ทัวร์ ในประเทศ


รหัสโปรแกรม : 21970
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ในประเทศ เชียงใหม่ เชียงราย น่าน ดอยอินทนนท์ แม่กำปอง by Nok Air, Thai Smile Airways 6 วัน 5 คืน
WWE0206POM : เชียงใหม่ - เชียงราย - พะเยา - น่าน

6 วัน 5 คืน

- มัคคุเทศก์และทีมงานผู้ชำนาญเส้นทางและบริการดี เป็นกันเอง สนุกสนาน มีความรู้ - ที่พักระดับมาตรฐาน 4 คืน - รถตู้ ปรับอากาศ VIP สำหรับคณะท่าน - อาหารแบบเซ็ทเมนูจากร้านที่เราคัดเลือกให้ สะอาด สด อร่อย คุณภาพดีเยี่ยม

     Day 1 : กรุงเทพ – เชียงใหม่ – อุทยานแห่งชาติแม่วาง – ผาช่อ – ดอยอินทนนท์ - พระธาตุจอมทอง – เชียงใหม่   

     05.00 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4 เคาร์เตอร์สายการบินไทยสมายล์ (เคาเตอร์ C ) พร้อมเจ้าหน้าที่คอยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรที่นั่งบนเครื่อง   
     07.25 น. ออกเดินทางสู่จ.เชียงใหม่ โดยสายการบินไทยสมายล์ เที่ยวบินที่ WE 102
     08.45 น. เดินทางถึงสนามบิน จ.เชียงใหม่ นำท่านออกเดินทางสู่ “อุทยานแห่งชาติแม่วาง” ชม ‘ผาช่อ’ หรือ ‘นครเพตราเมืองไทย’ ประติมากรรมธรรมชาติอันน่าทึ่ง เป็นปรากฏการณ์ตามธรรมชาติที่เกิดจากการกัดเซาะของ ลมฝนจนทำให้แผ่นดินที่เชื่อกันว่าเมื่อหลายร้อยปี หรือพันปีก่อนผ่านกลายเวลาและถูกกัดเซาะจนกลายเป็นหน้าผาและเสาดินที่มีรูปร่างแปลกตา
     เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น
     บ่าย  จากนั้นเดินทางขึ้นสู่ “ดอยอินทนนท์” ยอดเขาที่สูงที่สุดในประเทศไทย (2,565 ม.) นำท่านสู่ “กิ่วแม่ปาน” เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ อุดมไปด้วยเสนห์แห่งป่าดิบเขาระดับสูง เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติระยะสั้น มีเส้นทางเดินเป็นวงรอบระยะทาง 3.2 กิโลเมตร ที่ความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 2,400 เมตร เป็นจุดชมวิวที่สวยงามอีกจุดหนึ่งของดอยอินทนนท์ จากนั้นเดินทางสู่ ‘พระมหาธาตุเจดีย์นภเมทนีดล’ และ ‘พระมหาธาตุเจดีย์นภพลภูมิสิริ’ ซึ่งกองทัพอากาศสร้างขึ้นน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ตั้งอยู่บนยอดเขาสง่างามท่ามกลางแมกไม้และขุนเขาที่สูงเสียดฟ้านี้ได้อย่างหมดจดงดงามยิ่ง  จากนั้นชม ‘น้ำตกแม่ยะ’ น้ำตกขนาดใหญ่ที่สวยและสูงที่สุดในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ และยังเป็นน้ำตกซึ่งมีความสวยที่สุดเป็นอันดับต้นๆ แห่งหนึ่งของเมืองไทย ด้วยความสูงประมาณ 260 เมตร และมีชั้นลดหลั่นกันลงมาถึงประมาณ 30 ชั้น จากนั้นเดินทางสู่ ‘วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร’ (พระธาตุประจำปีชวด) สักการะพระบรมธาตุเจดีย์ ซึ่งตั้งอยู่บนยอดดอยจอมทองอันเป็นที่ประดิษฐานพระบรมธาตุส่วนพระเศียรเบื้องขวา ปัจจุบันถูกบรรจุไว้ในพระโกศ 5 ชั้น ซึ่งตั้งอยู่ภายในพระวิหารจตุรมุข
     ค่ำ  บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ร้านอาหารท้องถิ่น // หลังอาหาร อิสระให้ท่านอิสระตามอัธยาศัย...
     ที่พัก  Novotel Chiangmai Nimman Journeyhub หรือที่พักระดับใกล้เคียง

      Day 2 : เชียงใหม่ – บ้านแม่กำปอง – แม่ขะจาน – ดอยวาวี – เชียงราย

     เช้า  บริการอาหารมื้อเช้า ณ ร้านอาหารท้องถิ่น   
     นำท่านเดินทางสู่  ‘บ้านแม่กำปอง’ หมู่บ้านเล็กๆ ในหุบเขาที่ชาวบ้านใช้ชีวิตอยู่กันอย่างเรียบง่าย ในกิ่งอำเภอแม่ออน ด้วยภูมิประเทศเป็นที่ดอนและระดับความสูงถึง 1,300 เมตรจากระดับน้ำทะเล ทำให้ที่นี่มีอากาศเย็นและชื้นตลอดทั้งปี และ ‘น้ำตกแม่กำปอง’ ใหลผ่านกลางหมู่บ้านสร้างความชุ่มชื้นแก่ชาวบ้านตลอดทั้งปี ยังมี ‘วัดแม่กำปอง’ ที่มีวิหารเป็นไม้ทั้งหลัง หน้าจั่วหลังคาวัดแกะสลักจากไม้สัก เป็นลวดลายแบบล้านนา และยังมีพระอุโบสถที่ตั้งอยู่กลางลำธาร สวยงามท่ามกลางธรรมชาติที่เขียวขจี บ้านแม่กำปองเป็นหมู่บ้านที่ทำเมี่ยง กาแฟ และชา เป็นอาชีพหลัก โดยเฉพาะชาที่ชาวบ้านเอาใบมาทำเป็นผลิตภัณฑ์พื้นบ้านอย่างหมอนใบชาสำหรับจำหน่ายให้นักท่องเที่ยว อิสระให้ท่านเดินเล่นชมน้ำตก หรือสัมผัสวิถีชีวิตชาวแม่กำปองหรือชิมกาแฟชมบรรยากาศของธรรมชาติอันงดงามตามอัธยาศัย เดินทางสู่ ‘น้ำพุร้อนแม่ขะจาน’ บ่อน้ำพุร้อนธรรมชาติที่สวยที่สุดในไทย (58 กม.) ภายในมีบ่อน้ำร้อนธรรมชาติ ที่มีอุณหภูมิสูงถึง 90 องศาเซียลเซียส รวมถึง ร้านอาหาร ร้านกาแฟ ร้านจำหน่ายสินค้า OTOP เครื่องประดับ ไม้แกะสลัก และของที่ระลึกมากมาย
     เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น
     บ่าย  เดินทางสู่ ‘ดอยวาวี’ ชุมชนชาวจีนฮ่อหรือจีนยูนนานมาอาศัยอยู่ ยุคเดียวกับกองพล 93 ดอยแม่สลอง ที่มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ชวนให้หลงใหล และมีเสน่ห์แห่ง 'ชา' ที่ชาวบ้านบนดอยวาวี ปลูกกันเป็นอาชีพหลัก  นอกจากนี้ยังมีชนเผ่าอาศัยอยู่ถึง 13 ชนเผ่า อาทิ อาข่า มูเซอ ลีซอ เย้า กะเหรี่ยง เป็นต้น ดอยแห่งนี้มีวัฒนธรรมและประเพณี การแต่งกาย บ้านเรือนท่ามกลางขุนเขาและธรรมชาติที่โอบล้อมอย่างสวยงาม สมควรแก่เวลาเดินทางเข้าสู่ จ.เชียงราย
     ค่ำ  บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ร้านอาหารท้องถิ่น // หลังอาหาร อิสระให้ท่านอิสระตามอัธยาศัย...
     ที่พัก  Nak Nakara Hotel หรือที่พักระดับใกล้เคียง

      Day 3 : ดอยตุง– สวนแม่ฟ้าหลวง– วัดร่องเสือเต้น – วัดห้วยปลากั้ง

     เช้า  บริการอาหารมื้อเช้า ณ โรงแรมที่พัก  
     นำท่านออกเดินทางสู่  “ดอยตุง” ให้ท่านได้ชม “สวนแม่ฟ้าหลวง” ดอยตุงมีทิวทัศน์สวยงามและยังมีสวนดอกไม้เมืองหนาว ในหุบเขา สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2535 เดิมมีพื้นที่ 12 ไร่ มีการปลูกดอกไม้หมุนเวียนสลับ ให้ออกดอกไม่ ซ้ำกัน ตลอดสามฤดู ล้อมรอบประติมากรรมชื่อ “ความต่อเนื่อง” เป็นรูปเด็กยืนต่อตัวที่กลางสวน นอกจากนี้ ยังจัดแต่งสวนหิน ซึ่งประดับด้วย หินภูเขากลมเกลี้ยงขนาดใหญ่ สวนน้ำอุดมด้วยไม้น้ำพันธุ์ต่างๆ บัว และสวนปาล์มที่รวบ รวมปาล์มไว้มากมายในพื้นที่ 13 ไร่ สวนแม่ฟ้าหลวงจึงมีพื้นที่ทั้งสิ้น 25 ไร่ จากนั้น นำท่านนมัสการ “พระธาตุดอยตุง” เป็นที่ประดิษฐานพระเจดีย์ บรรจุพระบรมสารีริกธาตุส่วนพระรากขวัญเบื้องซ้ายหรือ กระดูกไหปลาร้า ซึ่งนำมาจากประเทศอินเดีย เชื่อกันว่าเป็นองค์พระธาตุ ประจำปีกุน
     เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น
     บ่าย  หลังอาหารเดินทางกลับสู่ จ.เชียงราย 
     นำท่านออกเดินทางมุ่งหน้าสู่  “วัดร่องเสือเต้น” วัดร่องเสือเต้น ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านร่องเสือเต้น กำลังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งศรัทธาที่ได้รับความนิยมและถูกพูดถึงในเรื่องของเอกลักษณ์ความงดงามทางสถาปัตยกรรม ซึ่งเกิดจากการสร้างสรรค์โดยศิลปินชาวบ้าน นายพุทธา กาบแก้ว หรือ สล่านก ศิลปินท้องถิ่นชาวเชียงราย ที่ครั้งหนึ่งตนได้รับโอกาสเข้าไปเป็นลูกศิษย์ อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ในการสร้างวัดร่องขุ่น จนมีโอกาสได้มาสร้างวิหารวัดร่องเสือเต้น จึงได้นำวิชาที่ได้ร่ำเรียนมารังสรรค์ความงดงามให้เกิดขึ้นที่วัดแห่งนี้
     จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่  ‘วัดห้วยปลากั้ง’ วัดที่สวยงามตั้งอยู่บนเขา และมีเนินเขารายรอบวัดสามารถเห็นวิวทิวทัศน์ที่สวยงามสิ่งที่โดดเด่นของวัดนี้ คือ ' พบโชคธรรมเจดีย์' ซึ่งเป็นเจดีย์ที่สูงถึง 9 ชั้น รูปทรงแปลกตาลักษณะเป็นทรงแหลม ศิลปะจีนผสมล้านนา มีเจ้าแม่กวนอิมแกะสลักจากไม้จันหอมองค์ใหญ่ประดิษฐานภายในเจดีย์
     ค่ำ  บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ร้านอาหารท้องถิ่นหลังอาหาร อิสระให้ท่านอิสระตามอัธยาศัย...
     ที่พัก  Nak Nakara Hotel หรือที่พักระดับใกล้เคียง

     Day 4 : เชียงราย – ภูชี้ฟ้า – ดอยผาตั้ง – พะเยา – HUG CARP CAFÉ - จุดชมวิวบ้านทะเลหมอก’ (ภูลังกา) – น่าน – ปัว

     04.00  นำท่านเดินทางสู่ ‘ภูชี้ฟ้า’ ยอดเขาสูงที่สุดในเทือกเขาดอยผาหม่น (สูงประมาณ 1,628 เมตร) ติดชายแดนไทย- ลาว ในอำเภอเทิง ด้วยลักษณะเป็นผาที่มีแหลมยื่นขึ้นไปบนฟ้าจึงเรียกว่าภูชี้ฟ้า ประทับใจกับทิวทัศน์ของภูเขาสลับซับซ้อนดูกว้างไกล มีทะเลหมอกปกคลุมในหุบเขาเบื้องล่าง ชมวิวทะเลหมอกและพระอาทิตย์ขึ้น 
     เช้า  บริการอาหารมื้อเช้า ณ ร้านอาหารท้องถิ่น
     หลังอาหารนำท่านไปต่อยัง  “ดอยผาตั้ง” เป็นที่ตั้งของหมู่บ้านชาวจีนฮ่อ ม้ง และเย้า โดยเฉพาะจีนฮ่อนั้น อดีตเคยเป็นส่วนหนึ่งของกองพล 93 ซึ่งอพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่ที่ดอยผาตั้งนี้ เช่นเดียวกับที่ดอยแม่สลอง ลักษณะเป็นสันเขาคดเคี้ยว มองเห็นทิวเขาสลับซับซ้อนทำให้เกิดทัศนียภาพที่สวยงาม ชมทิวทัศน์ที่สวยงามบนจุดชมวิว ‘ผาบ่องประตูสยาม’  หน้าผาขนาดใหญ่ ตรงกลางเป็นเนินช่องเขาเหมือนประตู  มีสัญลักษณ์รูปหัวใจ เป็นช่องหินขนาดใหญ่คนเดินลอดได้อยู่ในแนวหน้าผา มองเห็นทิวทัศน์ของประเทศลาวและวิวแม่น้ำโขงพาดผ่านตรงช่องเขาขาดพอดี โดยเฉพาะช่วงเดือนธันวาคมถึงมกราคม ดอกนางพญาเสือโคร่งและดอกเสี้ยวจะบานสะพรั่งงดงาม
     เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น
     บ่าย  เดินทางสู่ HUG CARP CAFÉ ร้านกาแฟสุดชิล ที่อำเภอเชียงคำ จ. พะเยา เข้าชมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น หรือเดินเล่นชมบรรยากาศแบบสบายๆ มีมุมถ่ายรูปสวยๆ เดินเล่นภายในถ้ำจำลองที่ตกแต่งไว้อย่างสวยงาม สมควรแก่เวลาเดินทางสู่  จุดชมวิวภูลังกา บริเวณ ‘บ้านทะเลหมอก’ สัมผัสอากาศดีๆ และธรรมชาติเขียวขจี และเรียบง่าย มีวิวด้านล่างเป็นแอ่งและเป็นเขาหินปูนและต้นไม้น้อยใหญ่เรียงรายสลับกันดูสวยงามสบายตา จากนั้นเดินทางสู่ อ.ปัว จ.น่าน
     ค่ำ  บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ร้านอาหารท้องถิ่นหลังอาหาร อิสระให้ท่านอิสระตามอัธยาศัย...
     ที่พัก  โรงแรม ปัวเดอวิว บูติค รีสอร์ท หรือที่พักระดับใกล้เคียง

     Day 5 : วัดพระธาตุเบ็งสกัด– วัดปรางค์– ร้านกาแฟไทลื้อ – บ่อเกลือโบราณ

     เช้า  บริการอาหารมื้อเช้า ณ โรงแรมที่พัก 
     หลังอาหารนําท่านไปชม  โบราณสถาน ‘วัดพระธาตุ เบ็งสกัด’ สักการะองค์พระเจดีย์ที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวปัวเคารพและศรัทธาอย่างมากตั้งอยูข้างๆ วิหารทรงตะขอแบบศิลปะพื้นบ้านไทลื้อ   จากนั้นชมความอัศจรรย์ของ “ต้นดิ๊กเดียม” ณ “วัดปรางค์” ชมต้นไม้ที่มีอารมณ์ขันอยูคู่วัดปรางค์แห่งอําเภอปัวมานานนับร้อยปีด้วยไม้ต้นนี้มี ความแปลกพิสดาร ตั้งแต่อากัปกริยาของมันที่หันหน้าเข้าวัด แต่หันหลังให้แดด และที่น่าอัศจรรย์ยิงกว่านั่นคือเพียงแค่ลูบเบา ๆ บริเวณ ลําต้น ทั้งกิ่งกานใบของมันจะสั้นไหว
     จากนั้น  ชม “ชุมชนไทลื้อ” อ.ปัว ชุมชนชาวไทลื้อซึ่งอพยพมาจาสิบสองปันนา มีฝีมือในการทอผ้าพื้นเมืองที่งดงาม เรียกว่า “ผ้าลายนํ้าไหล” ซึ่งเป็นแหล่งใหญ่ที่สุดในจังหวัดน่าน นับเป็นหัตถกรรมที่ ตกทอดมาหลายยุคหลายสมัย อิสระให้ท่าน เลือกซื้อผ้าทอพื้นเมืองเป็นของฝาก ไปจิบกาแฟชมวิว ณ ร้านกาแฟบ้านไทลื้อ ร้านกาแฟเก๋ไก๋ติดริมนาข้าวแฝงไปด้วยบรรยากาศแบบไทลื้อดั้ งเดิม ชมวิวนา ข้าวและขุนเขาที่อยู่เบื้องหน้า พร้อมถ่ายภาพเช็คอินกบักระท่อมปลายนาในแบบฉบับที่ไม่เหมือนใคร
     เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น
     บ่าย  หลังอาหารเดินทางสู่ ‘บ่อเกลือโบราณ’ (บ่อเกลือสินเธาว์) ที่มีชื่อเสียงในด้านการทำเกลือบนภูเขา ชาวบ้านที่นี่จะผลิตเกลือสินเธาว์ เพื่อบริโภคและจำหน่าย “บ่อเกลือ” แหล่งผลิต “เกลือสินเธาว์” ที่อยู่ใต้ดินซึ่งแตกต่างจากเกลือสมุทรทั่วไป เพราะเกลือสินเธาร์นั้นได้มาจากใต้ดิน ที่มีเพียงแห่งเดียวในโลกเท่านั้น เดินทางกลับสู่ตัวเมืองน่าน 
     ค่ำ  บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ร้านอาหารท้องถิ่นหลังอาหาร อิสระให้ท่านอิสระตามอัธยาศัย...
     ที่พัก  โรงแรมน่านนครา บูทิก หรือที่พักระดับใกล้เคียง

     Day 6 : พระธาตุแช่แห้ง – วัดมิ่งเมือง – วัดภูมินทร์ – เดินทางกลับ

     เช้า  บริการอาหารมื้อเช้า ณ โรงแรมที่พัก  
     นำท่านเดินทางสู่  “พระธาตุแช่แห้ง” พระธาตุประจําปีเกิดของท่านที่เกิดปี เถาะ ภายในบรรจุพระเกศาธาตุและพระธาตุข้อมือข้างซ้ายของพระพุทธเจ้า นอกจากนี้ภายในบริเวณวัดยังมีวิหารพระนอนที่ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ศิลปะแบบเมืองน่าน อิสระให้ท่านสักการะ ขอพร เพื่อความเป็นสิริมงคล นําท่านชมจิตรกรรมฝาผนังอันงดงามภายใน 1 ใน Unseen In Thailand 
     จากนั้นเดินทางสู่  “วัดมิ่งเมือง” วัดที่มีลักษณะทางสถาปัตยกรรมเป็นแบบล้านนา ต่อมาภายหลังได้มีการบูรณะปรับปรุง ซ่อมแซมเปลี่ยนแปลง รูปแบบกลายเป็นสถาปัตยกรรม ที่ผสมผสานกับ แนวความคิดสมัยใหม่ส่วนที่เด่นที่สุด ของวัดนี้คือลวดลายศิลปะปูนปั้นที่ประดับตกแต่งตัววิหารที่มีความสวยงามวิจิตรบรรจง  นำท่านสู่ “วัดภูมินทร์” เป็นวัดสำคัญและสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของจังหวัดน่าน วัดมีลักษณะที่สำคัญคือโบสถ์และวิหารถูกสร้างเป็นอาคารเดียวกัน พระอุโบสถ จัตุรมุขของวัด แห่งนี้  กรมศิลปากร ได้สันนิษฐานว่าเป็นพระอุโบสถจัตุรมุขหลังแรกของประเทศไทย ชมจิตรกรรมฝาผนังภายในวิหารหรือที่เรียกกันว่า ‘ฮูปแต้ม’ ภาพปู่ม่านย่าม่าน ที่ได้รับฉายาว่า ภาพกระซิบรักบันลือโลก
     เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น
     บ่าย  หลังอาหารนำท่านสู่ “โอทอปน่าน” ศูนย์รวมของฝากที่ใหญ่ที่สุด ใน จ.น่าน เลือกซื้อของฝากที่ระลึกก่อนเดินทางกลับ // นำท่านออเดินทางสู่สนามบินน่าน
     *** อาหารเย็น อิสระตามอัธยาศัย ***
     17.00 น.  นำท่านออกเดินทางถึงสนามบินน่าน
     19.10 น.  ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่ DD 179 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.15 ชั่วโมง)
     20.25 น.  เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ


ระบบกดจองผ่าน web

** คลิกเลือกพีเรียดแล้วกดปุ่ม "จอง" ทางเราจะติดต่อกลับทันที
Jan 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Feb 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
Mar 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
Apr 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
May 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jun 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jul 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Aug 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Sep 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Oct 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Nov 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Dec 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
 = วันที่ออกเดินทาง
ช่วงวันเดินทาง วัน ราคา จอง
01 – 06 ต.ค 2564 ศุกร์ - พุธ 21,990 -
05 – 10 ต.ค 2564 อังคาร - อาทิตย์ 22,990 -
12 – 17 ต.ค 2564 อังคาร - อาทิตย์ 25,990 -
19 – 24 ต.ค 2564 อังคาร - อาทิตย์ 25,990 -
20 – 25 ต.ค 2564 พุธ - จันทร์ 25,990 -
21 – 26 ต.ค 2564 พฤหัส - อังคาร 25,990 -
22 – 27 ต.ค 2564 ศุกร์ - พุธ 25,990 -
26 – 31 ต.ค 2564 อังคาร - อาทิตย์ 22,990 -
02 – 07 พ.ย 2564 อังคาร - อาทิตย์ 22,990 -
09 – 14 พ.ย 2564 อังคาร - อาทิตย์ 22,990 -
16 – 21 พ.ย 2564 อังคาร - อาทิตย์ 22,990 -
23 – 28 พ.ย 2564 อังคาร - อาทิตย์ 22,990 -
01 – 06 ธ.ค 2564 พุธ - จันทร์ 25,990 -
02 – 07 ธ.ค 2564 พฤหัส - อังคาร 25,990 -
03 – 08 ธ.ค 2564 ศุกร์ - พุธ 25,990 -
04 – 09 ธ.ค 2564 เสาร์ - พฤหัส 25,990 -
07 – 12 ธ.ค 2564 อังคาร - อาทิตย์ 25,990 -
10 – 15 ธ.ค 2564 ศุกร์ - พุธ 25,990 -
14 – 19 ธ.ค 2564 อังคาร - อาทิตย์ 22,990 -
21 – 26 ธ.ค 2564 อังคาร - อาทิตย์ 25,990 -
04 – 09 ม.ค 2565 อังคาร - อาทิตย์ 22,990 -
11 – 16 ม.ค 2565 อังคาร - อาทิตย์ 22,990 -
18 – 23 ม.ค 2565 อังคาร - อาทิตย์ 22,990 -
25 – 30 ม.ค 2565 อังคาร - อาทิตย์ 22,990
01 – 06 ก.พ 2565 อังคาร - อาทิตย์ 22,990
08 – 13 ก.พ 2565 อังคาร - อาทิตย์ 22,990
15 – 20 ก.พ 2565 อังคาร - อาทิตย์ 25,990
22 – 27 ก.พ 2565 อังคาร - อาทิตย์ 22,990
01 – 06 มี.ค 2565 อังคาร - อาทิตย์ 22,990
08 – 13 มี.ค 2565 อังคาร - อาทิตย์ 22,990
15 – 20 มี.ค 2565 อังคาร - อาทิตย์ 22,990
22 – 27 มี.ค 2565 อังคาร - อาทิตย์ 22,990

ทัวร์ในประเทศ เชียงใหม่ อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมในประเทศ ราคาใกล้เคียงกัน