ทัวร์ ในประเทศ


รหัสโปรแกรม : 21246
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ในประเทศ นครพนม วัดมรุกขนคร วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร ลานพญาศรีสัตตนาคราช by Thai Smile Airways 2 วัน 1 คืน
สุดปัง นครพนม BY WE

2 วัน 1 คืน

เที่ยวภาคอีสาน วัดมรุกขนคร วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร หอสมุดแห่งชาติ ลานพญาศรีสัตตนาคราช วัดพระธาตุมหาชัย

Day 1 : 05.00 น. พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์ D ชั้น 4 ทางเข้าประตู 2 นำท่านเช็คอินรับตั๋วเครื่องบิน 07.05 น. เหิรฟ้าบินตรงสู่ เมืองนครพนม โดยสายการบิน ไทยสมายล์ เที่ยวบินที่ WE30 08.25 น. เดินทางถึง เมืองนครพนม นำท่านเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ เดินทางเข้าสู่ วัดมรุกขนคร พระธาตุประจำวันเกิด วันพุธกลางคืน เชื่อกันว่าผู้ที่ไปนมัสการพระธาตุ จะได้รับอานิสงส์ส่งผลให้เกิดความดีความชอบ เพิ่มความรัก ความสามัคคี การบูชา : ข้าวตอก น้ำอบ ข้าวเหนียวปิ้ง ดอกบัวเทียน ธูป 12 ดอก เทียน 2 เล่ม นำท่านเข้าสู่ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร พระธาตุประจำวันเกิด วันอาทิตย์ เป็นพระธาตุประจำของเกิดปีวอก และคนเกิดวันอาทิตย์ เชื่อกันว่า ถ้าใครได้มานมัสการพระธาตุครบ 7 ครั้ง จะถือว่าเป็น “ลูกพระธาตุ” ได้รับอานิสงค์บุญบารมี มีคนเคารพนับถือ ชีวิตดี เจริญรุ่งเรือง การบูชา : ข้าวตอก ข้าวเหนียวปิ้ง น้ำอบ ดอกไม้สีแดง ธูป 6 ดอก เทียน 2 เล่ม เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น มื้อที่ 1 บ่าย นำท่านเข้าสู่ หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯนครพนม หรือหอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ตั้งอยู่ภายในศาลกลางจังหวัดนครพนม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม หอสมุดแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติฯ นครพนมแต่เดิมเคยเป็น ศาลากลางจังหวัดนครพนม (หลังเก่า) มาก่อน สร้างขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ.2458 มีความโดดเด่นที่น่าสนใจ คือ อาคารเก่าแก่สีเหลืองสวยงามที่สร้างด้วยสถาปัตยกรรมผสมระหว่างสถาปัตยกรรมไทยและยุโรป ในรูปแบบเรอเนสซอง สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2458 ตรงกับ รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 หอสมุดแห่งนี้ เป็นแหล่งรวบรวมมรดกทาง สติปัญญาของชาติที่อยู่ในรูปของหนังสือ สิ่งพิมพ์ โสตทัศนวัสดุ หนังสือภาษาโบราณ หนังสือตัวเขียน จารึก คัมภีร์ใบลาน หนังสือหา ยากที่ผลิตขึ้นในภูมิภาค เป็นแหล่งศึกษา ค้นคว้า และวิจัยของ นักวิจัย ครูผู้สอน อาจารย์ ข้าราชการจากหน่วยงานต่าง ๆ นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไปในท้องถิ่น รวมทั้งเป็นศูนย์รวบรวม อนุรักษ์ สงวนรักษาและเผยแพร่ทรัพย์สินทางปัญญา ของท้องถิ่น และเป็นแหล่งในการศึกษา อบรมวิชาการด้านบรรณารักษศาสตร์ ทำหน้าที่ให้คำแนะนำปรึกษาในการจัดห้องสมุดในท้องถิ่น และสถานศึกษา ค่ำ อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย ไม่รวมอยู่ในรายการเที่ยว ให้ท่านได้อิสระ บริเวณริมแม่น้ำของ ของจังหวัดนครพนม และมีแลนด์มาร์ค คือ พญาศรีสัตตนาคราช เป็นองค์พญานาคทองเหลืองที่ใหญ่ที่สุดของภาคอีสาน มีความสวยงาม โดดเด่น องค์พญาศรีสัตตนาคราช หล่อด้วยทองเหลือง มีน้ำหนักรวม 9,000 กก. เป็นรูปพญานาคขดหาง 7 เศียร ประดิษฐานบนแท่นฐานแปด เหลี่ยม พักที่ โรงแรมแลนมาร์คนครพนม /โรงแรมฟอร์จูน วิวโขง หรือเทียบเท่าพักห้องละ 2-3 ท่าน Day 2 : เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม มื้อที่ 2 หลังจากรับประทานอาหารเช้า นำท่านเดินทางสู่ วัดพระธาตุมหาชัย พระธาตุประจำวันเกิด วันพุธกลางวัน เชื่อกันว่าผู้ที่ไปนมัสการพระธาตุมหาชัย จะประสบแต่ชัยชนะในชีวิต จะเป็นนักประสานสิบทิศ โอภาปราศรัยดี ค้าขายคล่อง พูดจามีคนเชื่อถือ การบูชา : ข้าวตอก น้ำอบ ข้าวเหนียวปิ้ง ดอกบัว ธูป 17 ดอก เทียน 2 เล่ม เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น มื้อที่ 3 ได้เวลาอันสมควรนำท่านเข้าสู่สนามบินนครพนม 15.40 น. นำท่านเหิรฟ้ากลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน ไทยสมายล์ เที่ยวบินที่ WE33 17.05 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพฯ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม


ส่ง Email ให้เพื่อน

ระบบกดจองผ่าน web

** คลิกเลือกพีเรียดแล้วกดปุ่ม "จอง" ทางเราจะติดต่อกลับทันที
Apr 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
May 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jun 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jul 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Aug 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Sep 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Oct 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Nov 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Dec 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jan 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Feb 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
 = วันที่ออกเดินทาง
ช่วงวันเดินทาง วัน ราคา จอง
22 – 23 ก.พ 2564 จันทร์ - อังคาร 5,999 -
25 – 26 ก.พ 2564 พฤหัส - ศุกร์ 7,999 -
26 – 27 ก.พ 2564 ศุกร์ - เสาร์ 7,999 -
27 – 28 ก.พ 2564 เสาร์ - อาทิตย์ 7,999 -
01 – 02 มี.ค 2564 จันทร์ - อังคาร 5,999 -
04 – 05 มี.ค 2564 พฤหัส - ศุกร์ 5,999
05 – 06 มี.ค 2564 ศุกร์ - เสาร์ 6,999
06 – 07 มี.ค 2564 เสาร์ - อาทิตย์ 6,999
08 – 09 มี.ค 2564 จันทร์ - อังคาร 5,999
11 – 12 มี.ค 2564 พฤหัส - ศุกร์ 5,999
12 – 13 มี.ค 2564 ศุกร์ - เสาร์ 6,999
13 – 14 มี.ค 2564 เสาร์ - อาทิตย์ 6,999
15 – 16 มี.ค 2564 จันทร์ - อังคาร 5,999
18 – 19 มี.ค 2564 พฤหัส - ศุกร์ 5,999
19 – 20 มี.ค 2564 ศุกร์ - เสาร์ 6,999
20 – 21 มี.ค 2564 เสาร์ - อาทิตย์ 6,999
22 – 23 มี.ค 2564 จันทร์ - อังคาร 5,999
25 – 26 มี.ค 2564 พฤหัส - ศุกร์ 5,999
26 – 27 มี.ค 2564 ศุกร์ - เสาร์ 6,999

ทัวร์ในประเทศ นครพนม อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมในประเทศ ราคาใกล้เคียงกัน