แพ็คเกจทัวร์ สวิตเซอร์แลนด์

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสแพ็คเกจ..ทุกครั้งที่สอบถาม

แพ็คเกจทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ ซูลิค 4 วัน 3 คืน
Package Switzerland

4 วัน 3 คืน

สวิตเซอร์แลนด์ ซูลิค อิสระท่องเที่ยว

Day 1 :
          เดินทางสู่ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ด้วยตนเอง เช็คอินเคาน์เตอร์สายการบิน....

Day 2 :
          ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
          รถรับจากสนามบินเข้าสู่ โรงแรม IBIS HOTEL หรือเทียบเท่า

Day 3 :
เช้า    รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
         อิสระท่องเที่ยว ตามอัธยาศัย
ที่พัก  IBIS HOTEL หรือเทียบเท่า

Day 4
เช้า    รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
         อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย             
ที่พัก  IBIS HOTEL หรือเทียบเท่า

Day 5
เช้า    รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
         ได้เวลาอันสมควรเดินทางสู่สนามบิน รถรับจากโรงแรมส่งสนามบิน
         เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ ด้วยตนเองโดยเที่ยวบินที่ ...

Day 6
         เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิ์ภาพ

 


ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ ซูลิค อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมสวิตเซอร์แลนด์ ออสเตรีย เยอรมนี ราคาใกล้เคียงกัน