ทัวร์ อังกฤษ

 

สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์อังกฤษ เวลส์ สก๊อตแลนด์ by Emirates 11 วัน 9 คืน
EURO19 : อังกฤษ เวลส์ สก๊อตแลนด์ BY EK

11 วัน 9 คืน

เที่ยวอังกฤษ ลอนดอน สโตนเฮ้นจ์ บาธส์ คาร์ดีฟ สแตรทฟอร์ด อัพพอนเอวอน แมนเชสเตอร์ เอดินเบรอะ ปราสาทเอดินเบรอะ เลคแลนด์ ล่องเรือ วินเดอร์เมียร์ ยอร์ค

Day 1 :
22.00 น.      คณะผู้เดินทางพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินเอมิเรตส์ (EK) เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อรับพร้อมอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระและบัตรที่นั่งขึ้นเครื่อง

Day 2 :
01.15 น.      ออกเดินทางสู่ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ โดยเที่ยวบิน EK385 / EK001
*.*.*. แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินดูไบ 0445-0745  
12.25 น.      (เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึง ท่าอากาศยานประเทศอังกฤษ  ....หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว
นำท่านนั่งรถชม เมืองลอนดอน  ชมจัตุรัสทราพัลการ์, มหาวิหารเวสท์มินสเตอร์ และโบสถ์เซ็นปอลที่งดงาม  อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย.....
ค่ำ             รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร *.*.*. พิเศษเมนูเป็ดโฟร์ซีซั่น *.*.*.
ที่พัก          HOLIDAY INN HOTEL หรือเทียบเท่า

Day 3 :
เช้า            รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสัมผัสหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ของโลก กลุ่มหินสโตนเฮนจ์ ชมกลุ่มหินที่มีลักษณะรูปทรงการจัดวางที่แปลกและไม่ทราบวัตถุประสงค์ที่แน่ชัดในยุค 3,500-4,000 ปีมาแล้ว ท่านจะทึ่งกับความสามารถของมนุษย์ที่ได้นำก้อนหินขนาดใหญ่น้ำหนักบางก้อนถึง 45 ตัน  มาวางเรียงกันเป็นวงกลมได้อย่างน่ามหัศจรรย์  (ราคารวมค่ารถเข้าท้องถิ่นนั่งเข้าไปใกล้ๆหินแล้ว)
เที่ยง          รับประทานอาหารกลางวัน ณ  ภัตตาคาร
บ่าย           นำท่านเดินทางสู่ เมืองบาธส์ (BATH) เมืองเก่าแก่ที่มีความสำคัญ และรุ่งเรืองตั้งแต่ยุคโรมัน เป็นสถานที่อาบน้ำของชาวโรมัน เนื่องจากเป็นเมืองแห่งน้ำพุร้อน ชมเมืองที่สวยงาม และย่านการค้า
นำท่านเดินทางข้ามพรมแดนเข้ายังแคว้นเวลล์สู่ เมืองคาร์ดิฟ (CARDIFF) เมืองหลวงของประเทศเวลส์ และยังเป็นเมืองท่าสำคัญริมทะเลไอริช เมืองที่ยิ่งใหญ่และสวยงาม ถูกสร้างขึ้นโดยฝีมือชาวโรมันสมัยเรืองอำนาจ
ค่ำ             รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก          HOLIDAY INN HOTEL หรือเทียบเท่า

Day 4 :
เช้า            รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านชมกรุงคาร์ดีฟ ผ่านชมสถานที่สำคัญต่างๆ เช่น ปราสาทคาดีฟ อาคารรัฐสภา ถ่ายรูปภายนอกของตัวปราสาทคาร์ดีฟ
จากนั้นเดินทางสู่ เมืองสแตรทฟอร์ด (STRATFORD UPON AVON) เมืองเล็กๆ แต่งดงามริมฝั่งแม่น้ำเอวอน ....
นำท่าน ชมบ้านเกิดของกวีเอกเชคสเปียร์ (ไม่รวมค่าเข้าชมถ้ามี) ซึ่งเป็นที่รวบรวมชีวประวัติ และผลงานทั้งหมดของเชคสเปียร์ และตัวบ้านยังคงเอกลัษณ์ของรูบแบบเฉพาะของเมืองสตราทฟอร์ดภายในเมืองอบอวลไปด้วยบรรยากาศแห่งละครและวรรณกรรมที่ควรค่าแก่การมาเยี่ยมชมยิ่งนัก
เที่ยง          รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย           นำท่านเดินทางสู่ เมืองแมนเชสเตอร์ (MANCHESTER) เมืองอุตสาหกรรมอีกเมืองหนึ่ง ....
ค่ำ             รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก          HOLIDAY INN EXPRESS LEIGH HOTEL หรือเทียบเท่า

Day 5 :
เช้า            รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
                 นำท่านชมสนามฟุตบอล โอลด์ เทรฟฟอร์ด (ไม่รวมค่าเข้าสนามฟุตบอล) อันเป็นที่ตั้งของสโมสร แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ที่มีชื่อเสียง เชิญท่านเลือกซื้อสินค้าของที่ระลึก *.*.*. ในช่วงก่อนที่จะมีการแข่งขัน 1 วัน และวันแข่งขันจะไม่อนุญาตให้เข้าชมและปรับปรุงหรืออื่นๆ *.*.*.  จากนั้นนำท่านชมย่านเมืองเก่าของแมนเชสเตอร์
นำท่านไปยังบริเวณที่เรียกว่า เลคแลนด์ ที่สวยงาม ด้วยทะเลสาบ ระหว่างเส้นทางจะผ่านบ้านชนบทของอังกฤษที่น่ารัก
เที่ยง          รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย            นำท่านล่องเรือพร้อมชมเมืองวินเดอร์เมียร์ และวิวทิวทัศน์ของสองฝั่งที่ตั้งอยู่ริมทะเลสาบ และเป็นบ้านเกิดของปีเตอร์                                                แรบบิทตัวการ์ตูนที่มีชื่อเสียงของอังกฤษ ได้เวลานำท่านเดินทางสู่ เมืองกลาสโกว์ (Glasgow)
ค่ำ             รับประทานอาหารค่ำ  ณ ภัตตาคาร
ที่พัก          MERCURE HOTEL หรือเทียบเท่า

Day 6 :
เช้า            รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
                 นำท่านชมย่านเมืองเก่ากลาสโกว์ ถ่ายรูปเก็บความสวยงามไว้เป็นที่ระลึก...
                 ออกเดินทางสู่ เมืองเอดินเบรอะ (EDINBURGH))เมืองหลวงของสก็อตแลนด์ ที่ได้รับสมญานามว่า เอเธนส์ของซีกโลกเหนือ จะเห็นได้จากอารยธรรมและสถาปัตยกรรมต่างๆ ที่ยังคงไว้ในรูปแบบดั้งเดิมให้ทุกท่านได้ชื่นชมถึงความอนุรักษ์นิยมของชาวสก็อตแลนด์ นำท่าน ชม The Royal Mile ถนนที่มีความเก่าแก่ที่สุดในเอดินบะระ มีความยาว และใหญ่ที่สุดในโลก ท่านสามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ๆที่น่าสนใจได้จากถนนสายประวัติศาสตร์แห่งนี้ได้อีกด้วย นอกจากนี้ถนนสายนี้ก็อยู่ไม่ไกลจากปราสาทเอดินบะระ จึงทำให้การเดินทางไปยังปราสาทมีความสะดวกมาก
เที่ยง          รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร
บ่าย           นำท่านเข้าชมความยิ่งใหญ่และงดงามของปราสาทเอดินเบรอะ ที่ตั้งอยู่บนเนินเขาอย่างโดดเด่น ...นำท่านชมทิวทัศน์ที่สวยงามของเมืองจากป้อมปราการบนปราสาท 
ค่ำ             รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก          MERCURE LIVINGSTON HOTEL หรือเทียบเท่า

Day 7 :
เช้า            รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
                 ออกเดินทางสู่ เมืองยอร์ค (YORK) เพลิดเพลินกับทิวทัศน์อันงดงามของเขตอุทยานแห่งชาติ นอร์ธ ทัมเบอร์แลนด์ ...นำท่านชมเมืองยอร์ค เมืองการพาณิชย์ที่อยู่ในยอร์คเชียร์ แคว้นที่เก่าแก่ทางประวัติศาสตร์ของอังกฤษ
เที่ยง          รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่าน ชมยอร์คมินสเตอร์ โบสถ์โกธิคที่ใหญ่ที่สุดของอังกฤษ อายุกว่า 800 ปี ชมเมืองที่เก่าแกสวยงามด้วยสถาปัตยกรรมโบราณ
ค่ำ             รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก          THE MAJESTIC HOTEL HARROGATE  หรือเทียบเท่า

Day 8 :
เช้า            รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
                 นำท่านแวะช้อปปิ้งที่ BICESTER OUTLET เอ้าท์เลทที่ รวมแบรนด์เนมกว่าร้อย  แบรนด์ราคาถูกกว่าปกติ 60-70 % อยู่ที่นี่
เที่ยง          อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัยเพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง
บ่าย            จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองอ๊อกฟอร์ด (OXFORD) เมืองแห่งมหาวิทยาลัย .....ถ่ายรูปกับตัวอาคารของ ไคร้ชเชิร์ทคอลเล็ท
นำท่านเดินทางต่อสู่ กรุงลอนดอน (LONDON)
ค่ำ             รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตตาคาร  พิเศษ  Burger & Lobster 
ที่พัก          HOLIDAY INN HOTEL หรือเทียบเท่า

Day 9 :
เช้า            รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านชมกรุงลอนดอน ที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน ...ชมทัศนียภาพที่สวยงามของริมฝั่ง แม่น้ำเทมส์ ถ่ายรูปกับ หอนาฬิกาบิ๊กเบ็น อันเป็นสัญญลักษณ์ของกรุงลอนดอน เกรทสตาร์ ออฟอัฟริกา มงกุฎอิมพีเรียลคราวน์  ชมพระราชวังบั๊กกิ้งแฮม (ชมด้านหน้า) ที่ประทับของพระราชินีที่มีกองมหาดเล็กรักษาพระองค์ผลัดเปลี่ยนเวรยามอย่างเป็นระเบียบสวยงาม  ชมหอคอยแห่งลอนดอน (TOWER OF LONDON)  (ชมด้านหน้า) ที่เก่าแก่และเป็นคลังเก็บสมบัติของพระราชวงศ์อังกฤษ
เที่ยง          รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร
บ่าย            อิสระให้ท่านช้อปปิ้ง สินค้า ณ ห้างสรรพสินค้าชั้นนำของกรุงลอนดอน  อาทิ ห้างแฮร์รอด ห้างเก่าแก่ของกรุงลอนดอน ร้าน BURBERRYS ร้าน Debenhams ร้าน Fortnum & Masons จัดได้ว่าเป็นร้านที่ “ผู้ดี” มากที่สุดร้านหนึ่งในอังกฤษ มาร์คแอนสเปนเซอร์ เน็กช์ เสื้อโค้ต เสื้อกันฝน ถุงมือ เสื้อกันหนาว สูท และเสื้อผ้าหน้าร้อน (ของอังกฤษ) รวมถึงเสื้อผ้าเด็ก นอกจากนี้ยังมี ชา กาแฟ รวมถึงอาหารบรรจุขวดแก้ว และเครื่องกระป๋องต่างๆ มากมายหลากหลายให้ท่านได้เลือกสรร
อิสระอาหารค่ำ เพื่อให้ท่านได้ช้อปปิ้งกันอย่างเต็มที่
ค่ำ            อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย       
ที่พัก        HOLIDAY INN HOTEL หรือเทียบเท่า

Day 10 :
เช้า            รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
อิสระตามอัธบาศัย ...จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามบิน เพื่อเดินทางกลับสู่ประเทศไทย
14.20 น.      ออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยเที่ยวบินที่ EK002/ EK384

Day 11 :
*.*.*. แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินดูไบ 0020-0250 *.*.*.
12.15 น.      (เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพระบบกดจองผ่าน web

** คลิกเลือกพีเรียดแล้วกดปุ่ม "จอง" ทางเราจะติดต่อกลับทันที
May 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
Jun 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
Jul 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
Aug 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
Sep 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
Oct 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
Nov 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
Dec 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
Jan 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Feb 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Mar 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Apr 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
 = วันที่ออกเดินทาง
ช่วงวันเดินทาง วัน ราคา จอง
23 เม.ย – 03 พ.ค 2565 เสาร์ - อังคาร 94,900 -
30 เม.ย – 10 พ.ค 2565 เสาร์ - อังคาร 94,900 -
07 – 17 พ.ค 2565 เสาร์ - อังคาร 94,900 -
21 – 31 พ.ค 2565 เสาร์ - อังคาร 94,900
28 พ.ค – 07 มิ.ย 2565 เสาร์ - อังคาร 94,900
04 – 14 มิ.ย 2565 เสาร์ - อังคาร 94,900
18 – 28 มิ.ย 2565 เสาร์ - อังคาร 94,900
25 มิ.ย – 05 ก.ค 2565 เสาร์ - อังคาร 94,900
02 – 12 ก.ค 2565 เสาร์ - อังคาร 94,900
16 – 26 ก.ค 2565 เสาร์ - อังคาร 94,900
30 ก.ค – 09 ส.ค 2565 เสาร์ - อังคาร 94,900
06 – 16 ส.ค 2565 เสาร์ - อังคาร 94,900
13 – 23 ส.ค 2565 เสาร์ - อังคาร 94,900
27 ส.ค – 06 ก.ย 2565 เสาร์ - อังคาร 94,900
03 – 13 ก.ย 2565 เสาร์ - อังคาร 94,900
17 – 27 ก.ย 2565 เสาร์ - อังคาร 94,900
24 ก.ย – 04 ต.ค 2565 เสาร์ - อังคาร 94,900
01 – 11 ต.ค 2565 เสาร์ - อังคาร 94,900
08 – 18 ต.ค 2565 เสาร์ - อังคาร 94,900
15 – 25 ต.ค 2565 เสาร์ - อังคาร 94,900
22 ต.ค – 01 พ.ย 2565 เสาร์ - อังคาร 94,900
29 ต.ค – 08 พ.ย 2565 เสาร์ - อังคาร 94,900
05 – 15 พ.ย 2565 เสาร์ - อังคาร 94,900
19 – 29 พ.ย 2565 เสาร์ - อังคาร 94,900
26 พ.ย – 06 ธ.ค 2565 เสาร์ - อังคาร 94,900
03 – 13 ธ.ค 2565 เสาร์ - อังคาร 94,900
10 – 20 ธ.ค 2565 เสาร์ - อังคาร 94,900
24 ธ.ค 2565 – 03 ม.ค 2566 เสาร์ - อังคาร 104,900
29 ธ.ค 2565 – 08 ม.ค 2566 พฤหัส - อาทิตย์ 104,900

ทัวร์อังกฤษ เวลส์ อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมอังกฤษ ราคาใกล้เคียงกัน