่ได้รับการยกย่องว่าใหญ่โตมโหฬารและสวยงามที่สุดในโลก ซึ่งได้รับการตกแต่งไว้อย่างหรูหราวิจิตรบรรจง ชมความงดงามของห้องต่างๆ ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตกแต่งประดับประดาด้วยภาพเขียนต่างๆและเฟอร์นิเจอร์ชั้นดี เช่น ห้องอพอลโล, ห้องนโปเลียน, ห้องบรรทมของราชินี, ห้องโถงกระจกท้องพระโรง, ห้องสงคราม และห้องสันติภาพ ฯลฯ ซึ่งรวบรวมเรื่องราวและความเป็นมาในอดีตอันยิ่งใหญ่ของพระราชวังแห่งนี้
               นำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือบาตามูซ เพื่อล่องเรือ ชมความสวยงาม ของสถานที่สำคัญคู่บ้านคู่เมืองริมสองฝั่งแม่น้ำแซน ผ่านชมความงดงามของโบราณสถานและอาคารเก่าแก่ สร้างขึ้นตามสไตล์ของศิลปะเรอเนสซองส์ ซึ่งได้รับการอนุรักษ์ดูแลเป็นอย่างดี ตลอดทางท่านจะได้ความประทับใจกับความสวยงามของทัศนียภาพที่ร่วมกันสรรสร้างให้นครปารีส ชื่อว่าเป็นนครที่มีความงดงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลก (ในกรณีที่น้ำในแม่น้ำแซนขึ้นสูงกว่าปกติหรือมีเหตุการณ์สุดวิสัย เช่น การนัดหยุดงาน เป็นต้น รายการล่องแม่น้ำแซนอาจจะไม่สามารถดำเนินการได้)
เที่ยง         *.*.*. อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย *.*.*.  
บ่าย          ...อิสระช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมที่มีชื่อเสียง ณ ห้างแกลอรี่ลาฟาแยส อาทิเช่น หลุยส์, พราด้า, กุชชี่, ชาแนล, เฟนดิก, นาฬิกา, น้ำหอม, เครื่องสำอาง ฯลฯ ให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าในราคาถูก อาทิเช่น น้ำหอม, ครีม, เครื่องสำอาง, กระเป๋า, นาฬิกา, เข็มขัด ฯลฯ
ค่ำ            *.*.*. อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย เพื่อมีเวลาช้อปปิ้งได้อย่างเต็มที่ *.*.*.
ที่พัก          MERCURE PARIS VELIZY HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สี่        ปารีส - ดีจอง - อินเทอร์ลาเก้น (สวิตเซอร์แลนด์)
เช้า            รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ เมืองดีจอง (DIJON) แห่งแคว้นเบอร์กันดี ของประเทศฝรั่งเศส (315 กม.) โดยรถโค้ช
เที่ยง         รับปะทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน     
บ่าย          นำท่านเดินทางสู่ เมืองอินเทอร์ลาเก้น (INTERLAKEN) (310 กม.) เมืองหลวงของแบร์นเนอร์โอเบอร์ลันด์ประเทศสวิตเซอร์แลนด์เมืองตากอากาศสวยงามพร้อมทะเลสาบ 2 แห่งกลางเมืองตั้งอยู่ระหว่างทะเลสาบสองแห่งคือ Thunersee และ Brienzersee ท่ามกลางเทือกเขาน้อยใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านจะได้เห็นเขาจุงเฟราอันลือชื่อ , นาฬิกาดอกไม้ , สถานคาสิโน ฯลฯตรงนี้แหละคือสวิสฯแบบสุดสุด อย่างที่หลายคนยังไม่เคยได้สัมผัส และยังใช้เป็นฉากภาพยนตร์ไทยเรื่องวันนี้ที่รอคอย
ค่ำ            อิสระอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย   
ที่พัก          CITY OBERLAND HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า       อินเทอร์ลาเก้น - ยอดเขาจุงฟราวน์ - ลูเซิร์น (สวิตเซอร์แลนด์)
เช้า            รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟกลินเดอวาล เพื่อนั่งรถไฟขึ้นสู่ ยอดเขาจุงฟราวน์ (TOP OF EUROPE) ให้ท่านได้สนุกสนานกับการเล่นหิมะบนยอดเขาและ เข้าชมถ้ำน้ำแข็ง
เที่ยง         รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนเขา อาหารพื้นเมือง
บ่าย          นำท่านนั่งรถไฟลงจาก ยอดเขาจุงฟราวน์ สู่ เมืองเลาเทิร์นบรุนเน่น (Lauterbrunnen) ระหว่างทางท่านจะได้เห็นความสวยงามอีกหนึ่งบรรยากาศ
นำท่านเดินทางสู่ เมืองลูเซิร์น  (LUCERN) (96  กม.) เมืองตากอากาศของประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ...นำท่านถ่ายรูปกับอนุสาวรีย์สิงโตหินสัญญาลักษณ์ของทหารสวิส และถ่ายรูปกับสะพานไม้โบราณคาเปลและทะเลสาบลูเซิร์น
               ให้ท่านได้อิสระกับการเลือกซื้อสินค้าสวิสฯอาทิเช่น นาฬิกาแบรนด์เนมชื่อดังมีดพับ, ช็อคโกแลตฯลฯและเดินเล่นถ่ายภาพกับบรรยากาศอันโรแมนติก
ค่ำ            อิสระอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย
ที่พัก          IBIS STYLES LUZERN CITY HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่หก      ลูเซิร์น - FOX TOWN OUTLET - มิลาน (อิตาลี) - เวนิส (อิตาลี)
เช้า            รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ FOX TOWN OUTLET (202  กม.) สนุกกับการช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมต่าง ๆ ในราคาที่ถูก << กรณีตรงกับวันหยุดอาจมีการปรับเปลี่ยนพาไปช้อปปิ้งยัง Outlet อื่นแทน >>
เที่ยง         *.*.*. อิสระอาหารกลางวัน เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง *.*.*.
บ่าย          นำท่านเดินทางสู่ เมืองมิลาน (MILANO) (63 กม.) ประเทศอิตาลี เมืองหลวงแห่งแฟชั่น ...นำท่าน ถ่ายรูปกับมหาวิหารแห่งมิลาน ซึ่งเป็นวิหารสไตน์โกธิคที่ใหญ่ที่สุดโลกและบริเวณนั้น ท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมต่างๆ ได้ตามอัธยาศัย…
              นำท่านออกเดินทางสู่  เมืองเวนิส เมสเตร้ (VENICE) (267 กม.) ประเทศอิตาลี ราชินีแห่งทะเลเอเดียตริก เมืองหลวงของแคว้นเวเนโต  
ค่ำ            รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ที่พัก          RUSSOTT HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่เจ็ด      เวนิส - ปิซ่า (อิตาลี)
เช้า            รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
              …นำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือตรอนเชโต้  เพื่อลงเรือเดินทางสู่ เกาะเวนิส เมืองท่องเที่ยวที่ได้รับการกล่าวขานว่าโรแมนติกที่สุดแห่งหนึ่งของโลก “เมืองที่ใช้เรือแทนรถ ใช้คลองแทนถนน” มีเกาะเล็กใหญ่กว่า 118 เกาะ และมีสะพานเชื่อมมากกว่า 400 แห่ง ..เดินทางสู่ เกาะซานมาร์โค ศูนย์กลางของนครเวนิส ผ่านชม สะพานถอนหายใจ ที่เชื่อมต่อระหว่าง “Doge Palace” ซึ่งเคยเป็นที่ประทับของเจ้าผู้ครองนครเวนิสในอดีต อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางของการปกครองแคว้นในยุคสมัยนั้นอีกด้วย ชมจัตุรัสเซนต์มาร์ค ที่มีโบสถ์เซนต์มาร์คเป็นฉากหลัง สร้างด้วยสถาปัตยกรรมไบแซนไทน์ ...อิสระเลือกช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองของเวนิสตามอัธยาศัย ....
นำท่าน ล่องเรือกอนโดล่า (ใช้เวลาประมาณ 30 นาที รายการนี้ไม่รวมอยู่ในค่าทัวร์ ในกรณีน้ำไม่ขึ้นสูงเกินไปและฝนไม่ตก ท่านสามารถแจ้งหัวหน้าทัวร์ ซึ่งเรือต่อลำสามารถนั่งได้ 5-6 ท่าน) เพื่อชมมนต์เสน่ห์แห่งนครเวนิสสู่ คลองใหญ่ (Grand Canal) คลองที่กว้างที่สุดของเกาะ และงานก่อสร้างที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นอัจฉริยะด้านสถาปัตยกรรมที่ สะพานเรียลอัลโต้ (ศิลปินเอกไมเคิลแองเจโล) ได้เวลานัดหมาย
นำท่านลงเรือเพื่อเดินทางกลับสู่ฝั่งที่ท่าเรือตรอนเชโต้
เที่ยง         *.*.*.  อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการเดินเล่นและช้อปปิ้ง *.*.*.
บ่าย          นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองปิซ่า (PISA) (327 กม.) ประเทศอิตาลี ....นำท่าน เข้าสู่จัตุรัสแคมโป สถานที่ตั้งของ
               หอเอนปิซ่า สิ่งมหัศจรรย์หนึ่งในเจ็ดของโลกสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1174 สถาปัตยกรรมที่งดงามซึ่งในอดีตเคยเป็นสถานที่ที่นักวิทยาศาสตร์เอกของโลกศาสตราจารย์กาลิ เลโอ ได้ค้นพบทฤษฎีเรื่องแรงโน้มถ่วงของโลก…อิสระให้ท่านได้ถ่ายรูปตามอัธยาศัย
ค่ำ            รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
ที่พัก          GALILEI HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่แปด     ปิซ่า - โรม (อิตาลี) - ดูไบ - กรุงเทพฯ
เช้า            รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
               นำท่านเดินทางโดยรถโค้ชสู่ กรุงโรม (ROME) (342 กม.) เมืองหลวงของประเทศอิตาลีซึ่งมีอดีตอันยิ่งใหญ่ และเกรียงไกรในยุคจักรวรรดิโรมันเรืองอำนาจเมื่อราวกว่า 2,000 ปีที่ผ่านมาแล้ว
เที่ยง         รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
บ่าย          นำท่านเข้าสู่ วาติกัน รัฐอิสระที่ปกครองตนเอง เป็นศูนย์กลางของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก..ถ่ายรูปที่ระลึกด้านหน้าสนามกีฬาโคลอสเซียมโบราณสถานเก่าแก่ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก เคยเป็นสนามกีฬายักษ์ที่สามารถจุคนได้กว่า50,000 คน และประตูชัยคอนสแตนตินสัญลักษณ์แห่งชัยชนะและที่มาของถนนทุกสายมุ่งสู่กรุงโรม
               นำท่าน ชมความงดงามตระการตาของ มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ สถาปัตยกรรมล้ำค่าที่สุดแห่งหนึ่งของโลกซึ่งตกแต่งอย่างโอ่อ่าหรูหรา ชมรูปปั้นแกะสลัก เพียต้า ผลงานของศิลปินเอกไมเคิลแองเจโล เสาพลับพลาที่ออกแบบโดย เบอร์นินี และยอดโดมขนาดใหญ่ซึ่งปัจจุบันเป็นสิ่งล้ำค่าคู่บ้านคู่เมืองของอิตาลี   ...ชม น้ำพุเทรวี่ จุดกำเนิดของเสียงเพลง ทรีคอยน์ออฟเดอร์ฟาวด์เท่น ที่โด่งดัง ชมความสวยงามของงานประติมากรรมหินอ่อนแบบบาร็อค ซึ่งเป็นเรื่องราวของเทพมหาสมุทร ตามตำนานกล่าวไว้ว่าหากใครได้มาถึงน้ำพุแห่งนี้แล้วโยนเหรียญอธิษฐานทิ้งไว้จะได้กลับมาเยือนกรุงโรมอีกครั้งหนึ่ง …อิสระเดินเล่นย่านบันไดสเปนแหล่งพักผ่อนของชาวอิตาลีซึ่งเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวหลากหลายเชื้อชาติ..ได้เวลาอันสมควร ..นำท่านเดินทางสู่สนามบิน เพื่อเดินทางกลับสู่ ประเทศไทย
20.50 น.     ออกเดินทางกลับสู่ ประเทศไทย โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK096 / EK372
                *** แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินดูไบ 05.30-09.30 ***

วันที่เก้า      กรุงเทพฯ
18.40 น.       (เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ สมุทรปราการ ด้วยความสวัสดี


ส่ง Email ให้เพื่อน

ระบบกดจองผ่าน web

** คลิกเลือกพีเรียดแล้วกดปุ่ม "จอง" ทางเราจะติดต่อกลับทันที
Dec 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
Jan 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Feb 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
Mar 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
Apr 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
May 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
Jun 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
Jul 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
Aug 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
Sep 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
Oct 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
Nov 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
 = วันที่ออกเดินทาง
ช่วงวันเดินทาง วัน ราคา จอง
26 พ.ย – 04 ธ.ค 2564 ศุกร์ - เสาร์ 69,999 -
21 – 29 ธ.ค 2564 อังคาร - พุธ 79,999
29 ธ.ค 2564 – 06 ม.ค 2565 พุธ - พฤหัส 79,999
25 ม.ค – 02 ก.พ 2565 อังคาร - พุธ 69,999
15 – 23 ก.พ 2565 อังคาร - พุธ 69,999
25 ก.พ – 05 มี.ค 2565 ศุกร์ - เสาร์ 69,999
11 – 19 มี.ค 2565 ศุกร์ - เสาร์ 69,999
22 – 30 มี.ค 2565 อังคาร - พุธ 69,999
29 มี.ค – 06 เม.ย 2565 อังคาร - พุธ 69,999
05 – 13 เม.ย 2565 อังคาร - พุธ 69,999
08 – 16 เม.ย 2565 ศุกร์ - เสาร์ 79,999
10 – 18 เม.ย 2565 อาทิตย์ - จันทร์ 79,999
29 เม.ย – 07 พ.ค 2565 ศุกร์ - เสาร์ 69,999
06 – 14 พ.ค 2565 ศุกร์ - เสาร์ 69,999
17 – 25 พ.ค 2565 อังคาร - พุธ 69,999
27 พ.ค – 04 มิ.ย 2565 ศุกร์ - เสาร์ 69,999
10 – 18 มิ.ย 2565 ศุกร์ - เสาร์ 69,999
21 – 29 มิ.ย 2565 อังคาร - พุธ 69,999
08 – 16 ก.ค 2565 ศุกร์ - เสาร์ 69,999
15 – 23 ก.ค 2565 ศุกร์ - เสาร์ 69,999
26 ก.ค – 03 ส.ค 2565 อังคาร - พุธ 69,999
09 – 17 ส.ค 2565 อังคาร - พุธ 69,999
19 – 27 ส.ค 2565 ศุกร์ - เสาร์ 69,999
30 ส.ค – 07 ก.ย 2565 อังคาร - พุธ 69,999
09 – 17 ก.ย 2565 ศุกร์ - เสาร์ 69,999
20 – 28 ก.ย 2565 อังคาร - พุธ 69,999
30 ก.ย – 08 ต.ค 2565 ศุกร์ - เสาร์ 69,999
11 – 19 ต.ค 2565 อังคาร - พุธ 79,999
18 – 26 ต.ค 2565 อังคาร - พุธ 79,999
21 – 29 ต.ค 2565 ศุกร์ - เสาร์ 79,999

ทัวร์ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี ฝรั่งเศส อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมฝรั่งเศส เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม เยอรมนี ราคาใกล้เคียงกัน