ทัวร์ญี่ปุ่นช่องทางการจองทัวร์

สำคัญ!! แจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม
รหัสโปรแกรม : 12586
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

SUPER PROMOTION กรุงเทพ-โตเกียว BY JL

เลือกช่วงเดินทางได้ตั้งแต่ พ.ค. – ก.ย. 62
**ราคานี้รวมค่าน้ำหนักกระเป๋า
**ราคานี้รวมค่าภาษีสนามบิน
กรุงเทพ-ฮาเนดะ HND (ไฟลท์นี้เท่านั้น)
ขาไป
• JL032 BKK-HND เวลาบิน 09:45 17:55
ขากลับ
• JL033 HND-BKK เวลาบิน 00:40 05:00