แพ็คเกจทัวร์ สวิตเซอร์แลนด์


สวิตเซอร์แลนด์ ซูลิค สวิตเซอร์แลนด์ ซูลิค อิสระท่องเที่ยว
รหัสแพ็คเกจ : 21843
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสแพ็คเกจ..ทุกครั้งที่สอบถาม

แพ็คเกจทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ สวิตเซอร์แลนด์ ซูลิค 4 วัน 3 คืน
Package Switzerland

4 วัน 3 คืน

สวิตเซอร์แลนด์ ซูลิค อิสระท่องเที่ยว

Day 1 :
          เดินทางสู่ประเทศกรีซด้วยตนเอง เช็คอินเคาน์เตอร์สายการบิน....

Day 2 :
          ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
          รถรับจากสนามบินเข้าสู่ โรงแรม IBIS HOTEL หรือเทียบเท่า

Day 3 :
เช้า    รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
         อิสระท่องเที่ยว ตามอัธยาศัย
ที่พัก  IBIS HOTEL หรือเทียบเท่า

Day 4
เช้า    รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
         อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย             
ที่พัก  IBIS HOTEL หรือเทียบเท่า

Day 5
เช้า    รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
         ได้เวลาอันสมควรเดินทางสู่สนามบิน รถรับจากโรงแรมส่งสนามบิน
         เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ ด้วยตนเองโดยเที่ยวบินที่ ...

Day 6
         เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิ์ภาพ

 


ส่ง Email ให้เพื่อน

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ สวิตเซอร์แลนด์ อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมสวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี ราคาใกล้เคียงกัน