ทัวร์ ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ เนเธอร์แลนด์ เยอรมนี

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ เนเธอร์แลนด์ เยอรมนี ปารีส ลูเซิร์น โคโลญจน์ อัมสเตอร์ดัม พระราชวังแวร์ซายส์ พืชสวนโลกฟลอริเอด by Emirates 10 วัน 7 คืน
EURO43.1 : ฝรั่งเศส สวิสเซอร์แลนด์ เยอรมัน เนเธอร์แลนด์ BY EK

10 วัน 7 คืน

เที่ยวยุโรป นั่งรภไฟ TGV ขึ้นยอกเขา Titlis ชมงานเทศกาล Floriade Expo 2022 งานแสดงพืชสวนของเนเธอร์แลน์ที่อัลเมียร์ #รวมทิป #รวมวีซ่าแล้ว #เที่ยวเต็มไม่มีวันอิสระ #พัก4ดาว #พัก5ดาว

Day 1 : กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ)
Day 2 : กรุงเทพ - ปารีส (ฝรั่งเศส) - ชมเมือง
Day 3 : ปารีส - พระราชวังแวร์ซายส์ - ชมเมือง - ช้อปปิ้ง - ล่องเรือ
Day 4 : ปารีส - TGV - ดีจอง - ลูเซิร์น (สวิตเซอร์แลนด์)
Day 5 : ลูเซิรน์ - แองเกิลเบิร์ก - ยอดเขาทิตลิส - ลูเซิร์น
Day 6 : ลูเซิร์น - ไฮเดลเบิร์ก - โคโลญจน์ (เยอรมนี)
Day 7 : โคโลญจน์  - หมู่บ้านกีธูร์น - อัมสเตอร์ดัม (เนเธอร์แลนด์)
Day 8 : อัมสเตอร์ดัม - อัลเมียร์ งานดอกไม้พืชสวนโลกฟลอริเอด ปี 2022 ซึ่ง 10 จัด 1 ครั้ง – อัมสเตอร์ดัม หมู่บ้านกังหันลม
Day 9 : อัมสเตอร์ดัม - ดูไบ - ประเทศไทย
Day 10 : กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ)

----- อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม -----

Day 1 : กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ)
22.00 น.
พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ  ชั้น 4 อาคารผู้โดยสารขาออกเคาน์เตอร์ T สายการบินเอมิเรตส์ (EK) เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับพร้อมอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระและบัตรที่นั่งขึ้นเครื่อง

Day 2 : กรุงเทพ - ปารีส (ฝรั่งเศส) - ชมเมือง
01.45 น.
ออกเดินทางสู่ กรุงปารีส (PARIS) ประเทศฝรั่งเศส โดยเที่ยวบินที่  EK385/EK073                   
                      *.*.*. แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินดูไบ : 04.55-08.20 *.*.*.
13.30 น. (เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึง สนามบินกรุงปารีส (PARIS) ประเทศฝรั่งเศส หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว
บ่าย นำท่านชมความยิ่งใหญ่ของ ประตูชัย สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่จักรพรรดินโปเลียน ผ่านชมบริเวณลาน จัตุรัสคองคอร์ท สถานที่ซึ่งเคยเป็นลานประหารพระเจ้าหลุยส์ที่ 16 และพระนางมาเรียอังตัวเนต พระเจ้าหลุยส์ที่ 16 และพระนางมาเรียอังตัวเนต ...ชมจัตุรัสทรอคาเดโร  ชมและถ่ายภาพหอไอเฟิล ...
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พิเศษ เมนูหอยเอสคาโกร์
ที่พัก MERCURE PARIS หรือเทียบเท่า

Day 3 : ปารีส - พระราชวังแวร์ซายส์ - ชมเมือง - ช้อปปิ้ง - ล่องเรือ
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่าน เข้าชมพระราชวังแวร์ซายส์ (เข้าแบบ VIP มีไกด์พระราชวังบรรยาย) สัมผัสความยิ่งใหญ่อลังการของพระราชวังที่ได้รับการยกย่องว่าใหญ่โตมโหฬารและสวยงามที่สุดในโลก ซึ่งได้รับการตกแต่งไว้อย่างหรูหราวิจิตรบรรจง ชมความงดงามของห้องต่างๆ ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตกแต่งประดับประดาด้วยภาพเขียนต่างๆและเฟอร์นิเจอร์ชั้นดี อาทิเช่น ห้องอพอลโล, ห้องนโปเลียน, ห้องบรรทมของราชินี, ห้องโถงกระจกท้องพระโรง, ห้องสงคราม และห้องสันติภาพ ฯลฯ ซึ่งรวบรวมเรื่องราวและความเป็นมาในอดีตอันยิ่งใหญ่ของพระราชวังแห่งนี้
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่าน ถ่ายรูปด้านหน้ากับพิพิธภัณฑ์ลูฟว์ หรือ อดีตพระราชวังลูฟว์....อิสระช้อปปิ้งสินค้า DUTY ในราคาถูก อาทิเช่น น้ำหอม, ครีม, เครื่องสำอาง, กระเป๋า, นาฬิกา, เข็มขัด ฯลฯ
นำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือ เพื่อล่องเรือ ชมความสวยงาม ของสถานที่สำคัญคู่บ้านคู่เมืองริมสองฝั่งแม่น้ำแซน ผ่านชมความงดงามของโบราณสถานและอาคารเก่าแก่ สร้างขึ้นตามสไตล์ของศิลปะเรอเนสซองส์ ซึ่งได้รับการอนุรักษ์ดูแลเป็นอย่างดี ตลอดทางท่านจะได้ความประทับใจกับความสวยงามของทัศนียภาพที่ร่วมกันสรรสร้างให้นครปารีส ชื่อว่าเป็นนครที่มีความงดงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลก (ในกรณีที่น้ำในแม่น้ำแซนขึ้นสูงกว่าปกติหรือมีเหตุการณ์สุดวิสัย เช่น การนัดหยุดงาน เป็นต้น รายการล่องแม่น้ำแซนอาจจะไม่สามารถดำเนินการได้)
...อิสระช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมที่มีชื่อเสียง ณ ห้างแกลอรี่ลาฟาแยส อาทิเช่น หลุยส์, พราด้า, กุชชี่, ชาแนล, เฟนดิก, นาฬิกา, น้ำหอม, เครื่องสำอาง ฯลฯ ให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าในราคาถูก อาทิเช่น น้ำหอม, ครีม, เครื่องสำอาง, กระเป๋า, นาฬิกา, เข็มขัด ฯลฯ
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง
ที่พัก MERCURE PARIS หรือเทียบเท่า

Day 4 : ปารีส - TGV - ดีจอง - ลูเซิร์น (สวิตเซอร์แลนด์)
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำท่านเดินทางข้ามพรมแดนสู่ประเทศฝรั่งเศสมุ่งหน้าสู่ เมืองดีจอง (DIJON) ประเทศฝรั่งเศส (314 กม.) เมืองหลวงแห่งแคว้นเบอร์กันดี  *.*.*. โดยรถไฟด่วน TGV *.*.*.
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย จากนั้นออกเดินทางสู่ เมืองลูเซิร์น (Lucerne) (352 กม.) เมืองตากอากาศของประเทศสวิสเซอร์แลนด์
ค่ำ รับปะทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
ที่พัก Lucerne HOTEL หรือเทียบเท่า

Day 5 : ลูเซิรน์ - แองเกิลเบิร์ก - ยอดเขาทิตลิส - ลูเซิร์น
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองแองเกิลเบิร์ก (ENGELBERG) (37 กม.) นำท่านนั่งกระเช้าเพื่อเดินทางขึ้นสู่ ยอดเขาทิตลิส (Mount Titlis) ยอดเขาที่มีความสูง จากระดับน้ำทะเลถึง 3,020 เมตร ..อิสระให้ท่านได้เล่นหิมะ  บนยอดเขา ไกลสุดหูสุดตา ...
เที่ยง รับปะทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บนยอดเขา
บ่าย นำท่านลงสู่ยอดเขาเพื่อเดินทางกลับสู่ เมืองลูเซิร์น (Lucerne)...นำท่านถ่ายรูปกับอนุสาวรีย์สิงโตหินสัญญาลักษณ์ของทหารสวิส และถ่ายรูปกับสะพานไม้โบราณคาเปลและทะเลสาบลูเซิร์น
ให้ท่านได้อิสระกับการเลือกซื้อสินค้าสวิสฯอาทิเช่น นาฬิกาแบรนด์เนมชื่อดังมีดพับ, ช็อคโกแลตฯลฯและเดินเล่นถ่ายภาพกับบรรยากาศอันโรแมนติก
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พิเศษเมนูฟองดูร์ 
ที่พัก Lucerne HOTEL หรือเทียบเท่า

Day 6 : ลูเซิร์น - ไฮเดลเบิร์ก - โคโลญจน์ (เยอรมนี)
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองไฮเดลเบิร์ก (HELDELBERG) (337 กม.) เมืองที่สุดแสนโรแมนติก ตั้งอยู่ในรัฐบาเดน-เวิร์ทเทมแบร์ก บริเวณฝั่งแม่น้ำเน็กคาร์ ซึ่งเป็นรัฐทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศเยอรมนี โดยที่เมืองหลวงของรัฐนี้คือเมืองสตุ๊ดการ์ท เมืองไฮเดลเบิร์กมีความน่าสนใจมากทั้งประวัติศาสตร์ของเมือง อีกทั้งยังเป็นเมืองมรดกโลก ซึ่งในอดีตเมืองแห่งนี้เคยเป้นศูนย์กลางการศึกษาที่สําคัญของเยอรมัน เป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยไฮเดลเบิร์ก ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของเยอรมัน ด้วยความสวยงามของเมืองนี้ทำให้มีนักท่องเที่ยวนับล้านคนในแต่ละปีต้องมาเยือนเมืองแห่งนี้….
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  *พิเศษเมนูขาหมูเยอรมัน*
บ่าย นำท่าน ชม (ภายนอก) ปราสาทไฮเดลเบิร์ก ซึ่งสร้างอยู่บนเชิวเขาเหนือแม่น้ำเน็กคาร์ สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ของเมืองได้โดยรอบ ตัวปราสาทสร้างด้วยหินทราบสีแดงซึ่งมีอายุกว่า 900 ปี…
ออกเดินทางสู่ เมืองโคโลญจน์ (KOLN) (250 กม.) เมืองที่เคยถูกทำลายอย่างราบคาบตอนสงครามโลกครั้งที่ 2 .... นำท่าน ชมมหาวิหารแห่ง โคโลญจน์  (มรดกโลก) (Unesco World Heritage 1996) สัญลักษณ์แห่งเมืองโคโลญจน์ เป็นมหาวิหารสไตล์โกธิกดังเดิมขนานแท้ ที่มีความสูงถึง 157.38 เมตรสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1248 ใช้เวลาสร้างยาวนานมาราธอน 632 ปี  จากนั้นท่านสามารถเดินเที่ยวชมเขตเมืองเก่าโคโลญจน์ พร้อมช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง, ของที่ระลึก น้ำหอมโคโลญจน์4711 ตลอดจนสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังนานาชนิดบนถนน Walking Street รอบมหาวิหาร
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก KOLN HOTEL หรือเทียบเท่า

Day 7 : โคโลญจน์  - หมู่บ้านกีธูร์น - อัมสเตอร์ดัม (เนเธอร์แลนด์)
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านกีธูร์น (GIETHOORN VILLAGE) (257 กม.) เยือนเวนิสแห่งเนเธอร์แลนด์ หมู่บ้านเล็กๆน่ารักที่ไม่มีถนนแม้แต่สายเดียวในหมู่บ้าน เป็นหมู่บ้าน UNSEEN ในเนเธอร์แลนด์
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย จากนั้นเดินทางสู่ กรุงอัมสเตอร์ดัม (AMSTERDAM) (117 กม.) เมืองหลวงของประเทศเนเธอร์แลนด์ ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำอัมสเทล (AMSTEL) เริ่มก่อตั้งประมาณคริสต์ศตวรรษที่ 12 ปัจจุบันเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของเนเธอร์แลนด์ มีประชากรประมาณ 1.5 ล้านคน เป็นเมืองศูนย์กลางทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญแห่งหนึ่งของทวีปยุโรป โดยเฉพาะช่วงคริสต์ศตวรรษที่17 ซึ่งเป็นช่วงยุคทองของเนเธอร์แลนด์
จากนั้น อิสระช้อปปิ้งที่ ดามสแควร์ ชมเมืองอัมสเตอร์ดัมประกอบไปด้วย จตุรัสดัมสแควร์ (DAM SQUARE) อนุสาวรีย์แห่งเสรีภาพ (NATIONAL MONUMENT)..อิสระให้ท่านถ่ายรูปตามอัธยาศัย
ค่ำ *.*.*. อิสระอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย *.*.*. เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง
ที่พัก AMSTERDAM HOTEL หรือเทียบเท่า

Day 8 : อัมสเตอร์ดัม - อัลเมียร์ งานดอกไม้พืชสวนโลกฟลอริเอด ปี 2022 ซึ่ง 10 จัด 1 ครั้ง – อัมสเตอร์ดัม หมู่บ้านกังหันลม
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำท่านเข้าชม งานดอกไม้พืชสวนโลกฟลอริเอด ปี 2022 ซึ่ง 10 ปี จัด 1 ครั้ง และปีนี้ก็ได้มาบรรจบอีกครั้ง งาน Floriade Expo 2022 International Horticultural Expo จัดขึ้นเป็นเวลาหกเดือน เป็นสวนที่จะเพลิดเพลินไปกับดอกไม้ พืช ผักและผลไม้ มีการนำเสนอที่สร้างแรงบันดาลใจในประเทศต่าง ๆ กว่า 40 รายการ เรือนกระจกอันงดงามตระการตา กระเช้าลอยฟ้าเหนือสวนสาธารณะ ศาลานวัตกรรม และศิลปะและวัฒนธรรมที่มีชีวิตชีวา
เที่ยง อิสระอาหารเที่ยง ภายในงาน
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านกังหันลม (ZAANSE SCHANS) หมู่บ้านอนุรักษ์วัฒนธรรมเก่าแก่และวิถีชีวิตของชาวเนเธอร์แลนด์สมัยก่อนที่มีกลิ่นอายหรือสัญลักษณ์ของความเป็นเนเธอร์แลนด์ไว้ได้อย่างครบถ้วน อดีตในหมู่บ้านนี้มีกังหันลมกว่า 800 ตัว ... ยังมีโรงสาธิตวิธีการทำชีส และทำรองเท้าไม้ให้ท่านได้เข้าชม อิสระให้ท่านเที่ยวชมหมู่บ้านน่ารักแห่งนี้….
จากนั้นนำท่าน ล่องเรือกระจกชมกรุงอัมสเตอร์ดัม ซึ่งตลอดเวลาหลายร้อยปีที่ผ่านมาคลองเป็นเส้นทางคมนาคมที่สำคัญที่สุดของเมืองนี้ และอัมสเตอร์ดัมก็มีคลองจำนวนมากที่สุดในโลกด้วยและมีสะพานข้ามคลอง 600 สะพาน สถานที่สำคัญน่าชมที่สุดของอัมสเตอร์ดัมเกือบทั้งหมดจะอยู่ริมคลองรวมทั้งคฤหาสน์บ้านช่องของคหบดีเก่าแก่ด้วย แม้กระทั่งตลาดดอกไม้สดของเมืองหลวงแห่งนี้ก็ยังอยู่ริมคลอง
จากนั้นนำท่าน แวะชมโรงงานเจียรนัยเพชรและอัญมณี ซึ่งเป็นงานฝีมือลือชื่อของเนเธอร์แลนด์มานานพร้อมกันนั้นท่านจะมีโอกาสเลือกซื้อเพชรเม็ดงามในราคาเป็นกันเองจากโรงงานอีกด้วย
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก AMSTREDAM HOTEL หรือเทียบเท่า

Day 9 : อัมสเตอร์ดัม - ดูไบ - ประเทศไทย
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
..นำท่านเดินทางสู่สนามบิน เพื่อเดินทางกลับสู่ ประเทศไทย
15.20 น. ออกเดินทางกลับสู่ ประเทศไทย โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK148/EK384
                    *.*.*. แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินดูไบ 23.59-03.05 *.*.*.

Day 10 : กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ)
12.05 น.
(เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ สมุทรปราการ ด้วยความสวัสดีระบบกดจองผ่าน web

** คลิกเลือกพีเรียดแล้วกดปุ่ม "จอง" ทางเราจะติดต่อกลับทันที
Jul 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
Aug 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
Sep 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
Oct 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Nov 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Dec 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jan 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Feb 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Mar 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Apr 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
May 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jun 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
 = วันที่ออกเดินทาง
ช่วงวันเดินทาง วัน ราคา จอง
22 เม.ย – 01 พ.ค 2565 ศุกร์ - อาทิตย์ 78,900 -
29 เม.ย – 08 พ.ค 2565 ศุกร์ - อาทิตย์ 78,900 -
06 – 15 พ.ค 2565 ศุกร์ - อาทิตย์ 84,900 -
13 – 22 พ.ค 2565 ศุกร์ - อาทิตย์ 84,900 -
20 – 29 พ.ค 2565 ศุกร์ - อาทิตย์ 84,900 -
27 พ.ค – 05 มิ.ย 2565 ศุกร์ - อาทิตย์ 84,900 -
03 – 12 มิ.ย 2565 ศุกร์ - อาทิตย์ 84,900 -
10 – 19 มิ.ย 2565 ศุกร์ - อาทิตย์ 84,900 -
17 – 26 มิ.ย 2565 ศุกร์ - อาทิตย์ 84,900 -
24 มิ.ย – 03 ก.ค 2565 ศุกร์ - อาทิตย์ 84,900 -
01 – 10 ก.ค 2565 ศุกร์ - อาทิตย์ 84,900
08 – 17 ก.ค 2565 ศุกร์ - อาทิตย์ 84,900
15 – 24 ก.ค 2565 ศุกร์ - อาทิตย์ 84,900
22 – 31 ก.ค 2565 ศุกร์ - อาทิตย์ 84,900
29 ก.ค – 07 ส.ค 2565 ศุกร์ - อาทิตย์ 84,900
05 – 14 ส.ค 2565 ศุกร์ - อาทิตย์ 84,900
12 – 21 ส.ค 2565 ศุกร์ - อาทิตย์ 84,900
19 – 28 ส.ค 2565 ศุกร์ - อาทิตย์ 84,900
26 ส.ค – 04 ก.ย 2565 ศุกร์ - อาทิตย์ 84,900
02 – 11 ก.ย 2565 ศุกร์ - อาทิตย์ 84,900
16 – 25 ก.ย 2565 ศุกร์ - อาทิตย์ 84,900
23 ก.ย – 02 ต.ค 2565 ศุกร์ - อาทิตย์ 84,900
30 ก.ย – 09 ต.ค 2565 ศุกร์ - อาทิตย์ 84,900

ทัวร์ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ เนเธอร์แลนด์ เยอรมนี ปารีส อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ ออสเตรีย เยอรมนี ราคาใกล้เคียงกัน